SU DIGEI
4Aug/160

Pioneer PLX-500: prètziu bàsciu e calidadi

E insa', in custu austu sardu callenti torraus a sciri apustis de unu sciacumannu de tempus, ca ndi teneus torra gana meda! Incarreraus cun una noa bella callenti de eriseru: sa firma giaponesa Pioneer chi, forsis, est sa prus firma manna de ainas po digei chi nci siat imoi, at presentau su pratu nou Pioneer PLX-500.

Est unu pratu "po inghitzai" ma, a s'imbressi de is paris de is àteras firmas, mancai chi còstat pagu tenit totu su chi serbit a unu digei o a un'ascurtadori normali de discus po inghitzai a ddu imperau luegus, sena de depi spendi àteru dinai:

- tiradura direta > 1.6 kgf・cm (est a nai ca est prus arta de cussa de su Technics 1200, su standard chi totu is pratus OEM pigant che a arriferimentu po su progetu);

- lestresa ±8 % (standard);

- strutura in allumìniu (su pesu est 10.7 kg);

- totu is aciuntas chi serbint po ddu imperai luegus (puntina, pannixeddu, gavetus àudio, gavetu usb, crobecu po ddu sarvai de su pruini, pesetus po ddu abalantzai);

- bessida àudio phono/line.

Totu po 349 èurus (iva cumpr.)! S'at a podi scioberai po finsas su colori (nieddu o biancu).

Unus cantus cunsiderus lestrus: Pioneer at cumprèndiu de diora chi du discu de vinili fiat "torrendi" e, duncas, chi serbiant pratus bonus po calisisiat umperadori (de su digei internatzionali chi bolit seguràntzia e calidadi a sa personi chi ascurtat is discus in domu chi bolit unu pratu bonu chi portat totu is aciuntas. Difatis, ocannu passau, nd'at bogau su Plx-1000,

est a nai su fradi manni de su 500 (matessi disìnniu, prus funtzionis, est a nai unu modellu "full optional") e, biendi su sucessu chi at tentu e sa domanda manna de pratus bonu prus baratus, at traballau po custu modellu "po inghitzai", donendi calidadi a prètziu bàsciu (una firma chi, po su chi pertocat a is mixer, est traballendi impari a is digeis po amanniai is modellus nous, pròpiu po ndi bogai ainas perfetas po su mercau, sena de circai de fai issa etotu su mercau).

Perou, a nai sa beridadi, custa dirigidura dd'iant pigada giai àteras firmas chi, mancai, po chistioni de nòmini e de dinai po sa pubricidadi, no nci funt arrennèscias a ndi bogai su pratu "po inghitzai" arreconnotu de totus. Una apitzus de totu sa Numark (de sa truma inMusic Brands, Inc. impari a Alesis, Akai, Denon, ecc.), chi un'annu a oi iat presentau su Numark TT250 USB ( 1.6 kgf・cm, ±10 %, aciuntas, scheda àudio usb aìnturu, allumìniu 7.5 kg).

Est, prus o mancu, su matessi pratu e còstat prus pagu (280-290 èurus). No ddu connòscit agiumai nemus, epuru Numark cun su TTX, su TT500 e su X2 giai nd'iat bogau pratus bonus chi, oindii, funt umperaus po finsas in is garas de digei. Ma forsis est peòpiu custu: at sèmpiri fatu pratus po digei e mai pratus OEM po inghitzai e, in prus, no at fatu una pubricidadi bona comenti a cussa de sa Pioneer chi, a sa fini, est unu colossu chi at ditzìdiu de no abarrai connota comenti a sa firma chi at imbentau is cd de digei (CDJ) e is mellus mixer cun 4 canalis ma de si-ndi pigai sa prusparti de su mercau cun ainas de dònnia fàscia e po (casi) totu is buciacas, umperendi una pubricidadi difìtzili a binci. Eus a biri comenti ant a arrespundi is atras firmas.

Custu est unu vìdiu chi amostat is Invisibl Skratch Piklz imperendi su PLX-1000 impari a su Technics 1210 e su mixer Pioneer S9 impari a su Z2 de sa Native Instruments po si fai una bidea de su livellu de is ainas noas de Pioneer:

23Okt/140

S’umperu de is ainas: mixer, pratu, DVS, controlladori e sintetizadori

Una sìntesi bella de totu su chi ndi eus pensau, scritu e arrexonau in is ùrtimus artìculus in su vìdiu de unu scioru stravanau de unu digei e musitzista potenti! Teeko umperat su Z2 de sa Native Instruments acapiau a Traktor, unu controlladori Kontrol F1 po Traktor (sèmpiri de sa NI), unu pratu Controller One de sa Vestax e unu sintetizadori de sa Sequential Circuits, chi su sonu no est efetau de Traktor ma de unu pedali. Ita nai? Bonbas! Gosai-si-ddu.

22Okt/140

Reloop Neon, su controlladori nou de Reloop

Oindii su mundu de is controlladori est, forsis, su prus setori mannu de is ainas po digei; Pioneer, Native Instruments, Akai, ecc., unu sciacumannu de genias po calisisiat abisòngiu! E, comenti a sèmpiri, custa borta puru sa firma tedesca Reloop ndi bessit cun un'aina chi punnat a sintetizai totu s'essèntzia de is prus ainas famadas de is àteras firmas, circhendi de nci-dda ponni in su mercau cun una pubricidadi fata beni e (siguramenti) cun prètziu bàscius. Su Neon, difatis, portat totu is prus caraterìsticas interessantis de sa NI Maschine, de su Pioneer DDJ-SP1 e de su Denon DN-HC1000S est a nai de cussus controlladoris "cumplementaris" a is consolle cun su mixer, is pratus/cdj e unu DVS (est tzertificau Serato DJ ma, craramenti, bandat beni po dònnia DVS sendi mapàbili).

Su vìdiu spricat beni totu is funtzionis chi tenit e totu su chi si podit fai, contendi-ndi e amostendi-ndi sa fatzilesa de umperu, s'ergonomia e s'assentu generali. Bellu meda, nudda de nai, ma unu contu est a ddas biri a is cosas, un'àteru est a ddas provai e personalmenti tengu dudas meda apitzus de sa lestresa de umperu e sa solidesas de is manaxili e de is tastus. Est berus puru chi Reloop no est prus una firma "giovunedda" e, comenti eus nau in s'ùrtimu artìculu, chi punnat a nci bintrai a faci manna in su mercau in custu momentu chi Vestax e Ecler ant lassau unu tretu mannu siguramenti at prodùsiu un'aina bona e est bellu meda a sciri chi nci at unu scioberu sèmpiri prus mannu e de ainas nci-nd'at po dònnia abisòngiu.

20Okt/140

Vestax e Ecler serrant: s’acabu de un’era

In custas diis duas novas lègias funt stètias donadas de duus giassus spetzializaus apitzus de is ainas po digei:

- su 15 de ladàmini djtechtools.com scrit chi, a parrimentu de mitzas d'informatzioni sèrias, sa grandu firma giaponesa Vestax at firmau sa produsidura e est serrendi totu;

- sa dii afatanti, su 16, djworx.com pùbricat un'artìculu chi narat chi sa firma spanniola Ecler at decrarau bancarruta.

Seus chistionendi de duas firmas mannas chi in is annus passaus ant prodùsiu ainas de calidadi manna chi funt lòmpia a essi "su standard". De manera particulari sa Vestax, in is annus de su noranta, traballendi impari a trumas de digeis americanus che a ISP at amanniau genias de mixer e de pratus chi ant mudau meda su mundu de is ainas po su scratch e po s'amesturamento, boghendi-nci de su tronu a sa Technics, a sa Numark, ecc. e arribendi a essi, finsas a sa mitadi dei is annus de su duamilla, "sa firma" po primori, cun mixer stravanaus che a su 05, 06, 07, ecc. e a pratus potentis che a totu sa filera PDX , a su Contoller One e a àteras dexinas de ainas chi ant donau a su sinnu Vestax sa bisura de unu sìmbulu de totu unu mundu.

S'Ecler puru nd'at bogau fileras sèrias de mixer po su scratch (HAK 320, 260, 380), po s'amesturamento (filera NUO, filera EVO) e de àteras ainas pighendi-sì unu tretu bonu de su mercau mondiali gràtzias a su "sonu" spetziali cosa sua.

E insandus, e ita est sutzèdiu? Est difìtzili meda a fai un'anàlisi lestra e, comuncas, nosu no seus bastanti spertus de economia e de mercau po circai a dda fai. S'ùnicu cosa chi podeus lestramenti sciri est s'impressioni chi teneus che a umperadoris e connoscidoris de is ainas de custas firmas faendi, mancai, una listixedda:

- sa Vestax, apustis de is annus de oru, at tentu unu tretu unu pogheddu difìtzili, ca iat faddiu cun calincuna aina sa manera de dda proponni in su mercau mondiali (totu sa filera Samurai, su 007, su 08 pro) e no arrennescendi a fai unu prètziu "pagu artu" (bàsciu, cun sa Vestax, est unu fueddu chi no si podit umperai;

- sa Vestax iat spèndiu meda in is progetus de su QFO (custu pubricizau finsas tropu!) e de su Controller One, unu pratu/aina musicali tropu ainnantis e caru po sa majoria de is digei;

- sèmpiri Vestax: medas fileras de mixer e pratus, intra de su 2003-2011, ant tentu problemas tènnicus (08, 05 pro IV, PDX), forsis po nexi de un'abasciamentu generali de sa calidadi de is progetus e de sa produsidura;

- Ecler e Vestax: in s'era de s'amanniadura de su "digitali" e de su DVS no ant amanniau unu setori dedicau insoru. S'Ecler est abarrada in su tretu de s'analògicu po aguantai beni sa fita de mercau cosa sua, parendi a sa calidadi e a su nòmini mannu de su sonu Ecler e de su crossfader Ethernal e lassendi a perdi DVS e programas. Vestax at circau de "s'integrai" cun is sistemas hardware/software de is àteras firmas pruschetotu cun is mixer, ponenci-ndi elementus de controllu che a teclas usb.

Is àteras firmas, siat is mannas (Pioneer, Rane, Numark, ecc.) siat is "piticas" ma in alladiadura (Reloop, Dj Tech, ecc.) ant sighiu, intamis, a amanniai ainas digitalis pròpias po abarrai in su mercau e, de manera particulari, sa tedesca Native Instruments at fatu unu mesu traballu perfetu; nàscia che a firma de programas po digei e po "ainas virtualis" (sintetizadoris, arratantinas eletrònicas, campionadoris, ecc.) a pagu a pagu s'est fata unu nòmini cun is software cosa sua e at spèndiu meda dinai de su chi iat guadangiau po produsi hardware suu po cussus programas, po aberri sedis de progetatzioni in U.S.A. e in Giaponi, finsas a arribai a is ainas cun su sinnu "Native Instruments". In custu momentu "stòricu", duncas, is ainas de sa Native Instruments funt in su mercau mondiali cun ainas modernas, "plug and play", integradas cun Traktor e is àterus programas e, pruschetotu, cun prètziu bàscius e andendi a si pigai agiumai totu sa turta in domu de su rivali mannu Vestax po su chi pertocat is mixer e is programas (sendi chi at abertu in Giaponi totu sa polìtica "amparadora" chi faint in cussu stadu no balit prus po sa NI chi, imoi, podit fai prètzius arrasaus a cussus europeus e americanus po ndi pigai unu mercau mannu che a cussu asiàticu in generali.

Custu est su parrimentu nostu; a dolu mannu su mercau bincit sèmpiri e chena de piedadi e tocat a ddu afrontai faendi ainas agiorronadas e geniosas e prètzius bonus... in prus chi una pubricidadi manna e bona! Sa Vestax e s'Ecler si funt unu pogheddu sètzias in is annus e àteras firmas si funt mòvias beni. Dispraxit meda ma, a nai sa beridadi, deu po primu no còmporu unu mixer Vestax de su '99 (emu pigau su 05 pro MKII) e Ecler no nd'apu comporau mai!

Chi nci at sa possibilidadi chi si sarvint de calincuna manera, perou, eus a essi prexaus meda ca, comenti nau agoa, funt duas firmas mannas chi, de mesuras diferentis, ant fatu sa parti insoru in s'amanniadura de s'arti de su digei.

10Okt/140

DMC World Final 2014: is arresultaus

Scioru clàssicu de ses minutus:

Bincidori: Mr Switch (UK)

Segundu: DJ I-Dee (USA)

Su de tres: DJ Vekked (Canada)

Unu contras a s'àteru (Battle For Supremacy):

Bincidori: Image From The Wood (USA)

Segundu: DJ Vekked (Canada)

Batalle de is trumas (Team Championships):

Bincidoris: 9 O'Clock (France)

Sa DMC at giai publicau in sa pagina ofitziali Youtube cosa sua su vìdiu de su scioru bincidori de Mr Switch. E ita nai? Sa pròpiu cosa chi emu scritu candu, in su 2012, iat bintu su giaponesu Dj Izoh: ma diaderus? Scioru lestru, tènnicu e spetaculari ma, a parrimentu miu, pibigosu. Mr Switch est unu grandu digei inglesu, no seu narendi chi no est bonu o chi no si merescit custu prèmiu (po musicalidadi est unu de is chi prefèrgiu), ma custa borta no m'est agradau meda. Apu lìgiu chi genti chi ant biu a totu sa batalla nant chi depiat binci I-Dee ma, finsas a candu sa DMC no at a publicai totu is àterus vìdius, no fait a tenni una bidea pretzisa. Abetaus agiorronamentus.


5Mrz/140

Su 2014 DMC Online DJ Championship

Ocannu puru si fait su 2014 DMC Online Dj Championship, forsis sa prus batalla manna de digeis in s'arretza. Is digeis de totu su mundu ant a podi participai intreghendi unu scioru insoru de duus minutus bia Youtube, est a nai sa democratzia sintzilla! Sa giuria? Totu is chi ant ddus castiai ant a podi votai de su giassu de su DMC (unu votu sceti po dònnia digei chi s'at a praxi). Imoi seus a su primu giru; a s'acabu de totu su tretu su bincidori at a tenni s'onori de si-dda podi gherrai cun totu is bincidoris de is DMC natzionalis a sa batalla finali mondiali chi s'at a fai in s'atòngiu. Nosu siguramenti no eus a participai ca si praxit a scriri e a biri vìdius  ma no a fai sbianchimentu! In Sardìnnia gei nci-nd'at de digeis giòvunus e bravus... spereus chi si-dda tentint e chi amostint, cun is tènnicas de scarràfiu e de giogulamentu insoru, chi innoi puru nci at genti bona meda.

26Dez/130

DV/DJ-Tech Freestyle Scratch Battle: Fakser at bintu.

Dj Fakser at bintu sa DV/DJ-Tech Freestyle Scratch Battle, una batalla in s'arretza de scarràfius in freestyle. Nudda de aciungi: custu piciocu scarràfiat lestru e precisu meda e at mollau apalas genti che a is russus Chinmachine e Alexander WSQ, piciocus de sa scola noa de Beat4Battle Russia. At a arrici unu micser DIF-1S de sa DJ-Tech. Balla ca giai funt togas custas batallas in s'arretza!

23Dez/130

Warflex Speed Booster Apps: Scratch Nerds 2

Unu de is prus barrancus mannus de su digei scarrafiadori e su de no tenni luegus sa possibilidadi de scioberai basi de lestresa e sonus diferentis chena de nci depi perdi tempus a cambiai discus, torrai a ponni sa puntina a s'inghitzu de sa tràcia, cuncordai loops de sonai de su computer, ecc.. Unus cantu annus a oi funt bessius is "loopers", est a nai programeddus po MAC e PC chi pòrtant aìnturu unus cantu loops chi si podint scioberai de una gràfica (càstia-tì Yourlooper), ma sèmpiri abarràt su strobu de si portai avatu su computer, de ddu allùiri, de aberri su file, ecc.. Cun sa spainadura manna de is "smartphones" de-i custus ùrtimus ddus annus s' 'idea est stètia lestra: a nci ponni in su telefuneddu, àbili a ligi programeddus cun sonus e gràfica, su chi ananti si depiat umperai amarolla cun su computer. E insaras sa Thudrumble, sienda americana de Q-Bert e Yogafrog, digeis amigus e sòtzius de diora, sèmpiri prontus a imbentai ainas noas po su mercau, at fatu unas cantu apps po iOS e Android chi, a s'acabu, funt loopers chi pòrtant aìnturu sonus de produsidoris mannus impari a s'arreguladura de sa lestresa, est a nai sa possibilidadi de tenni unu muntoni de loops sèmpiri in busciaca, prontus po is allenamentus. Po nai, cun 1,79 èurus si podit comporai Warflex Scratch Nerds 2, fatu de Dj Craze e de Dj Klever, apitzus de is sonus de su mixtape insoru Scratch Nerds 2. Funt ainas bonas meda e baratas: gavetu de su telefuneddu a su micser, "thaaa/fresh" in su pratu e una dexina de loops prontus. Candu sa tennologia amelliorat aici meda su taballu de su digei est unu spassiu mannu.

22Dez/130

Dj Sputo ande s’Interno 24 in Casteddu (donniassanti 2012)

Sforrogonendi in su computer cosa mia apu agatau unus cantu vìdius interessantis meda chi apu a pubricai in custas diis in su canali Youtube de Su Digei. Su primu est custu, arregistrau in su mesi de donniassanti de su 2012 ande s'Interno 24 de Casteddu (chi imoi ddi nant Blitz, ca s'Interno 24 at serrau ocannu), e s'amostat a Dj Sputo in su mentris chi "si callentat" po su cuncertu, provendi su scioru suu de scarràfius, arratantinas e umperu de Traktor Scratch.

18Dez/130

Reloop RP-8000: su pratu modellu de su benidori?

Eus giai chistionau de sa bessida de produsidura de su Technics 1200/1210, "su pratu" de su digei, antzis, sa bidea matessi de su pratu. In custus ùrtimus duus annus, duncas, s'est amanniau meda su mercau de is pratus, totu bellus potentis e prenus de funtzionis e tennologia; po esempru, su Numark TTX nd'est bessiu a pillu de manera prepotenti cun totu is novidadis insoru e sa Stanton cun su ST-150/STR8-150 at circau de proponni un'aina simbillanti a su Technics ma prus moderna. Lassendi a perdi is àterus pratus de-i custu tretu spetzìficu de mercau (càstia a innoi po ddus biri mellus), depeus sinnalai chi sa firma tedesca Reloop, sighendi in su caminu cosa sua de amanniadura in su mercau mondiali e de pubricidadi de livellu artu, at inghitzau a bendi unu pratu nou, su Reloop RP-8000, cun su spèddiu mannu de ndi sperditziai is àteras firmas cun d-unu pratu "modellu". E poita? Poita ca pòrtat is prus funtzionis avantzadas de is ainas de is pratus de oindii (motori potenti, ultra-lestresa, ecc.) e in prus una setzioni digitali MIDI de controlladoris po su DVS (giai pronta po Serato) e de pads po s'arratantina. Est a nai chi su chi is àteras firmas ant fatu in su micser (Native Instruments, Rane, ecc.) sa Reloop ddu at fatu in su pratu, agiorronendi e asetiendi su progetu de su Controller One de sa giaponesa Vestax. At a essi su pratu "modellu" de su benidori? No ddu sciu. Tòcat a biri unas cantu cosas: calidadi, durada, segurantza, precisioni de sa lestresa e de s'arrodiadura, ecc., totu cosas chi su Technics sighit a fai beni meda mancai siat imperau de 30 annus! In prus, su de nci ponni sèmpiri prus cosas eletrònicas e aìnturu de is ainas est un'arriscu mannu po duus arrexonis: poita ca, chi s'aina no est beni fata is problemas ant a arribai luegus, e puru ca chi acostumaus a imperai funtzionis chi is àterus pratus no tenint, candu eus a sonai aforas de domu nosta eus a tenni barrancus mannus a nosi cunformai a su chi eus a agatai. Comuncas, abetaus su prètziu e is primus scedas de is digeis professionistas (no pagaus de sa Reloop!) chi ddu ant a imperai.