SU DIGEI
11Mai/110

Pregontus: Dj Cordella

Arriendi e brullendi Su Digei est inghitzendi a si movi beni, puru chi nci est pagu tempus po fai totu is cosas chi unu blogheri sèriu depit fai! Imoi gei ddu cumprendu beni su traballu mannu chi at fatu s'amigu Ivu Mùrgia po cincu annus! Ddi torru gràtzias po s'agiudu chi sighit a nosi donai e ddu saludu cun amigàntzia, sperendi de ddu podi biri luegus scriendi torra in s'arretza.

E insaras, torraus a nosu: po su segundu pregontu sa Pùllia benit a si fai bìsita! Eus arrexonau unu pogheddu cun d-unu grandu digei chi emus arrenomenau in sa de tres noas de sa batalla in s'arretza de su DMC, est a nai Luigi Morgante, prus connotu comenti a "Dj Cordella"! Crassi de su '77, grandu sperimentadori de sonus, scarrafiadori lestru e precisu in prus chi testadori de ainas (Numark, Novation, ecc.) traballat impari a Caparezza puru e tenit unus cantu de progetus musicalis de calidadi manna. Andaus a ddu connosci mellus chistionendi-nci!

1 - SU DIGEI: Saludi Luigi "Dj Cordella" e beni beniu in su blog de "Su Digei"!
R - Dj Cordella: Saludi a bosàterus, praxeri mannu.

2 - SU DIGEI: Norabonas de coru po nci essi passau a sa torrada de su "DMC Online DJ Battle Championship"! Comenti ti-ddu ses pensau e fatu a custu scioru?
R - Dj Cordella: Gràtzias meda po s'apretziamentu! Po su chi pertocat a is sciorus cosa mia acostumu a ddus fai partiri de una bidea e mai de una cosa pràtica...po nai: candu seu in sa màchina puru m'acucat una melodia e mi-dda cantareddu finsas a candu no fùrriu a domu; apustis ndi scioberu su sonu chi, a parrimentu miu, iat a podi andi beni po cussu giru de scratch e, craramenti, ddu perfetzionu a sa mellus manera. De su giru, s'inghitzu, est automàticu a ndi fai totu s'arratantina e àterus girus de scratch. Comuncas su scioru chi apu presentau a su DMC online fia cosa bècia chi tenemu giai poita ca, biendi a is àterus bideos, mi seu pensau chi podiat abastai po nci passai a sa torrada. A nai sa beridadi mi pensamu de nci bessiri comenti a primu poita ca su scioru de Ritchie Ruftone no est bella meda...ma custu est unu parrimentu miu e sa giuria no dda pensat comenti a mimi!

3 - SU DIGEI: Imoi su giogu est tostau diaderus! Tenit giai calincuna bidea po sa pròssimu torrada?
R - Dj Cordella: Eja eja, tengu pronta giai sa sessioni de ses minutus, podeus nai totu su sterrimentu; m'abarrat sceti a dda proai e dda proai torra unu milioni de bortas finsas a candu no ndi apu a imparai beni totu is partis. Dda apu cambiada sceti candu apu biu a su scioru di Unkut, chi po mimi est unu de is mellus (e creu chi sa finali dda at a binci issu). Po su chi pertocat a su scratch no mi lassat spantau meda, ma po s'assortamentu est cosa de timi e creu chi imoi siat unu de is mellus a su mundu. A dònnia manera su scioru cosa mia est totu cosa noa, foras chi un'arrogu piticu chi tenemu giai e chi mi praxit meda. Ti potzu nai chi at a essi musicali meda perou, biendi a cussu chi at fatu Unkut, apu aciuntu unus 30-40 segundus de assortamentu amarteddanti meda, chi no nc'intrat nudda cun cussu chi apu fatu po is cualificatzionis. Ddoi at a essi unu remix scarrafiau puru de una cantzoni connota meda e apu a umperai a calincunu controlladori: in prus de is "Dicers" seu pensendi a s'MPD-26 de s'Akai e a unu pedali de sa Boss.

4 - SU DIGEI: Ita ndi pensas de su scioru e de sa tènnica de Unkut? Deu seu abarrau spantau meda de sa precisioni e lestresa cosa sua, carateristìcas chi ddu ant scerau sèmpiri.
R - Dj Cordella: Ehh, ita potzu nai...ddu apu arrenomenau a primu: est cosa de timi e est su "turntablist" chi, impari a Dj Fly e Dj Rafik, stimu de prus de totus. In prus issus in is sciorus insoru umperant pagu pagu su "thaaa"e àetrus sonus tropu sbagassaus; est sèmpiri unu praxeri mannu a ddus ascurtai poita ca proponint sonoridadis friscas e campionis stravanaus, calincunu pigau de is discus po su scratch de Le Jad.

5 - SU DIGEI: Biendi a is collaboratzionis cosa tua mi parit de cuprendi chi ti praxit a probai is ainas noas e a sperimentai cumbinassionis vàrias, siat in is cuncertus chi in su stùdiu. Ita ddoi at, imoi, in su frunimentu tuu?
R - Dj Cordella: In is cuncertus a sa sola umperu duus pratus Numark TTX usb, mixer Rane TTM 57SL, duus Novation Dicer e una computera Macbook. Chi imbecis sonu impari a trumas a tipu "Après la classe" opuru "MS Triniti" s'aciuncit unu meda-tràcias Yamaha AW16G, unu teclau MIDI Akai MPK 49, unu synth/vocoder de sa Korg in prus de Ableton Live e Reason. Sa collaboratzioni cun Federico "Dj Alar" Simonazzi est inghitzada in su 2008, candu apu bintu una batalla de digeis in Pùllia e Basilicada; de insaras seu bintrau in sa Esound divisione de sa Eko Music Group comenti a amparau de sa Numark ma in is seminàrius costa nosta amostaus is ainas noas de Korg, Akai Pro, Ortofon e Alesis puru.

6 - SU DIGEI: De su vìdeo chi as presentau a su DMC apu biu chi ses umprendi is "Dicer" de sa Novation, impasi de su Denon DN-HC 1000s. Comenti mai custu cambiamentu? Comenti funt is Dicer chi, in prus, umperas in d-una positzioni particulari?
R - Dj Cordella: Difatis; a primu umperamu a su controlladori de sa Denon chi, po mimi, est bonu meda po Serato ma est làstima manna chi ddi ant montau is pads po is puntus de CUE tropu dilicaus, si-ndi segant luegus e po chini, comenti a mei, ddus umperat meda no andat beni po nudda. Is Dicer ddus apu pigaus candu no fiant ancora in bèndida; ddis nau "is gioghiteddus", funt piticheddeddus e si podint incasciai in is 1200/1210 anca ddoi est su circhixeddu po is 45 girus, puru chi deu nci-ddus pongu apitzus de su mixer po una chistioni de comodidadi. Si podit fai sa mapa a praximentu e tenint finsas a cuìndixi pùntus MIDI partzius in tres unidadis po Dicer...est a nai chi podeus fai una mapa finsas a trinta puntus MIDI.

7 - SU DIGEI: Tui ses umprendi Serato con su TTM 57SL e scieus totus chi est una solutzioni bona meda. Ita mixer iast a cunsillai a chini no si podit comporai su 57? Sèmpiri impari a Serato o Traktor puru andat beni?
R - Dj Cordella: Po chini no si podit permiti su 57 nci at su 56, sèmpiri produsiu de sa Rane, chi costat nimancu sa metadi de su 57 ma est aguali in totu, foras chi no tenit Serato aìnturu. Opuru su Vestax PMC 05 Pro IV, mixer bonu meda chi in prus tenit unu pannitzu po su MIDI, aici, chi in su benidori eis a bolli a ndi pigai Traktor o Serato, eis a tenni sa possibilidadi de ddi fai sa mapa comenti bosi praxit. Ma est bellu meda su X5 de sa Numark puru, chi tenit un'atza bona meda, una de is mellus po mimi. Intra de Serato e Traktor: finsas a unus cantu de tempus a oi femu po su Serato ma de pagu ant amelliorau meda su Traktor: prus medas de puntus de CUE, prus medas de efetus emi parrit puru prus meda de firmesa.

8 - SU DIGEI: A giru impari a Caparezza e puru scarràfius po s'album insoru...una collaboratzioni importanti. Candu sonaus cun issu depis umperai calincuna spertesa speciali?
R - Dj Cordella: A nai sa beridadi no apu sonau mai in cuncertu impari a issu, foras chi candu femu cun sa truma de "Après la classe", ca medas bortas issu nci artiàt in su palcu po cantai calincuna cantzoni anca iat arregistrau unas cantu de partis, a tipu "Lu sole, lu mare, lu ientu". Ddu apu agiudau sceti in su stùdiu. Ita si potzu nai...Caparezza? Est unu potenti! Candu depu arregistrai unu scarràfiu s'arrogu de scarrafiai mi-ddu donat issu poita ca ddu sceberat sighendi a su testu. No fait nudda a ingertu, deu pentzu...unu de is prus artistas bàlidus in s'Italia.

9 - SU DIGEI: Ita puntinas e ita cùfias ses umperendi imoi?
R - Dj Cordella: Puntinas M44-7 de sa Shure, opuru Ortofon Q-Bert OM. Is cùfias, sigomenti ca mi durant una dii, ddas pagu otu èurus esagerendi, ah ah ah! Andant beni cussas de s'Autogrill puru!

10 - SU DIGEI: As sonau mai in Sardìnnia o connotu a calincunu digei sardu?
R - Dj Cordella: Ddoi apu sonau candu femu a giru cun is "Après la classe" po calincunu festival chi imoi no mi-nd'arragordu su nòmini ma no apu tentu mai su praxeri de connosci a calincunu digei sardu e nimancu sa possibilidadi de fai unu cuncertu totu miu ande bosàterus.

11 - SU DIGEI: Ita progetus musicalis e/o batallas depis fai custa istadi?
R - Dj Cordella: Siguramenti sa DMC online at a mi-ndi furai tempus meda ma, a sa fini, apu a essi a giru siat a solu siat cun is "Resina Sonora", una truma afirmada meda in sa scena hip hop pulliesa. Apustis de s'istadi, chi su tempus ddu at a permitiri, m'at a praxiri a inghitzai su discu a solu cosa mia.

12 - SU DIGEI: Gràtzias meda po sa disponibilidadi!
R - Dj Cordella: Gràtzias a tui, est stètiu unu praxeri...e speru de tenni s'ocasioni de si fai bìsita in Sardìnnia! Ciau!

Canali Youtube
Myspace
Facebook

 

Lèssicu 1.1

(su) TESTADORI: est su chi ddi faint fai sa proa de is ainas poita ca, mancai, est digei de traballu e, duncas, podit torrai scedas bonas po s'amellioramentu de is ordìngius.

 

(sa) ARRATANTINA: sigomenti chi seu casteddaju mi praxit a umperai custu fueddu po nai "sa bateria", impasi de tenni su fueddu ingresu "su beat".

 

(su) ASSORTAMENTU: su chi in ingresu est "su cutting", una de is partis chi ddoi funt in is sciorus de is batallas de digei. Tocat a essi bravus meda, poita ca si depint fai melodias, rìtimus, ecc. umperendi duus discus agualis o diferentis e amisturendi totu cun d-unu movimentu lestru in cumbinu cun su crossfader o is curreus (ddoi funt unu sciacumannu de tènnicas).

 

(su) SCARRÀFIU: su "scratch", su matessi fueddu chi umperat s'italianu. Perou, chi "graffio" in italianu est lègiu deu nau chi "scarràfiu" sonat beni e si podit scriri e nai impari a scratch, comenti a sinònimu. Po su verbu imbecis no mi praxit "scratchai", ca ndi bessit unu casinu cun HAI; duncas nau de umperai sèmpiri "scarrafiai", ca si cumprendit de su tèssiu chi no seus chistionendi de scarrafiai su scraxu.

 

(su) DISCU PO SU SCRATCH: funt discus specìficus po digei, chi tenint sonus e strutura po organitzai sciorus. In ingresu ddi narant "Battle Breaks", duncas eus a podi nai puru "Discus po batallas"...sèmpiri chi calincunu no cumprendit chi serbint po si strupiai a corpus!

 

(su) FRUNIMENTU: su "setup", comenti funt organitzadas is ainas de dònnia digei candu sonat in cuncertu o in su stùdiu (craramenti dònniunu tenit preferèntzias diferentis).

 

(su) MEDA-TRÀCIAS: est un'aina digitali chi podit arregistrai e sonai prus de una tràcia àudio. In italianu ddi narant "multitraccia", in ingresu "multitrack".

 

(su) TECLAU: "tastera/tastiera" no mi praxit. "Teclau" ndi benit de su spanniolu "teclado"; chi depeus nai su chi in ingresu est "key" e in italianu est "tasto" no cumbenit a ddu tradusi cun "crai" opuru "tastu" ca funt fueddus chi faint pensai a sa crai po aberri e a su tastu (it.: sapore) de is cosas. Duncas est mellu "sa tecla"; su teclau tenit medas teclas.

 

(sa) MAPA: dònnia aina MIDI (oindii mixer, pratus, ecc. funt agiumai totus MIDI puru) podit arrici e intregai sinnalis MIDI e nosu podeus decidi comenti ddu depint fai (es: "custa tecla alluit sa tràcia, cussu curreu amanniat is àrtus"). Sa mapa est su sceberu de totu is cumandus chi eus sceberau. Eus a podi nai puru "sa mapadura", ma deu prefèrgiu nai "sa mapa", "fai/fatu sa mapa" impasi de "sa mapadura", "mapau". Es: "apu fatu sa mapa de su controlladori".

 

(su) PANNITZU: una parti specìfica de un'aina, cun teclas, curreus e manaxilis dedicaus. In italianu est "pannello", in ingresu "panel" e in tedescu "paneel". Eus a podi nai "su pannellu" puru.

 

(sa) ATZA: is curreus de su mixer tenint un'arreguladura po su bolùmini: podeus sceberai chi su sonu depit sparessi a pagu a pagu , opuru chi si depit segai luegus; candu depeus scarrafiai est utilosu meda chi su crossfader "seghit" su sonu beni, est a nai chi "s'atza" (ita.: "taglio", ing.: "cut") siat precisa.

 

(sa) FIRMESA: computeras e programas podint sèmpiri fai brullas lègias candu seus sonendi! Duncas, prus firmus funt e mellus est!


5Apr/112

Pregontus: Dj Nasty

Est cun praxeri mannu chi pongu su primu pregontu in custu blog! Una bella arrexonada cun d-unu amigu digei de sa "scola bècia", giòvunu a s'anàgrafi e bravu meda: "Dj Nasty". Custu piciocu asseminesu est de diora gioghendi apalas de sa consolle, spertu e sperimentadori de mùsica e de tennologia; issu puru (comenti a su scriidori) s'est amachiau po is pratus a s'inghitzu de is annus '90 e s'est fatu connòsci meda in su mundu de s'hip hop de Sardìnnia ma, apustis, at amanniau su fantallu de gènerus musicalis (drum'n'bass, breakbeat, dubstep, ecc.) sighendi a incurai sa passioni manna po su scratch. Oindii, impari a Dj Villain, at cuncordau unu spetàculu àudio-vìdeo chi ddi nàrant "Bilderberg Dj's". Andaus a ligi ita totu s'at contau s'amigu Filippo "Nasty":

1 - SU DIGEI: Saludi o Filippo "Dj Nasty"! Beni beniu in su blog de "Su Digei"!
R - Dj Nasty: "salludi a tui Alex e a tottusu is ligitorisi, seu mera prexau de essi innoi, e speru de aggiurai a fai connoxi custu bellu blog.".

2 - SU DIGEI Duncas, tui puru ses de sa scola bècia e ti praxit a imperai is pratus intamis de is ligidoris de cd. Poita?
R - Dj Nasty: "eya ascurtu musica da gandu femmu pippiu, e tengu is prattusu de candu tenemmu cattordix'annusu (immoi di tengiu trintadusu de annusu...), appu sempri scerau is prattusu po vinili po mera motivazionisi...prima de tottu su fueddu stessu de d.j. stari po giocadori de discusu e no giocadori de "compact disc", pariri una scimprenzia, ma po mei su valori de is fueddusu esti importanti, chini non di toccara discusu, no si ara debbi zerriai dj...quand'appu incummenzau deu, is ligidorisi de cd no fianta ancora collaudausu e non sind'aggatanta, immoi a tottu, deu mi penzu chi su livellu tecnicu e sa comodidari de maneggiai de is liggidori, no esti paragonabbilli a cussa de is prattusi a vinili, poi puru is competizionisi de dj, funti scetti cu is prattusu tradizionallisi, is lettorisi funti troppu automatizzausu, non c'esti sa possibilidari de screcciai, e qandu esti possibili, su sonu è troppu digitali, friru, e cosa pru importanti, cussu chi intediri sa manu, esti una simulazioi de unu movimentu meccanicu chi mancu c'esti, scetti su Numark CDX o cancu attru lettori teinti diarerusu unu prattu girendi, mancai cun is dvs cummenti Serato o Traktor su sonu esti sempri computerizzau, però sa sensazzioi de sa manu è perfetta cummenti unu discu normalli arrisppettu chi preferisci usai cdj...ma non mi praxiri, mi pariri de biri e ascurtai unu impiegau aranti de unu computer chi streccara buttoisi. Mai appa ascuttai una mixtape fattu a cdj, o chi esti, scetti po sa scerta de is canzoni, no po is passaggiusu. E poi po spacciai, seu innamorau de is discusu de candu femmu pippiu, poitta tenemmu e tengiu ancora becciusu giradiscusu portatili e mera discusu 45 giri de is cartoisi "armausu" cummmenti narara nonnu miu.".

3 - SU DIGEI: Ita firmas e genias de pratus ti praxint e/o imperas? E poita?
R - Dj Nasty: "immoi tengiu dusu TTX de sa Numark, e mi parinti su mellusu po su prezzu qui teinti, funti bellusu tostausu, dus brazzusu, derettu o trottu, teinti unu "range" de prusu o mancu 50% bonusu po screcciai, mixai, funtu is pru fottisi de spinta, teinti unu schermu po liggi su percentualli de rotazioi, o su conta battutasa, e attrusa funzioi chi mancu mi serbinti, ma sempri mellu a da tenni che a ndi fai a mancu...poi appu tentu su Vestax PDX 2000 mk2 ottimu ma immoi no du fainti prusu, d'anti cambiau cun su 3000 chi esti puru mellusu, poi tenemmu is 1210 de Technics, bonusu ma antigusu, teinti pagu spinta, pagu "range" e costanta puru troppu...e appu incumminzau cun is Gemini 1800xl chi mancai fianta de plastica, m'anti permittiu de imparai tottu is tecnicasa principallisi. chi tenemmu su dinai mi era a praxi su Vestax "Controller One" (mancai non d'appu mai provau).".

4 - SU DIGEI: Ita pàrrint is ligidoris nous chi tenint unu sciacumannu de cosas (USB, MIDI, ligint is craixeddas de memòria, ecc.)? Ant a pòdiri essi cosa in prus o est totu gatzosa cara meda?
R - Dj Nasty: "mmm cummenti ligitoris mi pariri sprecau a ponni pottasa usb o buttoisi midi in su prattu...ind'unu de is prattusu TTX chi tengu, c'esti sa usb, ma serbiri scetti po registrai in su pc, d'appu provau un otta, ma fazzu prima intrendi in su mixer...po su midi mi praxiri de prusu a usai dusu controlladori a patti (Akai LPD8) chi funti liggerusu, pitticcusu, si porinti ponni impizzusu de su mixer o annui oisi, e mancai battisi is buttonisi, no fanti sattai sa puntina e costanta puru pagu po sa quallidari chi teinti.".

5 - SU DIGEI: Contai-sì calancunu contu spassiosu! Po nai (chena de fai nòminis): t'est incapitau de sonai, mancai in continenti, cun mixer e ligidoris lègius opuru mesu segaus? Comenti as fatu?
R - Dj Nasty: "eheheh in 15 e prus annusu ndi funti cappitarasa...de mixers chi cun sa basca si sturanta, o prattussu cun su brazzu tottu trottu o segau e accomodau a scotch...crossfader chi non serranta su canalli...m'è cappittau de sonai proendi a sutt' e s'acqua con dus picciocasa chi mi tenianta su paracculu...fiba de currenti chi passanta in mesu de su crossfader...pigai sa currenti tocchendi sa fiba de massa...genti imbriaga chi poniri is manusu in su discu penzendi de essi Q-Bert...i è stettiu bonu po imparai a mi salvai (e fai spassiai sa genti) in d'ognia situazioni. sia sonendi o in sa vida de d'ogna dì, ma pozzu nai de m'essi sempri spassiau mancai non fiara tottu perfettu.".

6 - SU DIGEI: Asuba de su mixer: ita firmas e genias ti praxint e poita?
R - Dj Nasty: "immoi seu usendi su Rane TTM-57, chi mi pariri su mellusu po dus canallisi, bellu crossfader, bell' equalizzadori, bocciri is frequenziasa, cancu buttoni midi po commandai su dvs, e principalmenti esti diaderusu"affidabbili". No pozzu nai su propriu de su "Mackie d.2 pro" chi tenemmu primma...teniara unu de is crossfader prus bellusu chi appu mai toccau, ma teniara cancu problema de proggettazzioi, e su tresi chi mi funti passau ne i manusu, m'anti donau tottusu problemasa...puru quandu femmu sonendi in localisi...poi appu tentu su classicu Vestax pmc 06 su pmc 05 e unu scantu de mixer de sa gemini po imparai...da su pmx 02 a su 25 e puru cancu attru chi mi seu scaresciu su nomini precisu, ma fianta cummenti is tassasa "piga e fuia", doppemmu cambiai su crossfader d'ognia du mesisi...non mi pozzu scaresci de cummenti appu imparau sa tecnica de su cavunu (crab) in su crossfader de su preascurtu...tenemmu i dirusu cun tresi bollasa, una po d'ognia diru...e s'incazzu po su dabori chi non mi fariara continuai s'allenamentu! ma sa soddisfazzioi fiara manna diaderusu!".

7 - SU DIGEI: De digei bèciu apu apubau  ca imoi totus imperant efetus "a bocidura" (totus agualis), strupiendi-ndi tropu is cantzonis e strobendi sa genti chi baddant. Tengu arraxoni?
R - Dj Nasty: "deu puru penzu su propriu, is effettusu funti bellusu chi arricchisciri sa canzoi, i esti usau pò s'esprimmi, no mi praxiri chi esti scetti po cubberri is "cuaddusu"...deu immoi tengiu settau su filtru passabanda attusu e basciusu, e su repetitori o su delay, non mi praxinti su phaser o is filtrusu tipo apparecchiu de gherra...troppu "opprimenti" poi mi praxinti mera (mancai no funti filtrusu..) is funzionisi de loop/loop roll e is cue, perou torru a du nai, no toccara du usai a boccidura, mi praxiri scetti qui sa canzoi si prestara o po fai unu passaggiu chi soniri armonicamenti.".

8 - SU DIGEI: Torrendi a is pratus: ita mantenidura si depit fai?
R - Dj Nasty: "sa minima...bogai su pruiniri sempri, controllai tottusu is contattusu, mancai unu stiddiu de ollu in stampu annui girara su prattu, ma giustu un otta d'ognia motti e papa (chi po mei esti puru ua cosa de festeggiai); poi bhò teniri abbisongiu pru su mixer de controllai chi siara tottu bellu pulliu, olliau annui si movvinti is buttonisi de is vollumisi e principalmenti su crossfader...in su TTM-57 d'appu acconciau boghendi sa "molla" chi ci fiara aintru e curriri mera mellusu".

9 - SU DIGEI: Curiosidadi mia: as imperau mai su Numark CDX? Chi eja, ita ti-ndi pàrrit? Ti-ddu pregontu ca est s'ùnicu ligidori chi apu tentu (e bèndiu de diora), pruschetotu ca funtzionat comenti a unu pratu chena de puntina.
R - Dj Nasty: "eccu, mancai d'appu toccau giustu ua dì, mi pariri s'unicu ligidori chi si poriri permitti de usai a su postu de unu prattu normalli, su scracth esti praticamenti perfettu, su logu de ponni is manusu esti mannu a su propriu de unu giradiscusu, sa sensazioi esti giai giai sa propria. Ma mancai chi poremmu scerai, mi era a praxi de prusu sa genia chi teniri su discu tostau aintru, mò no sciu esattamenti qanta memoria teniri, perou sempri mellu chi murigai compact disc chi si seganta cumment'e nudda e funti sempri prontusu a fai ponni multasa de is puncionisi de sa S.I.A.E. ...".

10 - SU DIGEI: Ita programa DVS imperas? Poita? Nd'as imperau àterus puru? Ita parriant?
R - Dj Nasty: "de u annu a immoi seu passau a su Serato Scratch Live (de candu mi seu pigau su TTM-57) deppu nai chi tenemmu cancu penzammentu leggiu prima de du pigai, poitta appu sempri murigau traktor, chi funzionara puru chi no teinisi sa scheda audio, e innoi in Europa esti su pru usau, ma doppu chi c'appu sonau unu paghiteddu, m'è praxiu mera pru de Traktor...prima de tottu esti mera affidabbili, su programma non si serrara mai, mancai bogu sa fiba usb o bogu su disco tostau, no arrichiediri mera ram de su pc, esti faccili de programmai su MIDI, s'"interfaccia" è bella manna e faccilli de liggi, teiri mera pru funzionisi de Traktor, is effettusu sonanta mellusu e non si pappanta su sonu, teiri pru possibilitari (30 o prusu) e tottusu si ponti cambiai a piacimentu po is valorisi, poi sa cosa chi Traktor propriu d'ammancara è chi is effettusu cummenti su delay, si poriri ponni doppu de essi passau de su crossfader...e po su scracth custu esti fondammentalli...poi ancora, Traktor ti fari pagai d'ogna aggiornamentu, Serato funti grattisi e attra bella cosa esti sa funzioni de su scretch video chi Traktor ancora no teniri...comunquasa ormai funti tott'e dusu bonusu e parinti sempri prusu uguallisi puru de cabori...appu provau puru Virtual DJ/Numark Cue e puru su Torq, ma mi parinti chi deppinti ancora cresci prima de du su pori ponni a livellu de Traktor o SSL, comunquasa deu mi penzu chi no esti importanti su strumentu quantu is ideasa e sa conca de chi sonara.".

11 - SU DIGEI: Gràtzias meda e a si biri luegus in sa consolle torra!
R - Dj Nasty: "graziasa a tui Alex, e su ottimu blog chi ses portendi aranti (e mi pariri puru su pru compettenti chi si poriri agattai in Itallia), mi auguru chi ara a cresci sempri de prusu e mancai su sforzu de liggi in limba, sempri pru genti t'ara a sighii".

BIO E CUNTATUS: "Mi zerriu Villippu,o nasty artisticcamenti, sonu cummenti dj de su 93, de s'hiphop a sa drumbass passendi po is breakbeat e sa dubstep. Appu sonau in mera localisi e discotecasa de sa Sardinia, de su Kilton a su K2, de is principallisi localisi de Casteddu sinzasa a sa Costa Smeralda, e puru cancua bessira afforasa de s'isola; appu sonau con mera artistasa de sa scena hiphop, e mera dj e sonadorisi. Mi praxiri d'ognia tippu de musica chi no siara commercialli e immoi seu sonendi impari a Dj Villian cun su nommini de "Bildeberg Dj's" e pottausu unu spettacculu de musica e video. Seu preparendi unu situ uffizialli po ponni tottusu is registrazzionisi e collaborazzionisi chi appu fattu. Po immoi tengiu dusu canallisi principallisi e funti:

Canali Youtube

Facebook

Bildeberg Dj's

Chi cancunu mi olliri contattai sa cascitta de littera esti: nastynasty@tiscali.it.

p.s. "grafia de s'autori".