SU DIGEI
14Feb/111

Puntinas: chi no sartiant est mellus!

Una de is cosas chi su digei timit de prus de totu est: sa puntina chi sàrtiat! Est tìmia assumancu cantu a sa fentana de faddina de Windows. Puru chi lìmpias beni is discus sa puntina parrit sèmpiri pronta a ndi sartiai e a ti fai castiai mali de sa genti chi est ballendi, opuru a ti-ndi sderrui s'arregistratzioni. E duncas ita s'iat a podi fai? Unas cantu de cosas:

- a imperai discus chi no funt scarrafiaus tropu (craramenti!);

- a comporai puntinas/conchitas bonas; seus chistionendi de puntinas po digei e, duncas, su sceberu no est mannu meda poita ca in is annus is firmas chi si funt fatas bellu nòmini funt una pariga sceti:

SHURE: pruschetotu cun sa genia M-44 chi, prodùsia giai in is annus '70 est stètia scoberta torra de digei Q-Bert in sa segundu mitadi de is annus '90, candu fiat in Giaponi po sonai. Custas puntinas (po dda fai curtza e no depi nai sèmpiri conchitas/puntinas) costant pagu (unus 45/50 èurus), tenint unu sonu bellu apitzus de is bàscius (cosa bona meda po su hip hop e sa “black music”) e dificilmenti ndi sàrtiant. In su Technics 1200/1210 s'arreguladura est fàcili: su pesu andat postu a s'imbressi, portau finsas a fundu e torrau agoa a su primu scatu, s'antiskating a 0, su bratzu artziau totu (a cuàturu). Po essi sigurus-sigurus si podit arrodiai sa conchita unu pogheddu in sensu contra-oràriu. Totu is genias funt bonas: cambiat su prètziu e su sonu! Po su scratch s'imperant puru:

WHITELABEL, M44-G, SC35

ORTOFON: firma danesa chi faiat sceti puntinas (imoi fait cùfias puru), connota meda custa puru. Po digei tenit un sciacumannu de genias: Concorde Pro, OM Pro, Elektro, Scratch, ecc. ma sa prus cosa importanti est chi at imbentau is conchitas “a infertura dereta”, est a nai conchitas chi s'atacant a su bratzu chena de depi essi montadas apitzus de unu conchìllu, cun collegamentus de gavetus e de turnìllius. Po dònnia genia, duncas, sa Ortofon fait sa spècia “concorde” e cussa “normali”. Su sonu est sèmpiri lìmpiu e prenu e peruna spècia est progetada po un'imperu/mùsica particulari. Funt prus cirdinas e dilicadas che is SHURE e tocat a fai calancuna arreguladura de prus po chi no sàrtint. Comuncas funt difùndias meda; imoi comenti a imoi pentzu chi siant is prus imperadas, siat po su scratch chi po su mixing, est a nai chi is genias Q-BERT (progetadas de issu etotu po su scratch) e S-120 (specìficas po is discus a codixitzaus SERATO).

STANTON: is genias 500 e 680 ant fatu sa stòria de is puntinas, candu custa firma no fiat connota po custas ainas sceti. A mimi no mi funt pràxias mai, ca apu sèmpiri tentu is SHURE M44 (giai de su '90) e no fiat cosa fàcili a no ddas fai sartiai is Stanton. Perou ant tentu sucessu mannu in su mundu intreu e, oindii, totu cussa sperièntzia est stètia imperada po progetai genias noas, a tipu GROOVEMASTER, TRACKMASTER, 680.V3, ecc., chi, po sa prusparti, circant a copiai su sistema a infertura dereta de Ortofon, ponendi-sì in su mercau specìficu cun prètzius prus bàscius. Sa calidadi est mèdiu-arta e podint essi unu sceberu po inghitzai o candu nci at apretu; perou, chi nci arraxonaus pagu pagu, Shure e Ortofon puru tenint genias “de inghitzu” chi costant pagu.

Su cunsìllu chi si dongu est: comporai puntinas bonas e fai provas meda po imparai cali funt is arreguladuras mellioris in su pratu e ddas tragai sèmpiri in d-unu stùgiu. Assumancu sa conchita e su conchìllu ant a durai annus e annus.

Lèssicu 0.5

(su) CONCHÌLLU: est una strutura pitica chi s'atacat a su bratzu de su pratu (s'atacu est “standard”), po trasmìtiri su sonu de sa conchita/puntina, chi ddi montaus. In ingresu ddi nàrant “headshell”, in italianu est tradùsiu cun “conchiglia”, est a nai sceti “shell” sceti. Podeus, duncas, fai sa matessi cosa, ca mi parrit unu sceberu bonu.

(sa) INFERTURA: su sistema chi permitit a su bratzu de su pratu e a su conchìlliu de si collegai impari. Chi seus chistionendi de specia a tipu “concorde”, comenti a is Ortofon, s'infertura est “dereta”, poita ca no ddoi est collegamentu intra de conchìllu e puntina.

(su) TURNÌLLIU: serbint po atacai sa conchita a su conchìllu. Su fueddu ndi benit de su cadelanu “tornet” e deu ddu prefèrgiu a “via”, ca iat a podi fai cumprendi mali a calancunu (sa “via” in italianu, giustu po incrarai). In italianu est “vite”, “screw” in ingresu.

(su) ANTISKATING: est un'arreguladura chi tenint totu is pratus de digei e chi permitit de balantzai sa fortza centrìpeda chi s'arrodiadura criat. Ddu lassaus diaici, ca is àteras lìnguas puru no dd'ant tradùsiu. Opuru eus a podi nai: su “contra-patinamentu”, chi est lègiu meda!

DE INGHITZU: tradusidura fàcili e lestra de “entry level”.