SU DIGEI
30Aug/120

Serato e D-Styles

Custu vìdiu ddu at pubricau oi sa firma Serato in su canali Youtube cosa sua: friscu-friscu in custas diis de basca de si scallai mali! Est unu scioru chi D-Styles fait imperendi a Serato impari a su mixer nou de sa Rane, su "Sixty Two". Pagu cosa de nai: custu mixer est s'amanniamentu de su 57, cun d-unu sciacumannu de controllus in prus. Ma no ndi bollu a chistionai in custu post, ca cust'aina si merescit de èssiri bia beni-beni! Gosai-sì is luxiteddas coloradas ma, pruschetotu, su scioru simpli ma stravanau chi nd'at bogau tziu D-Style, forsis su mellus digei de su mundu (lassendi a perdi a Q-Bert chi no fait a ddu acostai a nemus), imperendi unu loop de ratantina (fatu de issu etotu) e scarrafiendi apitzus de unu sonu de sassòfunu... pitica sa boNba! Bosi cumbidu a apubai sceti una pariga de cosas:

1 - D-Styles inghitzat su scioru faendi partiri su pratu a manu manca, gioghendi cun s'atacu; sa tremidura chi custa cosa produsit dda aciapat sa puntina de su pratu a manu dereta, comenti est normali chi siat, e Serato arrespundit movendi pagu-pagu sa ligidura de sa tràcia (si biri beni chi castiais in sa fentanedda chi ant postu, chi amostat su chi nci at in sa computera in su mentris chi est sonendi) mancai su pratu siat firmu. Custa est una farta de Serato e, po sa sperièntzia chi tengu cun custu programa (stravanau!), donat strobu meda candu, a pratu firmu, sa puntina aciapat sonu meda de s'impiantu e movit sa ligidura ananti meda. S'ùnicu cosa chi si podit fai est a circai de calibrai beni sa sensibilidadi de su programa.

2 - D-Styles sonat cun pagu efetus e chena de imperai loops.

3 - Is tràcias chi est sonendi, cuncordadas de issu etotu, tenint is atacus sinnaus (utilis meda po si spostai luegus aìnturu de sa cantzoni) e in su nòmini de sa tràcia chi est scarrafiendi at scritu sa velocidadi (- 4%), unu sistema bonu po no si-ndi scaresci ma puru po no depi imperai a unu file àudio cun sa velocidadi cambiada de unu programa, ca mancai su sonu s'imbrutat unu pogheddu.

4 - Est unu scioru spantosu de cantu est simpli ma musicali.

Gosai-si-ddu!

 

Lèssicu 1.7

(su) ATACU: su chi in ingresu est CUE POINT, est a nai unu puntu sceberau aìnturu de una cantzoni chi nci podeus torrai luegus imperendi unu butoni chi eus assotziau a-i cussu atacu etotu. Est una funtzioni introdùsia cun is ligidoris de CD po digei (CDJ) e, apustis, in totu is programas de controllu digitali (Serato, Traktor, Virtual DJ, ecc.), pruschetotu gràtzias a su protocollu MIDI.

 

 

12Dez/110

P&A: Pregunta e arrespusta

Unu de is prus sistemas imperaus de is digeis po fai allenamentu impari est de fai scarràfius lìberus arretroghendi-sì dònnia "tot" de bàtidus/girus; eus a podi nai chi diaici ndi bessit una spècia de "discursu", chi est spassiosu poita ca unu digei sighit a s'àteru.

Q&A "Question and Answer" ddi narant in ingresu a custa manera de s'allenai e, difatis, aici est poita ca, comenti eis a podi biri in su vìdiu acapiau a custu artìculu, unu digei ndi ghetat a s'àteru sa "pregunta", imperendi unu sonu e scarrafiendi in d-una manera apitzus de sa basi; s'àteru digei, insaras, ndi ghetat s'arrespusta apitzus de sa matessi basi e apustis de su nùmuru de girus stabilèssiu agoa e ddu podit fai de manera diferentis:

- faendi sa matessi cosa chi at fatu s'àteru ainnantis po fai biri chi issu puru est àbili a fai cussa tènnica;

- faendi sa matessi cosa prus a lestru, mancai;

- faendi una tènnica prus difìcili;

- faendi una cosa mancai fàcili o scimpra ma serrendi-dda a sa sèria;

o àteras maneras de arrespundi e de si fai sa pregunta in su matessi tempus, sendi su turnu suu. Sighendi aici s'amanniat custu giogu de "Pregunta & Arrespusta" (P&A) chi est sa mellus manera de s'allenai scarrafiendi, ca faci a faci cun d-un'àteru digei chi participat a sa cosa s'apretu a fai totu is tènnicas e is cumbinassionis est mannu e sena de s'arroscimentu chi un'allenamentu a solu podit donai.

Est craru chi birendi a Dj Qbert e Zeke (QSU Champ 2010) eus a cumprendi poita "a preguntai e a arrespundi" cun is scarràfius lìberus est spassiosu meda!

Lèssicu 1.5

(sa) CUMBINASSIONI: candu poneus impari tènnicas diferentis sighendi a unu schema. In ingresu ddi narant "combo".


25Nov/110

Reloop Jocket 3: fotografias de su vìdiu de Dj Angelo

S'amigu nostu ingresu Dj Angelo at pubricau in su profilu de Facebook insoru unas cantu fotografias pigadas de su vìdiu filmau cun sa truma de sa Reloop, sa firma tedesca chi ddu amparat cun ainas de digei. Mi parrit de cumprendi chi, candu at a essi cuncordau, custu vìdiu at a amostai unu scioru tènnicu meda imperendi a sa consolle USB Jockey 3 comenti a controlladori e a mixer puru impari a is pratus professionalis  RP-6000 MK6. Deu seu curiosu meda ma, comenti Angelo at scritu in is cumentus a is fotografias, at a tocai a abetai finsas a is primus diis de su Mesi de Idas po biri e ita totu at postu in custu scioru. Po imoi si podeus gosai is màginis (bellas meda) sceti.

Serru custu articuleddu cun d-unu cunsideru: totu is firmas chi produsint ainas de digei funt circhendi a ponni in su mercau (e, craramenti, a bendi) is consolles digitalis in su mentris chi funt faendi sa matessi cosa cun is pratus professionalis, est a nai "ainas analògicas". E poita? Funt amachiendi-sì? Ddoi funt duus abisòngius diferentis? Deu nau ca nou, ma chi est chi funt circhendi a fai issus su mercau, sciendi chi is ligidoris CD ant a bendi sèmpiri de a mancu ca su CD est morendi-sì comenti a formau lassendi totu su logu a is formaus digitalis (.mp3, .ogg, .vor, .wav, .aif) e duncas a is consolles USB e a is DVS cuntrullaus cun is pratus puru. Insaras funt circhendi a proponni una spècia de consolle analògica/digitali cun is pratus e un'aina ùnica po mixer e controlladoris, in prus chi unu computer chi at a serbiri amarolla. Po comenti dda biu deu unu digei scarrafiadori no at a podi a arrenuntzia mai a sa consolle clàssica: mixer e duus pratus (e computer puru, craramenti). Totu s'àteru at a essi de aciungi. Apu a essi tropu antigu?

13Sep/110

Image-Line fait bessiri DECKADANCE 1.9.3

 

Sa Image-Line, firma de programas àudio nàscia in su 1994 in Bèlgiu, connota meda po airi imbentau a Fruityloops (chi imoi ddi narant FL STUDIO po un'abètiu apitzus de su nòmini), est a nai unu programa de produsidura àudio (sceti po PC!) chi iat fatu una mesu rivolutzioni cun su sistema suu de programatzioni "a passus" (bonu meda po is arratantinas) e de "piano-roll", in prus chi sa facildadi de umperamentu de su mixer, at fatu bessiri in su mesi passau de Austu sa versioni noa de Deckadance (sa 1.9.3).

Custu programa est su DVS insoru, est a nai unu "sistema de discu digitali" e si-nci ponit aìnturu de su mercau po is digeis a circai a fai sa cuncorrèntzia a Serato, Traktor, Mixvibes Cross, ecc.. Apu scarrigau sa demo, puru chi emu giai umperau a una versioni bècia, e calincuna cosa fait a dda nai.

Est unu programa bonu meda po unas cantu de arraxonis:

- sa bisura est incurada meda e si cumprendit luegus aundi funt is cumandus e a ita serbint;

- funtzionat a solu e comenti a VSTi aìnturu de un'àteru programa chi arrimat a is VSTi;

- podit arrimai a VSTi, a tipu efetus e sintetizadoris;

- podit essi controllau umperendi a agiumai totus is controlladoris MIDI e is discus/cd de controllu (puru cussu de sa Wii e s'iCon i-DJ);

- is controllus MIDI funt fàcilis meda a mapai;

- est "abertu", est a nai ca no ddi serbit una scheda specìfica po funtzionai (comenti a Serato, tanti po nai) ma abastat una scheda bona chi tengat is IN/OUT chi serbint;

- est siat po PC chi po MAC;

- portat unu campionadori bellixeddu meda, chi fait a ddu ponni a pari cun sa lestresa de sa tràcia chi est sonendi;

- est s'ùnicu programa chi portat su Relooper, unu cumandu potenti chi pirmit de traballai apitzus de su loop chi est sonendi, faendi, in su mentris, arrangiamentus e efetus.

Su controllu cun discu/cd est bonu, no s'intendit latèntzia, perou cussu est liau a sa scheda chi s'umperat. Abarrat sa duda apitzus de sa firmesa (po esèmpru apustis de oras chi est traballendi) e sa compatibilidadi cun totu is controlladoris chi funt certificaus. At a essi bellu a ddu provai beni a-i custu programa chi, a sa fini, no est nimancu caru meda:

130.83 € po sa Club Edution (chi arrimat a su controllu cun discu/cd)

72.36 € po sa House Edition (no arrimat a su controllu cun discu/cd)

Lèssicu 1.3

A PASSUS: pari-pari de s'ingresu "step programming" chi est su sistema nàsciu po programai, solitamenti imperendi a unu teclau a 16 passus (comenti a giru prenu de 4/4), màchinas de arratantinas e, prus a trigadiu, umperau meda in dònnia spècia de màchina de mùsica eletrònica e programas de produsidura àudio.

(sa) BISURA: est comenti est cuncordau e si presentat unu programa. Difatis dònnia "software" portat coloris, partziduras de cumandus, fentanas, ecc. diferentis de is àterus, chi conditzionant (a sa mellus o a sa peus manera) s'umperamentu e, duncas, su funtzionamentu. In italianu ddi narant "interfaccia", in ingresu "interface".

(sa) LATÈNTZIA: est cantu meda nci ponni unu programa o una màchina a arrespundi a unu cumandu. Chi, po nai, seus umperendi a unu teclau MIDI po sonai unu sintetizadori VSTi, prus arta at a essi sa latèntzia e prus a trigadiu eus a intendi a su sonu candu sonaus, strobendi meda a su sonadori. Sa matessi cosa, po torrai a su mundu de su digei, cun su DVS: prus bàscia, duncas, at a essi sa latèntzia e mellus eus a intendi s'arrespusta de su programa.

 

6Aug/110

Scioru cun su 909

Comenti narat Rude 66: "su 909 cosa mia est totu su chi mi serbit"! Castiai-sì custu scioru imperendi a is efetus (vocoder, delay e sa cantidadi insoru) de su Pioneer Djm-909:

27Mrz/110

Is efetus: is spètzias de sa coxina de su digei

 

Mancai su tìtulu fetzat pentzai a “sa proa de su coxineri” seus chistionendi sèmpiri de ainas de digei e, mi despraxit, no nci est a Antonella Clerica morighendi is pratus in sa consolle! S'acostamentu a sa coxina, perou, no est ghetau aici; difatis, chi is ingredientis fundamentalis chi unu digei bonu depit sciri a imperai funt tènnica, sceberu de sa mùsica e connoscèntzia de is ainas insoru, in sa pingiada tocat a nci ponni unu pogheddu de spètzias puru: est a nai is efetus. Flanger, delay, echo, chorus, ecc. funt nòminis connotus meda in dònnia genia de mùsica, imperaus sonendi sa ghitarra, sa trumbita e milli àterus ordìngius po donai de prus de arrichesa e bariedadi a su sonu. E oindii, puru in su mundu de su digei (sèmpiri prus liau a sa mùsica eletrònica e sperimentali) est pretzisu s'imperu de is efetus, ca sa tennologia s'agiudat in custa tenta; difatis, torrendi agoa de unus 10-15 annus, m'arragordu ca tocàt a s'imbentai collegamentus cun is pedalis po ghitarra opuru cun efetus mannus de cussus “a rack”. De prus, su mixer a duus canalis no portàt mai sa possibilidadi de fai su gioghitu “bessi-torra” (s'intregu de su sonu sicu chi ndi torrat efetau) e, duncas, si depiat sceberai beni comenti fai, poita ca su processamentu fiat, amarolla, apitzus de su “canali maistu” (tropu trumbullu po lassai unu canali lìmpiu). Lòmpius a su 2011 (ma de una pariga de annus giai) s'ùrtima cosa chi donat pentzamentus funt is efetus! Chi seus imperendi a unu DVS-sistema de discu digitali comenti a Traktor, Serato, Mixvibes, ecc. ddus teneus in su programa e abastat unu controlladori midi/usb po ddus manigiai beni; chi, imbecis, su mixer portat su “bessi-torra” eus a podi imperai efetus de cussus a rack, pedali o spècificus po digei, comenti a su Pioneer EFX-500, tanti po ndi nai unu. Ma, sigomenti ca m'amàchiu po custas cosas, nci seu arrennèsciu a mi comporai “s'urrei” de is mixer de scratch-digei cun efetus aìnturu: su PIONEER DJM-909. Cust'ordìngiu, in produsidura de su 2003 (impari a su DJM-707, sa versioni chena de efetus) sighit a essi s'arresùmini perfetu de mixer cun efetus; difatis portat su setori controlladori in mesu de is duus canalis, cun d-unu schermu a tocu e totu is manaxilis dedicaus. Eus a biri in su benidori, cun un'àteru post, primoris e fartas de donniuna de custas solutzionis e sa calidadi puru. Ma arragordai-sì chi tocat a essi coxineris bonus, ca tropu efetus (comenti acostumant imoi) ndi faint bessiri sa mùsica tropu saboria!

 

Lèssicu 0.8

 

BESSI-TORRA: in ingresu ddi nàrant "send-return". Est su tretu chi faeus fai a su sonu, imperendi is bessidas/intradas apòsitas de su mixer, po ddu intregai, po esèmpru, a unu rack de efetus o de processamentu de su sinnali.

(su) SONU SICU/SCIUSTU: comenti eus nau giai, imperendi a su bessi-torra, su sonu ndi bessit sicu e ndi torrat efetau. A-i custu puntu, cun is controllus apòsitus, podeus sceberai "cantu" efetu a ddi donai, su chi in ingresu est "wet-dry" e, duncas, cantu "sciustu" de efetu boleus chi siat su sonu.

(su) SISTEMA DE DISCU DIGITALI (DVS): pari-pari de DVS "Digital Vinyl System". Imperendi a unu discu a còixi (timecode) podeus controllai is sonus in sa computera; una scheda àudio ndi pigat su sinnali analògicu de su discu, ddu furriat a digitali de manera chi su programa potzat a ligi su sonu sighendi a su còixi chena de stentu e sighendi a is movimentus de su discu etotu, Apustis, sèmpiri sa scheda furriat a sinnali analogicu torra su sinnali digitali e ddu intregat a is canalis de su mixer. S'arresultau est chi sonaus is cantzonis in sa computera (.mp3, .wav, ecc.) comenti chi siant in su discu, puru chi est a còixi e no est sonendi diaderus. Est sa mellus solutzioni po chini, comenti su chi est scriendi, no no s'infogat nimancu po nudda cun is ligidoris de cd, is contralladoris midi/usb, ecc., e puru po su scratch, poita ca ddu podeus fai cun calisiollat sonu.

(su) SCHERMU A TOCU: su "touch-screen". Dònnia aina chi nosi pirmitit de imperai unu programa "tochendi" unu schermu, che a s'iPad, is telefuneddus, ecc.. Custa tennologia oindii est imperada meda puru in is ainas de digei.

 

 


14Feb/111

Puntinas: chi no sartiant est mellus!

Una de is cosas chi su digei timit de prus de totu est: sa puntina chi sàrtiat! Est tìmia assumancu cantu a sa fentana de faddina de Windows. Puru chi lìmpias beni is discus sa puntina parrit sèmpiri pronta a ndi sartiai e a ti fai castiai mali de sa genti chi est ballendi, opuru a ti-ndi sderrui s'arregistratzioni. E duncas ita s'iat a podi fai? Unas cantu de cosas:

- a imperai discus chi no funt scarrafiaus tropu (craramenti!);

- a comporai puntinas/conchitas bonas; seus chistionendi de puntinas po digei e, duncas, su sceberu no est mannu meda poita ca in is annus is firmas chi si funt fatas bellu nòmini funt una pariga sceti:

SHURE: pruschetotu cun sa genia M-44 chi, prodùsia giai in is annus '70 est stètia scoberta torra de digei Q-Bert in sa segundu mitadi de is annus '90, candu fiat in Giaponi po sonai. Custas puntinas (po dda fai curtza e no depi nai sèmpiri conchitas/puntinas) costant pagu (unus 45/50 èurus), tenint unu sonu bellu apitzus de is bàscius (cosa bona meda po su hip hop e sa “black music”) e dificilmenti ndi sàrtiant. In su Technics 1200/1210 s'arreguladura est fàcili: su pesu andat postu a s'imbressi, portau finsas a fundu e torrau agoa a su primu scatu, s'antiskating a 0, su bratzu artziau totu (a cuàturu). Po essi sigurus-sigurus si podit arrodiai sa conchita unu pogheddu in sensu contra-oràriu. Totu is genias funt bonas: cambiat su prètziu e su sonu! Po su scratch s'imperant puru:

WHITELABEL, M44-G, SC35

ORTOFON: firma danesa chi faiat sceti puntinas (imoi fait cùfias puru), connota meda custa puru. Po digei tenit un sciacumannu de genias: Concorde Pro, OM Pro, Elektro, Scratch, ecc. ma sa prus cosa importanti est chi at imbentau is conchitas “a infertura dereta”, est a nai conchitas chi s'atacant a su bratzu chena de depi essi montadas apitzus de unu conchìllu, cun collegamentus de gavetus e de turnìllius. Po dònnia genia, duncas, sa Ortofon fait sa spècia “concorde” e cussa “normali”. Su sonu est sèmpiri lìmpiu e prenu e peruna spècia est progetada po un'imperu/mùsica particulari. Funt prus cirdinas e dilicadas che is SHURE e tocat a fai calancuna arreguladura de prus po chi no sàrtint. Comuncas funt difùndias meda; imoi comenti a imoi pentzu chi siant is prus imperadas, siat po su scratch chi po su mixing, est a nai chi is genias Q-BERT (progetadas de issu etotu po su scratch) e S-120 (specìficas po is discus a codixitzaus SERATO).

STANTON: is genias 500 e 680 ant fatu sa stòria de is puntinas, candu custa firma no fiat connota po custas ainas sceti. A mimi no mi funt pràxias mai, ca apu sèmpiri tentu is SHURE M44 (giai de su '90) e no fiat cosa fàcili a no ddas fai sartiai is Stanton. Perou ant tentu sucessu mannu in su mundu intreu e, oindii, totu cussa sperièntzia est stètia imperada po progetai genias noas, a tipu GROOVEMASTER, TRACKMASTER, 680.V3, ecc., chi, po sa prusparti, circant a copiai su sistema a infertura dereta de Ortofon, ponendi-sì in su mercau specìficu cun prètzius prus bàscius. Sa calidadi est mèdiu-arta e podint essi unu sceberu po inghitzai o candu nci at apretu; perou, chi nci arraxonaus pagu pagu, Shure e Ortofon puru tenint genias “de inghitzu” chi costant pagu.

Su cunsìllu chi si dongu est: comporai puntinas bonas e fai provas meda po imparai cali funt is arreguladuras mellioris in su pratu e ddas tragai sèmpiri in d-unu stùgiu. Assumancu sa conchita e su conchìllu ant a durai annus e annus.

Lèssicu 0.5

(su) CONCHÌLLU: est una strutura pitica chi s'atacat a su bratzu de su pratu (s'atacu est “standard”), po trasmìtiri su sonu de sa conchita/puntina, chi ddi montaus. In ingresu ddi nàrant “headshell”, in italianu est tradùsiu cun “conchiglia”, est a nai sceti “shell” sceti. Podeus, duncas, fai sa matessi cosa, ca mi parrit unu sceberu bonu.

(sa) INFERTURA: su sistema chi permitit a su bratzu de su pratu e a su conchìlliu de si collegai impari. Chi seus chistionendi de specia a tipu “concorde”, comenti a is Ortofon, s'infertura est “dereta”, poita ca no ddoi est collegamentu intra de conchìllu e puntina.

(su) TURNÌLLIU: serbint po atacai sa conchita a su conchìllu. Su fueddu ndi benit de su cadelanu “tornet” e deu ddu prefèrgiu a “via”, ca iat a podi fai cumprendi mali a calancunu (sa “via” in italianu, giustu po incrarai). In italianu est “vite”, “screw” in ingresu.

(su) ANTISKATING: est un'arreguladura chi tenint totu is pratus de digei e chi permitit de balantzai sa fortza centrìpeda chi s'arrodiadura criat. Ddu lassaus diaici, ca is àteras lìnguas puru no dd'ant tradùsiu. Opuru eus a podi nai: su “contra-patinamentu”, chi est lègiu meda!

DE INGHITZU: tradusidura fàcili e lestra de “entry level”.

22Jan/112

Is prus amigas mannas de su digei

Chistionendi de ainas po digei (eus biu finsas a imoi mixer, pratu e cositeddas de schedas e programas) no fait a no nd'arremonai una chi, a bortas, est cussa chi fait traballai beni meda a unu digei: is cùfias! E poita funt diaici meda importantis (m'eis a nai)? Poita ca assumancu su 50% de sa faina de su digei no ndi bessit de is càscias e no s'intendit ma ndi bennit totu cussu chi ndi bessit! Trumbullaus? Duncas: ponendi sa mùsica tocat a arratrogai unu discu/cd a s'àteru, imperendi su mixer siguramenti po nd'arregulai su chi seus “mandendi aforas” ma, massimamenti, po cuncordai su chi eus a mandai agoa! E comenti? Ascurtendi-ddu cun is cùfias (ca nosu sceti ddu depeus intendi). Craramenti chi su mixer est scarsu e tenit unu pre-ascurtu bàsciu e/o impastau seus giai partendi mali ma chi assumancu is cùfias funt bonas eus siguramenti a sonai mellus, ca su sonu no at a èssiri atrotoxau e, puru chi sa càscia ispiadora fait caciai, eus a pòdiri ascurtai su canali-maistu puru (custu dipendit meda de is cumandus de pre-ascurtu de su mixer). Chena de cùfias bonas e imperendi cussas de su stèrio de babu o de sa computera po Skype nimancu chi seus Richie Hawtin eus a intendi beni a calancuna cosa! Imoi seu imperendi una pariga de SONY MDR-V700; funt bellas, su sonu est potenti e lìmpiu ma unu pogheddu mannas e de pràstica “cìrdina”, perou est beru puru chi est una genia imperada meda in totu su mundu. Tengu puru una pariga de AKG K-171 chi, forsis, funt mellus che a is SONY ma, a parrimentu miu, funt cùfias prus de stùdiu-de-domu e càntzant luegus a is origas. Sa firma chi prefèrgiu, comuncas, est sa SENNHEISER. Nd'apu tentu medas de cùfias de custa firma; de pagu apu proau su mod. HD-25 e mi-ddas bollu a comporai, poita ca: funt lèbias, funt còmodas e sònant beni-beni-beni. Parrit perou chi siant tropu dilicadas. Ita chi nci-ddas ponis a cracadura in sa bussa e ddas segas! Chena de brullai si balint su chi costant. Genias e firmas a parti, si scriu unu cunsìllu sinceru: a sceberai sèmpiri cùfias cun d-unu gavu sceti (ca duus stòrbant) e no fidiais mede cussas cun d-unu sciacumannu de sciòllius, ca s'ant a segai luegus e no est cosa bona po sa buciaca!

Lèssicu 0.3

(sa) CÙFIA: "cuffia" in italianu, chi s'imperat siat a su sing. chi a su plur.; faeus sa matessi cosa in sardu ma, po mimi, su sing. "cùfia" est de imperai de prus candu ndi seus chistionendi de manera "storrada" (su sardu imperat meda custu mecanismu).

Esempru:

concr.: “Aundi funt is cùfias?

storr.: "Sa cùfia est sa primu aina de unu digei”

In ingresu ddi nàrant "headphones", in tedescu " kopfhörer".

(su) STÙDIU-DE-DOMU: pari-pari de s'ingresu "home studio", chi s'italianu nimancu dd'at tradùsiu.

(su) PRE-ASCURTU: in ingresu est "monitor", de su verbu "to monitor". Sigomenti ca in italianu est "preascolto" puru e ddu apu imperau sèmpiri chena de barrancus (ca si ligit puru in is manualis de is ainas), deu emu a nai pre-ascurtu, ca "pre" est sufissu chi ndi benit de su latinu e nci arrennesceus a donai su sinnificau de "ascurtu de prima", chi iat a dèpiri èssiri sa tradusidura (lègia) ortodossa.

(su) SCIÒLLIU: po indidai is partis mòbilis chi nci at in dònnia aina. In italianu est "snodo".

(sa) CÀSCIA: "cassa" in italianu. Seus chistionendi de is càscias de is impiantus de àudio de calisisiat spècia, Chi est una càscia chi su digei si ponit acanta e dda imperat po intendi beni su chi est sonendi (ca s'impiantu est faci a sa genti), est "ispiadora" (it.: "cassa spia", ing.: "monitor"). Po brullai (e sceti po cussu) eus a pòdiri nai: "sa càscia bugona"!

(su) CANALI-MAISTU: dònnia mixer tenit unu nùmuru de canalis e, in prus, unu canali chi arrègulat su bolùmini generali de totu is canalis impari. In ingresu est "master channel" (opuru "master" a sa curtza) e in italianu "master" a su pròpiu o, imperau meda prus pagu, "canale principale". "Canali-maistu" mi parrit una solutzioni bona.

19Jan/110

Su Rane SL 4 po Serato Scratch Live

Dean de sa Rane e Sam de sa Serato presèntant s'arrivolutzionària scheda noa de digei a cincu canalis, 96kHz 24-bit cun duas portas USB.

16Jan/113

Cali est su pratu ereu de su Technics 1200/1210?

[Totu is deretus de is màginis chi nci funt in custu post funt de is firmas de is ainas e de is giassus acapiaus a is màginis etotu]

In custus ùrtimus mesis eus intèndiu boxis meda apitzus de su fatu chi su Technics 1200/1210, “s'urrei de is pratus po digei” est bessendi-nci de produsidura. Difatis parrit chi sa Matsushita (sa firma giaponesa manna chi tenit is siddus “Technics” e “Panasonic”) apat ditzìdiu de spaciai custu tretu de ainas, forsis po ndi amanniai àterus prus liaus a sa tennologia de oindii (usb, Midi e chena de filu). Est difìcili meda a si bisai unu mundu chena de su 1200/1210 po unu digei! Su 1200 est stètiu sèmpiri su sìmbulu de su digei e at pirmìtiu su nascimentu de tènnicas noas comenti a su “scratch”. Est craru ca custa spècia de pratu, de prus de 30 annus in produsidura, est lòmpia a èssiri su “standard” po una filera de arraxonis: su motori potenti (tratzioni dereta), sa calidadi de is materialis, sa precisioni de arrodiadura arregulada de su sitzillu e sa bellesa puru e, duncas, pighendi po beridera custa nova, si depeus pregontai: cali iat a pòdiri èssiri su pratu suplidori de su Technics? E poita? Andaus a biri unas cantu de scèberus:

VESTAX PDX 2000/3000

Tenint su motori prus potenti (2.0/4.7 Kgf/cm) e meda prus de lestresa (+/-10% finsas a +/-50%); in su mod. 2000 su bratzu est deretu (cosa chi no praxit a unu sciacumannu de digeis) e funt totu fatus pruschetotu de pràstica tostada e parrit (is spècias bècias siguramenti) ca s'arrodiadura no siat costanti, po nexi de una sitzilladura pagu bona. In prus costant meda (min. 500 èurus), ma abarrat unu de is prus pratus imperaus po su scratch (apalas de su Technics).

STANTON ST-150/STR8-150

S'ùnicu pratu chi at copiau beni su Technics. Esistit de diora e, puru chi sa firma Stanton no est pigada in cunsideru mannu po is pratus, est un'ordìngiu beni fatu. Su motori est potenti (4 Kgf/cm), is materialis imperaus font bonus (totu in allumìniu), lestresa de +/-10% finsas a +/-50%, duus tastus de partèntzia/firmada e (foras de su STR8-150 chi tenit su bratzu deretu) s'impressioni generali est simbillanti a cussa chi donat su Technics. Su prètziu no est bàsciu (min. 550 èurus) perou ddoi funt sa conchita e su pannu puru.

NUMARK TT500-TTX

Motori potenti meda (tratzioni arregulàbili: 2.5, 3.7 e 4.7 Kgf/cm), bratzu deretu opuru curbau, arrodiadura afidabili, lestresa sceberàbili (de +10%- finsas a +50%-), 78 GPM, e milli àteras cosas (in su TTX: bèssida furriabili a Line, bessida digitali, duus tastu de partèntzia/firmada, porta USB, conta-bàtidus, luxi de servìtziu asuta (acanta de is acapius de is gavetus), ecc.. Bellu meda, materialis bonus perou grai (13 Kg); is tastus de de partèntzia/firmada funt unu pogheddu prasticosus e su curreu de sa lestresa no est scurrenti comenti a cussu de su Technics (perou est pretzisu). Balit su chi costat (min. 370 € su TT500 e min. 470 € su TTX) e est lompendi a essi su standard in su mundu de su scratch e de sa musica eletrònica.

RELOOP RP-6000

Custa firma tedesca est amanniendi meda, amelliorendi is prodotus in calidadi e bisura. In custus ùrtimus annus, tanti po nai, digeis comenti a "Dj Angelo" e "Pro Zeiko" ant sceberau de imperai e fàiri sa pubricidadi a custa firma e, duncas, est craru ca seus chistionendi de cosas professionalis. Su prus pratu importanti de Reloop est su RP-6000; motori potenti (tratzioni arregulàbili (de 2.5 finsas a 4.5 Kgf/cm), lestresa sceberàbili (de +10%- finsas a +50%-), ndi bessit a Lìnea puru, tenit giai sa conchita e su pannu. Totu po unus 370 èurus, donendi fidùcia manna a sa firma giòvuna!

GEMINI TT04

Sa bonànima de Dj Roc Raida fiat stètiu grandu sponsor de custu pratu, narendi chi fiat mellus de su TTX po unas cantu de arraxonis: no est grai, su motori est potenti (5 Kgf/cm, su prus motori potenti in is pratus de digei), materialis bonus meda, tastus chi assimbìllant a cussus de su Technics, lestresa de +10%- finsas a +20%-, ecc.. Certu, Gemini no est connota meda po ainas de calidadi manna ma, a cantu parrit, custu est unu pratu sèriu e interessanti meda...po su prètziu puru: min. 260 €!

Ddoi funt àterus pratus puru: AKIYAMA "Acura" (firma spanniola), CITRONIC "PD45 mk2", US BLASTER (firma olandesa) "USB 7364", ecc.. Ma, mancai, de custus ordìngius pagu connotus nd'eus a chistionai prus ainnantis.

Siguramenti su Tecnics 1200/1210 at a abarrai po annus e annus s'urrei pruschetotu po una cosa: sa fiantza de no crèiri.

Lèssicu 0.2

(su) PRATU: in ingresu ddi nàrant “turntable” (tàula chi girat), in italianu “giradischi”. Eus a pòdiri a nai “gira-discus” ma est lègiu meda a intendi. Perou, sèmpiri in italianu, ddi nàrant “piatto” puru, in su sùspiu de su mundu de su digei, de s'arràdiu e de su hi-fi, puru chi est una parti sceti de su “giradischi” (cussa chi girat, chi apitzus nci poneus su discu); duncas podeus nàiri “pratu” e totus ant a cumprèndiri (de su tèssiu) de ita seus chistionendi. Bollu a aciùngiri ca in tedescu est “plattenspieler” e in frantzesu est “platine".

(su) SITZILLU: est su chi ddi nàrant "quartz" in ingresu. In su pratu a tratzioni dereta est s'elementu chi controllat sa precisioni s'arrodiadura.

(sa) LESTRESA: is pratus de digei tenint sa possibilidadi de arregulai sa lestresa de s'arrodiadura (po pòdiri amisturai discus diferentis); eus a pòdiri nai "pitch", a s'ingresa, ma in italianu puru s'imperat "velocità" prus meda chi "pitch". Cun lestresa teneus sa possibilidadi de imperai unu fueddu sardu e de fai cumprèndiri luegus de ita seus chistionendi puru a chi no est spertu de custas cosas chi, mancai, iat a pòdiri èssiri de su fueddu ingresu.

(sa) CONCHITA: est cussa aina anca ddoi est sa puntina. In italianu ddi nàrant "testina" e in ingresu "cartridge".

Contus de Digei: a s'inghitzu de is annus '90 una truma de piciocus chi faiant “rap” (in cussus tempus no fiat cosa normali meda) depiant sonai in d-una bidda manna de su Campidanu de mesu (chi fiat ancora Provìntzia de Casteddu) e, duncas, iant pigau acòrdius a fueddus po sa scheda tènnica: una mesa po sa consolle e is pratus po su digei. Sa dii chi depiant sonai, lòmpius in su logu de su cuncertu, iant agatau is pratus po sa bateria! Iat a essi stètiu mellus, a cussu puntu, a nd'agatai una pariga prenus a cùcuru de malloreddus cun bagna de sartitzu!

Custa borta est a Paolo "Dj Boophera" Alghisi chi depu torrai gràtzias!