SU DIGEI
23Dez/130

Warflex Speed Booster Apps: Scratch Nerds 2

Unu de is prus barrancus mannus de su digei scarrafiadori e su de no tenni luegus sa possibilidadi de scioberai basi de lestresa e sonus diferentis chena de nci depi perdi tempus a cambiai discus, torrai a ponni sa puntina a s'inghitzu de sa tràcia, cuncordai loops de sonai de su computer, ecc.. Unus cantu annus a oi funt bessius is "loopers", est a nai programeddus po MAC e PC chi pòrtant aìnturu unus cantu loops chi si podint scioberai de una gràfica (càstia-tì Yourlooper), ma sèmpiri abarràt su strobu de si portai avatu su computer, de ddu allùiri, de aberri su file, ecc.. Cun sa spainadura manna de is "smartphones" de-i custus ùrtimus ddus annus s' 'idea est stètia lestra: a nci ponni in su telefuneddu, àbili a ligi programeddus cun sonus e gràfica, su chi ananti si depiat umperai amarolla cun su computer. E insaras sa Thudrumble, sienda americana de Q-Bert e Yogafrog, digeis amigus e sòtzius de diora, sèmpiri prontus a imbentai ainas noas po su mercau, at fatu unas cantu apps po iOS e Android chi, a s'acabu, funt loopers chi pòrtant aìnturu sonus de produsidoris mannus impari a s'arreguladura de sa lestresa, est a nai sa possibilidadi de tenni unu muntoni de loops sèmpiri in busciaca, prontus po is allenamentus. Po nai, cun 1,79 èurus si podit comporai Warflex Scratch Nerds 2, fatu de Dj Craze e de Dj Klever, apitzus de is sonus de su mixtape insoru Scratch Nerds 2. Funt ainas bonas meda e baratas: gavetu de su telefuneddu a su micser, "thaaa/fresh" in su pratu e una dexina de loops prontus. Candu sa tennologia amelliorat aici meda su taballu de su digei est unu spassiu mannu.

14Mrz/130

Windows 8 + Scratch Live 2.4.4 = Touchscreen DVS

S'àtera dii eus pubricau sa noa de sa bessida de sa versioni 2.4.4 de Serato Scratch Live andendi a castiai lestramenti is prus agiorronamentus importantis chi nci at. Intra de-i custus eus biu:

imoi s'at a podi ponni asuta de Windows 8 chena de ndi dèpiri studai "Windows Security Settings" (mancai Windows 8 no siat unu sistema ofitziali po umperai Scratch Live)

Sendi chi deu umperu Serato asuta de OSX e, a bortas, de Windows 7 no emu pensau chi Windows 8 est unu sistema operadori pensau po is ainas a "touchscreen" e, duncas, candu chi nci-ddu eus postu, Serato etotu at a funtzionai de-i custa manera! A mimi custa cosa gei no mi spantat meda perou est berus puru chi intra de tablet, smartphone e computer de ùrtimu genia su touchscreen est in dònnia aina informàtica e, duncas, is sistemas DVS puru ant a podi essi umperaus tochendi su schermu, mancai po circai e carrigai is cantzonis o po arregulai unu efetu. Deu, chi seu de sa scola bècia, apu a sighiri a umperai su contoller MIDI e su touchpad de su computer, ca su schermu tocau cun is didus s'imbrutat e tocat a ddu limpiai dònnia dii!

30Aug/120

Serato e D-Styles

Custu vìdiu ddu at pubricau oi sa firma Serato in su canali Youtube cosa sua: friscu-friscu in custas diis de basca de si scallai mali! Est unu scioru chi D-Styles fait imperendi a Serato impari a su mixer nou de sa Rane, su "Sixty Two". Pagu cosa de nai: custu mixer est s'amanniamentu de su 57, cun d-unu sciacumannu de controllus in prus. Ma no ndi bollu a chistionai in custu post, ca cust'aina si merescit de èssiri bia beni-beni! Gosai-sì is luxiteddas coloradas ma, pruschetotu, su scioru simpli ma stravanau chi nd'at bogau tziu D-Style, forsis su mellus digei de su mundu (lassendi a perdi a Q-Bert chi no fait a ddu acostai a nemus), imperendi unu loop de ratantina (fatu de issu etotu) e scarrafiendi apitzus de unu sonu de sassòfunu... pitica sa boNba! Bosi cumbidu a apubai sceti una pariga de cosas:

1 - D-Styles inghitzat su scioru faendi partiri su pratu a manu manca, gioghendi cun s'atacu; sa tremidura chi custa cosa produsit dda aciapat sa puntina de su pratu a manu dereta, comenti est normali chi siat, e Serato arrespundit movendi pagu-pagu sa ligidura de sa tràcia (si biri beni chi castiais in sa fentanedda chi ant postu, chi amostat su chi nci at in sa computera in su mentris chi est sonendi) mancai su pratu siat firmu. Custa est una farta de Serato e, po sa sperièntzia chi tengu cun custu programa (stravanau!), donat strobu meda candu, a pratu firmu, sa puntina aciapat sonu meda de s'impiantu e movit sa ligidura ananti meda. S'ùnicu cosa chi si podit fai est a circai de calibrai beni sa sensibilidadi de su programa.

2 - D-Styles sonat cun pagu efetus e chena de imperai loops.

3 - Is tràcias chi est sonendi, cuncordadas de issu etotu, tenint is atacus sinnaus (utilis meda po si spostai luegus aìnturu de sa cantzoni) e in su nòmini de sa tràcia chi est scarrafiendi at scritu sa velocidadi (- 4%), unu sistema bonu po no si-ndi scaresci ma puru po no depi imperai a unu file àudio cun sa velocidadi cambiada de unu programa, ca mancai su sonu s'imbrutat unu pogheddu.

4 - Est unu scioru spantosu de cantu est simpli ma musicali.

Gosai-si-ddu!

 

Lèssicu 1.7

(su) ATACU: su chi in ingresu est CUE POINT, est a nai unu puntu sceberau aìnturu de una cantzoni chi nci podeus torrai luegus imperendi unu butoni chi eus assotziau a-i cussu atacu etotu. Est una funtzioni introdùsia cun is ligidoris de CD po digei (CDJ) e, apustis, in totu is programas de controllu digitali (Serato, Traktor, Virtual DJ, ecc.), pruschetotu gràtzias a su protocollu MIDI.

 

 

13Sep/110

Image-Line fait bessiri DECKADANCE 1.9.3

 

Sa Image-Line, firma de programas àudio nàscia in su 1994 in Bèlgiu, connota meda po airi imbentau a Fruityloops (chi imoi ddi narant FL STUDIO po un'abètiu apitzus de su nòmini), est a nai unu programa de produsidura àudio (sceti po PC!) chi iat fatu una mesu rivolutzioni cun su sistema suu de programatzioni "a passus" (bonu meda po is arratantinas) e de "piano-roll", in prus chi sa facildadi de umperamentu de su mixer, at fatu bessiri in su mesi passau de Austu sa versioni noa de Deckadance (sa 1.9.3).

Custu programa est su DVS insoru, est a nai unu "sistema de discu digitali" e si-nci ponit aìnturu de su mercau po is digeis a circai a fai sa cuncorrèntzia a Serato, Traktor, Mixvibes Cross, ecc.. Apu scarrigau sa demo, puru chi emu giai umperau a una versioni bècia, e calincuna cosa fait a dda nai.

Est unu programa bonu meda po unas cantu de arraxonis:

- sa bisura est incurada meda e si cumprendit luegus aundi funt is cumandus e a ita serbint;

- funtzionat a solu e comenti a VSTi aìnturu de un'àteru programa chi arrimat a is VSTi;

- podit arrimai a VSTi, a tipu efetus e sintetizadoris;

- podit essi controllau umperendi a agiumai totus is controlladoris MIDI e is discus/cd de controllu (puru cussu de sa Wii e s'iCon i-DJ);

- is controllus MIDI funt fàcilis meda a mapai;

- est "abertu", est a nai ca no ddi serbit una scheda specìfica po funtzionai (comenti a Serato, tanti po nai) ma abastat una scheda bona chi tengat is IN/OUT chi serbint;

- est siat po PC chi po MAC;

- portat unu campionadori bellixeddu meda, chi fait a ddu ponni a pari cun sa lestresa de sa tràcia chi est sonendi;

- est s'ùnicu programa chi portat su Relooper, unu cumandu potenti chi pirmit de traballai apitzus de su loop chi est sonendi, faendi, in su mentris, arrangiamentus e efetus.

Su controllu cun discu/cd est bonu, no s'intendit latèntzia, perou cussu est liau a sa scheda chi s'umperat. Abarrat sa duda apitzus de sa firmesa (po esèmpru apustis de oras chi est traballendi) e sa compatibilidadi cun totu is controlladoris chi funt certificaus. At a essi bellu a ddu provai beni a-i custu programa chi, a sa fini, no est nimancu caru meda:

130.83 € po sa Club Edution (chi arrimat a su controllu cun discu/cd)

72.36 € po sa House Edition (no arrimat a su controllu cun discu/cd)

Lèssicu 1.3

A PASSUS: pari-pari de s'ingresu "step programming" chi est su sistema nàsciu po programai, solitamenti imperendi a unu teclau a 16 passus (comenti a giru prenu de 4/4), màchinas de arratantinas e, prus a trigadiu, umperau meda in dònnia spècia de màchina de mùsica eletrònica e programas de produsidura àudio.

(sa) BISURA: est comenti est cuncordau e si presentat unu programa. Difatis dònnia "software" portat coloris, partziduras de cumandus, fentanas, ecc. diferentis de is àterus, chi conditzionant (a sa mellus o a sa peus manera) s'umperamentu e, duncas, su funtzionamentu. In italianu ddi narant "interfaccia", in ingresu "interface".

(sa) LATÈNTZIA: est cantu meda nci ponni unu programa o una màchina a arrespundi a unu cumandu. Chi, po nai, seus umperendi a unu teclau MIDI po sonai unu sintetizadori VSTi, prus arta at a essi sa latèntzia e prus a trigadiu eus a intendi a su sonu candu sonaus, strobendi meda a su sonadori. Sa matessi cosa, po torrai a su mundu de su digei, cun su DVS: prus bàscia, duncas, at a essi sa latèntzia e mellus eus a intendi s'arrespusta de su programa.