SU DIGEI
6Aug/110

Scioru cun su 909

Comenti narat Rude 66: "su 909 cosa mia est totu su chi mi serbit"! Castiai-sì custu scioru imperendi a is efetus (vocoder, delay e sa cantidadi insoru) de su Pioneer Djm-909:

5Apr/112

Pregontus: Dj Nasty

Est cun praxeri mannu chi pongu su primu pregontu in custu blog! Una bella arrexonada cun d-unu amigu digei de sa "scola bècia", giòvunu a s'anàgrafi e bravu meda: "Dj Nasty". Custu piciocu asseminesu est de diora gioghendi apalas de sa consolle, spertu e sperimentadori de mùsica e de tennologia; issu puru (comenti a su scriidori) s'est amachiau po is pratus a s'inghitzu de is annus '90 e s'est fatu connòsci meda in su mundu de s'hip hop de Sardìnnia ma, apustis, at amanniau su fantallu de gènerus musicalis (drum'n'bass, breakbeat, dubstep, ecc.) sighendi a incurai sa passioni manna po su scratch. Oindii, impari a Dj Villain, at cuncordau unu spetàculu àudio-vìdeo chi ddi nàrant "Bilderberg Dj's". Andaus a ligi ita totu s'at contau s'amigu Filippo "Nasty":

1 - SU DIGEI: Saludi o Filippo "Dj Nasty"! Beni beniu in su blog de "Su Digei"!
R - Dj Nasty: "salludi a tui Alex e a tottusu is ligitorisi, seu mera prexau de essi innoi, e speru de aggiurai a fai connoxi custu bellu blog.".

2 - SU DIGEI Duncas, tui puru ses de sa scola bècia e ti praxit a imperai is pratus intamis de is ligidoris de cd. Poita?
R - Dj Nasty: "eya ascurtu musica da gandu femmu pippiu, e tengu is prattusu de candu tenemmu cattordix'annusu (immoi di tengiu trintadusu de annusu...), appu sempri scerau is prattusu po vinili po mera motivazionisi...prima de tottu su fueddu stessu de d.j. stari po giocadori de discusu e no giocadori de "compact disc", pariri una scimprenzia, ma po mei su valori de is fueddusu esti importanti, chini non di toccara discusu, no si ara debbi zerriai dj...quand'appu incummenzau deu, is ligidorisi de cd no fianta ancora collaudausu e non sind'aggatanta, immoi a tottu, deu mi penzu chi su livellu tecnicu e sa comodidari de maneggiai de is liggidori, no esti paragonabbilli a cussa de is prattusi a vinili, poi puru is competizionisi de dj, funti scetti cu is prattusu tradizionallisi, is lettorisi funti troppu automatizzausu, non c'esti sa possibilidari de screcciai, e qandu esti possibili, su sonu è troppu digitali, friru, e cosa pru importanti, cussu chi intediri sa manu, esti una simulazioi de unu movimentu meccanicu chi mancu c'esti, scetti su Numark CDX o cancu attru lettori teinti diarerusu unu prattu girendi, mancai cun is dvs cummenti Serato o Traktor su sonu esti sempri computerizzau, però sa sensazzioi de sa manu è perfetta cummenti unu discu normalli arrisppettu chi preferisci usai cdj...ma non mi praxiri, mi pariri de biri e ascurtai unu impiegau aranti de unu computer chi streccara buttoisi. Mai appa ascuttai una mixtape fattu a cdj, o chi esti, scetti po sa scerta de is canzoni, no po is passaggiusu. E poi po spacciai, seu innamorau de is discusu de candu femmu pippiu, poitta tenemmu e tengiu ancora becciusu giradiscusu portatili e mera discusu 45 giri de is cartoisi "armausu" cummmenti narara nonnu miu.".

3 - SU DIGEI: Ita firmas e genias de pratus ti praxint e/o imperas? E poita?
R - Dj Nasty: "immoi tengiu dusu TTX de sa Numark, e mi parinti su mellusu po su prezzu qui teinti, funti bellusu tostausu, dus brazzusu, derettu o trottu, teinti unu "range" de prusu o mancu 50% bonusu po screcciai, mixai, funtu is pru fottisi de spinta, teinti unu schermu po liggi su percentualli de rotazioi, o su conta battutasa, e attrusa funzioi chi mancu mi serbinti, ma sempri mellu a da tenni che a ndi fai a mancu...poi appu tentu su Vestax PDX 2000 mk2 ottimu ma immoi no du fainti prusu, d'anti cambiau cun su 3000 chi esti puru mellusu, poi tenemmu is 1210 de Technics, bonusu ma antigusu, teinti pagu spinta, pagu "range" e costanta puru troppu...e appu incumminzau cun is Gemini 1800xl chi mancai fianta de plastica, m'anti permittiu de imparai tottu is tecnicasa principallisi. chi tenemmu su dinai mi era a praxi su Vestax "Controller One" (mancai non d'appu mai provau).".

4 - SU DIGEI: Ita pàrrint is ligidoris nous chi tenint unu sciacumannu de cosas (USB, MIDI, ligint is craixeddas de memòria, ecc.)? Ant a pòdiri essi cosa in prus o est totu gatzosa cara meda?
R - Dj Nasty: "mmm cummenti ligitoris mi pariri sprecau a ponni pottasa usb o buttoisi midi in su prattu...ind'unu de is prattusu TTX chi tengu, c'esti sa usb, ma serbiri scetti po registrai in su pc, d'appu provau un otta, ma fazzu prima intrendi in su mixer...po su midi mi praxiri de prusu a usai dusu controlladori a patti (Akai LPD8) chi funti liggerusu, pitticcusu, si porinti ponni impizzusu de su mixer o annui oisi, e mancai battisi is buttonisi, no fanti sattai sa puntina e costanta puru pagu po sa quallidari chi teinti.".

5 - SU DIGEI: Contai-sì calancunu contu spassiosu! Po nai (chena de fai nòminis): t'est incapitau de sonai, mancai in continenti, cun mixer e ligidoris lègius opuru mesu segaus? Comenti as fatu?
R - Dj Nasty: "eheheh in 15 e prus annusu ndi funti cappitarasa...de mixers chi cun sa basca si sturanta, o prattussu cun su brazzu tottu trottu o segau e accomodau a scotch...crossfader chi non serranta su canalli...m'è cappittau de sonai proendi a sutt' e s'acqua con dus picciocasa chi mi tenianta su paracculu...fiba de currenti chi passanta in mesu de su crossfader...pigai sa currenti tocchendi sa fiba de massa...genti imbriaga chi poniri is manusu in su discu penzendi de essi Q-Bert...i è stettiu bonu po imparai a mi salvai (e fai spassiai sa genti) in d'ognia situazioni. sia sonendi o in sa vida de d'ogna dì, ma pozzu nai de m'essi sempri spassiau mancai non fiara tottu perfettu.".

6 - SU DIGEI: Asuba de su mixer: ita firmas e genias ti praxint e poita?
R - Dj Nasty: "immoi seu usendi su Rane TTM-57, chi mi pariri su mellusu po dus canallisi, bellu crossfader, bell' equalizzadori, bocciri is frequenziasa, cancu buttoni midi po commandai su dvs, e principalmenti esti diaderusu"affidabbili". No pozzu nai su propriu de su "Mackie d.2 pro" chi tenemmu primma...teniara unu de is crossfader prus bellusu chi appu mai toccau, ma teniara cancu problema de proggettazzioi, e su tresi chi mi funti passau ne i manusu, m'anti donau tottusu problemasa...puru quandu femmu sonendi in localisi...poi appu tentu su classicu Vestax pmc 06 su pmc 05 e unu scantu de mixer de sa gemini po imparai...da su pmx 02 a su 25 e puru cancu attru chi mi seu scaresciu su nomini precisu, ma fianta cummenti is tassasa "piga e fuia", doppemmu cambiai su crossfader d'ognia du mesisi...non mi pozzu scaresci de cummenti appu imparau sa tecnica de su cavunu (crab) in su crossfader de su preascurtu...tenemmu i dirusu cun tresi bollasa, una po d'ognia diru...e s'incazzu po su dabori chi non mi fariara continuai s'allenamentu! ma sa soddisfazzioi fiara manna diaderusu!".

7 - SU DIGEI: De digei bèciu apu apubau  ca imoi totus imperant efetus "a bocidura" (totus agualis), strupiendi-ndi tropu is cantzonis e strobendi sa genti chi baddant. Tengu arraxoni?
R - Dj Nasty: "deu puru penzu su propriu, is effettusu funti bellusu chi arricchisciri sa canzoi, i esti usau pò s'esprimmi, no mi praxiri chi esti scetti po cubberri is "cuaddusu"...deu immoi tengiu settau su filtru passabanda attusu e basciusu, e su repetitori o su delay, non mi praxinti su phaser o is filtrusu tipo apparecchiu de gherra...troppu "opprimenti" poi mi praxinti mera (mancai no funti filtrusu..) is funzionisi de loop/loop roll e is cue, perou torru a du nai, no toccara du usai a boccidura, mi praxiri scetti qui sa canzoi si prestara o po fai unu passaggiu chi soniri armonicamenti.".

8 - SU DIGEI: Torrendi a is pratus: ita mantenidura si depit fai?
R - Dj Nasty: "sa minima...bogai su pruiniri sempri, controllai tottusu is contattusu, mancai unu stiddiu de ollu in stampu annui girara su prattu, ma giustu un otta d'ognia motti e papa (chi po mei esti puru ua cosa de festeggiai); poi bhò teniri abbisongiu pru su mixer de controllai chi siara tottu bellu pulliu, olliau annui si movvinti is buttonisi de is vollumisi e principalmenti su crossfader...in su TTM-57 d'appu acconciau boghendi sa "molla" chi ci fiara aintru e curriri mera mellusu".

9 - SU DIGEI: Curiosidadi mia: as imperau mai su Numark CDX? Chi eja, ita ti-ndi pàrrit? Ti-ddu pregontu ca est s'ùnicu ligidori chi apu tentu (e bèndiu de diora), pruschetotu ca funtzionat comenti a unu pratu chena de puntina.
R - Dj Nasty: "eccu, mancai d'appu toccau giustu ua dì, mi pariri s'unicu ligidori chi si poriri permitti de usai a su postu de unu prattu normalli, su scracth esti praticamenti perfettu, su logu de ponni is manusu esti mannu a su propriu de unu giradiscusu, sa sensazioi esti giai giai sa propria. Ma mancai chi poremmu scerai, mi era a praxi de prusu sa genia chi teniri su discu tostau aintru, mò no sciu esattamenti qanta memoria teniri, perou sempri mellu chi murigai compact disc chi si seganta cumment'e nudda e funti sempri prontusu a fai ponni multasa de is puncionisi de sa S.I.A.E. ...".

10 - SU DIGEI: Ita programa DVS imperas? Poita? Nd'as imperau àterus puru? Ita parriant?
R - Dj Nasty: "de u annu a immoi seu passau a su Serato Scratch Live (de candu mi seu pigau su TTM-57) deppu nai chi tenemmu cancu penzammentu leggiu prima de du pigai, poitta appu sempri murigau traktor, chi funzionara puru chi no teinisi sa scheda audio, e innoi in Europa esti su pru usau, ma doppu chi c'appu sonau unu paghiteddu, m'è praxiu mera pru de Traktor...prima de tottu esti mera affidabbili, su programma non si serrara mai, mancai bogu sa fiba usb o bogu su disco tostau, no arrichiediri mera ram de su pc, esti faccili de programmai su MIDI, s'"interfaccia" è bella manna e faccilli de liggi, teiri mera pru funzionisi de Traktor, is effettusu sonanta mellusu e non si pappanta su sonu, teiri pru possibilitari (30 o prusu) e tottusu si ponti cambiai a piacimentu po is valorisi, poi sa cosa chi Traktor propriu d'ammancara è chi is effettusu cummenti su delay, si poriri ponni doppu de essi passau de su crossfader...e po su scracth custu esti fondammentalli...poi ancora, Traktor ti fari pagai d'ogna aggiornamentu, Serato funti grattisi e attra bella cosa esti sa funzioni de su scretch video chi Traktor ancora no teniri...comunquasa ormai funti tott'e dusu bonusu e parinti sempri prusu uguallisi puru de cabori...appu provau puru Virtual DJ/Numark Cue e puru su Torq, ma mi parinti chi deppinti ancora cresci prima de du su pori ponni a livellu de Traktor o SSL, comunquasa deu mi penzu chi no esti importanti su strumentu quantu is ideasa e sa conca de chi sonara.".

11 - SU DIGEI: Gràtzias meda e a si biri luegus in sa consolle torra!
R - Dj Nasty: "graziasa a tui Alex, e su ottimu blog chi ses portendi aranti (e mi pariri puru su pru compettenti chi si poriri agattai in Itallia), mi auguru chi ara a cresci sempri de prusu e mancai su sforzu de liggi in limba, sempri pru genti t'ara a sighii".

BIO E CUNTATUS: "Mi zerriu Villippu,o nasty artisticcamenti, sonu cummenti dj de su 93, de s'hiphop a sa drumbass passendi po is breakbeat e sa dubstep. Appu sonau in mera localisi e discotecasa de sa Sardinia, de su Kilton a su K2, de is principallisi localisi de Casteddu sinzasa a sa Costa Smeralda, e puru cancua bessira afforasa de s'isola; appu sonau con mera artistasa de sa scena hiphop, e mera dj e sonadorisi. Mi praxiri d'ognia tippu de musica chi no siara commercialli e immoi seu sonendi impari a Dj Villian cun su nommini de "Bildeberg Dj's" e pottausu unu spettacculu de musica e video. Seu preparendi unu situ uffizialli po ponni tottusu is registrazzionisi e collaborazzionisi chi appu fattu. Po immoi tengiu dusu canallisi principallisi e funti:

Canali Youtube

Facebook

Bildeberg Dj's

Chi cancunu mi olliri contattai sa cascitta de littera esti: nastynasty@tiscali.it.

p.s. "grafia de s'autori".

 

27Mrz/110

Is efetus: is spètzias de sa coxina de su digei

 

Mancai su tìtulu fetzat pentzai a “sa proa de su coxineri” seus chistionendi sèmpiri de ainas de digei e, mi despraxit, no nci est a Antonella Clerica morighendi is pratus in sa consolle! S'acostamentu a sa coxina, perou, no est ghetau aici; difatis, chi is ingredientis fundamentalis chi unu digei bonu depit sciri a imperai funt tènnica, sceberu de sa mùsica e connoscèntzia de is ainas insoru, in sa pingiada tocat a nci ponni unu pogheddu de spètzias puru: est a nai is efetus. Flanger, delay, echo, chorus, ecc. funt nòminis connotus meda in dònnia genia de mùsica, imperaus sonendi sa ghitarra, sa trumbita e milli àterus ordìngius po donai de prus de arrichesa e bariedadi a su sonu. E oindii, puru in su mundu de su digei (sèmpiri prus liau a sa mùsica eletrònica e sperimentali) est pretzisu s'imperu de is efetus, ca sa tennologia s'agiudat in custa tenta; difatis, torrendi agoa de unus 10-15 annus, m'arragordu ca tocàt a s'imbentai collegamentus cun is pedalis po ghitarra opuru cun efetus mannus de cussus “a rack”. De prus, su mixer a duus canalis no portàt mai sa possibilidadi de fai su gioghitu “bessi-torra” (s'intregu de su sonu sicu chi ndi torrat efetau) e, duncas, si depiat sceberai beni comenti fai, poita ca su processamentu fiat, amarolla, apitzus de su “canali maistu” (tropu trumbullu po lassai unu canali lìmpiu). Lòmpius a su 2011 (ma de una pariga de annus giai) s'ùrtima cosa chi donat pentzamentus funt is efetus! Chi seus imperendi a unu DVS-sistema de discu digitali comenti a Traktor, Serato, Mixvibes, ecc. ddus teneus in su programa e abastat unu controlladori midi/usb po ddus manigiai beni; chi, imbecis, su mixer portat su “bessi-torra” eus a podi imperai efetus de cussus a rack, pedali o spècificus po digei, comenti a su Pioneer EFX-500, tanti po ndi nai unu. Ma, sigomenti ca m'amàchiu po custas cosas, nci seu arrennèsciu a mi comporai “s'urrei” de is mixer de scratch-digei cun efetus aìnturu: su PIONEER DJM-909. Cust'ordìngiu, in produsidura de su 2003 (impari a su DJM-707, sa versioni chena de efetus) sighit a essi s'arresùmini perfetu de mixer cun efetus; difatis portat su setori controlladori in mesu de is duus canalis, cun d-unu schermu a tocu e totu is manaxilis dedicaus. Eus a biri in su benidori, cun un'àteru post, primoris e fartas de donniuna de custas solutzionis e sa calidadi puru. Ma arragordai-sì chi tocat a essi coxineris bonus, ca tropu efetus (comenti acostumant imoi) ndi faint bessiri sa mùsica tropu saboria!

 

Lèssicu 0.8

 

BESSI-TORRA: in ingresu ddi nàrant "send-return". Est su tretu chi faeus fai a su sonu, imperendi is bessidas/intradas apòsitas de su mixer, po ddu intregai, po esèmpru, a unu rack de efetus o de processamentu de su sinnali.

(su) SONU SICU/SCIUSTU: comenti eus nau giai, imperendi a su bessi-torra, su sonu ndi bessit sicu e ndi torrat efetau. A-i custu puntu, cun is controllus apòsitus, podeus sceberai "cantu" efetu a ddi donai, su chi in ingresu est "wet-dry" e, duncas, cantu "sciustu" de efetu boleus chi siat su sonu.

(su) SISTEMA DE DISCU DIGITALI (DVS): pari-pari de DVS "Digital Vinyl System". Imperendi a unu discu a còixi (timecode) podeus controllai is sonus in sa computera; una scheda àudio ndi pigat su sinnali analògicu de su discu, ddu furriat a digitali de manera chi su programa potzat a ligi su sonu sighendi a su còixi chena de stentu e sighendi a is movimentus de su discu etotu, Apustis, sèmpiri sa scheda furriat a sinnali analogicu torra su sinnali digitali e ddu intregat a is canalis de su mixer. S'arresultau est chi sonaus is cantzonis in sa computera (.mp3, .wav, ecc.) comenti chi siant in su discu, puru chi est a còixi e no est sonendi diaderus. Est sa mellus solutzioni po chini, comenti su chi est scriendi, no no s'infogat nimancu po nudda cun is ligidoris de cd, is contralladoris midi/usb, ecc., e puru po su scratch, poita ca ddu podeus fai cun calisiollat sonu.

(su) SCHERMU A TOCU: su "touch-screen". Dònnia aina chi nosi pirmitit de imperai unu programa "tochendi" unu schermu, che a s'iPad, is telefuneddus, ecc.. Custa tennologia oindii est imperada meda puru in is ainas de digei.