SU DIGEI
7Sep/120

Pregontus: NITRO (BARRIFICIO PIEMONTESE)

http://www.youtube.com/watch?v=EAr9uD58mEQ

Unu de is prus acontèssius fastidiosus chi incàpitant a su digei est de essi in d-unu stùdiu, locali, palcu, aposentu po proas, ecc. chena de ai su mixer cosa sua. Candu custu acadessit est una mesu tragèdia, ca tocat a imperai su chi s'agatat in su logu (mixer impruinaus, bècius, scallaus, baratus, bellus ma po mùsica "house", ecc.) e, fitianamenti, a s'arriscai sa figura lègia (nimancu Steve Vai at a sonai beni e comenti sciri fai imperendi sa ghitarra apiculada in su tzilleri). E ita chi depis andai in continenti! Chi bolis arrisparmiai unu pogheddu no fait a ndi carrigai su mixer puru... perou chi tenis una Barra gei at a fai! E ita est (m'eis a nai)? Cuss'ossu chi portaus totus? Est un'imbentu de Nitro, digei piemontesu de Orbassanu. Sa bidea, praticamenti, est de nci ponni unu crossfader impari a is canalis de bintrada-bessida de s'àudio, cussu de sa cùfia e unas cantu arreguladuras de su sonu in d-unu imboddicu tragaditzu meda. Su crossfader est sa prus cosa importanti de unu mixer de digei-scarrafiadori e, duncas, chi ti-ddu podis portai avatu sèmpiri as a podi sonai a sa manera tua in dònnia logu, chena de fai sbianchimentu mannu, ca chini scarrafiat ddu sciri beni chi nci bolit tempus meda po acostumai a unu crossfader diferenti, mancai siat su prus tennològicu de su mundu. Chi si legeis su pregontu a Nitro eis a cumprendi beni ita aina stravanada est custa!

SU DIGEI: Ita est sa "Barra" e candu/comenti nàscit custa bidea.

NITRO: Forsis in su 2003 o 2004! In su 2005 in sa porfia de su Valvascratch iant maniau duus Barra sperimentalis fatas imperendi is partis de unu mixer PMC-06 de sa Vestax. De-i custas proas una, chi funtzionat, dda tenit Dj Gruff e is àteras duas funt stètias imperadas torra po s'amanniadura de àterus sperimentalis.

SU DIGEI: Chini funt is digeis proadoris/agiudadoris?

NITRO: Apustis chi dda apu assoddigada sa proa dda fatzu deu etotu: nci scarràfiu una pariga de diis po controllai fartas, strobus e barrancus vàrius. In su mentris de s'amanniadura de su progetu "Barra" su proadori ofitziali est stètiu sèmpiri Dj Gruff e imoi puru sighit a essi disponìbili a fai is proas de is agiorronamentus de s'aina. Calincunu modellu est lòmpiu in is manu de àterus digeis scarrafiadoris chi, cun is giudìtzius insoru, ant agidau de manera utilosa. A s'acabu, totu cussus chi tenint sa Barra e chi dda ant proada ant agiudau in calincuna manera.

SU DIGEI: In is annus ita inditaduras as tentu de issus? Po nai, Gruff m'iat nau chi t'iat preguntau de fai una Barra chi segàt su sonu de ambaduas is alas.

NITRO: Sa "nexi" de sa cosa de s'atza dòpia 2cut est de issu o mellus de partziri a su 50%... issu mi-ddu at preguntau e deu si-ddu apu fatu (comenti sa stòria de su fraschitu de Coppi e Bartali). De pagu apu tentu un'inditadura de Tosses (digei e produsidori) chi m'at aconsillau is ampriadoris Burr Brown chi ant amelliorau sa dinàmica de su sonu.

SU DIGEI: A ita serbit sa reatzioni de sa luxi colorada chi nci est in is ùrtimus modellus de sa Barra?

NITRO: Sa luxi sighit su movimentu allutu-studau-allutu de su fader: candu est serrau sa luxi si-ndi stùdat e candu est abertu s'alluit. Est utilosu meda po arregulai su stentu de s'atza aìnturu de studau-allutu in su Pro X Fade.

SU DIGEI: Ita crossfader nci ses ponendi in is ùrtimus modellus? M'arregordu chi nci poniast su PCV de sa Vestax e, apustis, su Pro X Fade... e apitzus de custu tengu un'osservatzioni de fai: in sa Barra chi Gruff iat portau s'ùrtimu borta chi iat sonau innoi in Casteddu su Pro X segàt che una bellesa! Sa cosa m'iat spantau aici meda poita ca in cussu tempus tenemu su matessi crossfader aìnturu de unu mixer (unu Tascam XS-8 prodùsiu de sa Ecler in Spànnia, bonu meda) ma no segàt aici beni nimancu po nudda! Sa matessi reatzioni de amigus chi ddu teniant in àterus mixer (AEM 100, po esempru). Est un'impressioni mia o est aici? Ita est chi fait sa dissimbillàntzia? Gruff m'iat chistionau de "luxi"...

NITRO: Sa barra est prodùsia cun su Pro X Fade, PCV (Plastic Conductive Volume) issu puru che a su Vestax ma prus meda pretzisu e arricu de arreguladuras. S'arrodeu chi est imperau in sa Barra tenit un'atza de segadura meda prus "abetiosa" de is àterus mixer; est totu una chistioni de luxi!

SU DIGEI: As imperau àteras genias de crossfader, a tipu Innofader, Focus Fader, ecc.?

NITRO: Nossi, is fader digitalis no andant beni po sa Barra.

SU DIGEI: Dda as brevetada a sa Barra? Emu lìgiu de calincuna parti chi is giaponesus fiant interessaus a dda produsi de manera industriali! Aici perou su "Barrificio Piemontese" iat a perdi cussu sabori de firma pitichedda a calidadi arta.

NITRO: Solitamenti a-i custas preguntas arrespundu aici: "Ti serbit una Barra? Ma tui scarràfias? Ita manu imperas po su fader? Montat su Pro X sceti... Eja, ddoi est s'arreguladura de s'atza! Niedda cun sa mascaredda groga... Comenti bolis, nara-mi-ddu tui... Andat beni, est pronta e cras ti-dda apu a intregai. Bonu scarràfius!". Mi parrit chi seu s'ùnicu macu chi fait custas cosas po su scratch!

SU DIGEI: Cantu ndi as prodùsias finsas a oi? Ndi ant comporau de foras de s'Itàlia puru?

NITRO: Unus 60. De sa Polònia, de s'Olanda e de s'Amèrica.

SU DIGEI: Cali funt is àteras ainas prodùsias de su "Barrificio Piemontese"?

NITRO: Sa "Spacepomella", unu mixer arrodianti 2 canalis; est ancora foras de produsidura, ca est in fasi de proa.

SU DIGEI: S'ùrtimu pregunta e curiosidadi mia puru: sa Bara at a lompi a essi mai controller MIDI (puru)?

NITRO: Nossi. Po mei no tenit sentidu. Gràtzias, NITRO.

Cuntatus:

Facebook

 

Lèssicu 1.9

SPERIMENTALI: un'aina chi no est ancora finia ma est in fasi de proa po agatai fartas e amelloramentus de fai. In italianu ddi narant "prototipo", in ingresu "prototype.

(sa) REATZIONI: s'arrespusta chi un'aina donat a un'atzioni specìfica. Su fueddu ingresu "feedback" fait cumprendi luegus de ita seus chistionendi e, difatis, no est fàcili a tradusi in sardu custu concetu. Forsis eus a podi nai "su feedback.

(su) ARRODEU: una parti eletrònica complessa de is ainas chi in ingresu ddi narant "circuit".

ARRODIANTI: chi est controllau de cumandus chi si movint de manera circulari. Su crossfader, po esempru, est cuntrollau de unu cumandu "lineàriu".

http://www.sudigei.com/wp-content/uploads/BARRA_Svarionissima.png
http://www.youtube.com/watch?v=o8Lv3AWFsFA&feature=plcp