SU DIGEI
22Okt/140

Reloop Neon, su controlladori nou de Reloop

Oindii su mundu de is controlladori est, forsis, su prus setori mannu de is ainas po digei; Pioneer, Native Instruments, Akai, ecc., unu sciacumannu de genias po calisisiat abisòngiu! E, comenti a sèmpiri, custa borta puru sa firma tedesca Reloop ndi bessit cun un'aina chi punnat a sintetizai totu s'essèntzia de is prus ainas famadas de is àteras firmas, circhendi de nci-dda ponni in su mercau cun una pubricidadi fata beni e (siguramenti) cun prètziu bàscius. Su Neon, difatis, portat totu is prus caraterìsticas interessantis de sa NI Maschine, de su Pioneer DDJ-SP1 e de su Denon DN-HC1000S est a nai de cussus controlladoris "cumplementaris" a is consolle cun su mixer, is pratus/cdj e unu DVS (est tzertificau Serato DJ ma, craramenti, bandat beni po dònnia DVS sendi mapàbili).

Su vìdiu spricat beni totu is funtzionis chi tenit e totu su chi si podit fai, contendi-ndi e amostendi-ndi sa fatzilesa de umperu, s'ergonomia e s'assentu generali. Bellu meda, nudda de nai, ma unu contu est a ddas biri a is cosas, un'àteru est a ddas provai e personalmenti tengu dudas meda apitzus de sa lestresa de umperu e sa solidesas de is manaxili e de is tastus. Est berus puru chi Reloop no est prus una firma "giovunedda" e, comenti eus nau in s'ùrtimu artìculu, chi punnat a nci bintrai a faci manna in su mercau in custu momentu chi Vestax e Ecler ant lassau unu tretu mannu siguramenti at prodùsiu un'aina bona e est bellu meda a sciri chi nci at unu scioberu sèmpiri prus mannu e de ainas nci-nd'at po dònnia abisòngiu.

18Dez/130

Reloop RP-8000: su pratu modellu de su benidori?

Eus giai chistionau de sa bessida de produsidura de su Technics 1200/1210, "su pratu" de su digei, antzis, sa bidea matessi de su pratu. In custus ùrtimus duus annus, duncas, s'est amanniau meda su mercau de is pratus, totu bellus potentis e prenus de funtzionis e tennologia; po esempru, su Numark TTX nd'est bessiu a pillu de manera prepotenti cun totu is novidadis insoru e sa Stanton cun su ST-150/STR8-150 at circau de proponni un'aina simbillanti a su Technics ma prus moderna. Lassendi a perdi is àterus pratus de-i custu tretu spetzìficu de mercau (càstia a innoi po ddus biri mellus), depeus sinnalai chi sa firma tedesca Reloop, sighendi in su caminu cosa sua de amanniadura in su mercau mondiali e de pubricidadi de livellu artu, at inghitzau a bendi unu pratu nou, su Reloop RP-8000, cun su spèddiu mannu de ndi sperditziai is àteras firmas cun d-unu pratu "modellu". E poita? Poita ca pòrtat is prus funtzionis avantzadas de is ainas de is pratus de oindii (motori potenti, ultra-lestresa, ecc.) e in prus una setzioni digitali MIDI de controlladoris po su DVS (giai pronta po Serato) e de pads po s'arratantina. Est a nai chi su chi is àteras firmas ant fatu in su micser (Native Instruments, Rane, ecc.) sa Reloop ddu at fatu in su pratu, agiorronendi e asetiendi su progetu de su Controller One de sa giaponesa Vestax. At a essi su pratu "modellu" de su benidori? No ddu sciu. Tòcat a biri unas cantu cosas: calidadi, durada, segurantza, precisioni de sa lestresa e de s'arrodiadura, ecc., totu cosas chi su Technics sighit a fai beni meda mancai siat imperau de 30 annus! In prus, su de nci ponni sèmpiri prus cosas eletrònicas e aìnturu de is ainas est un'arriscu mannu po duus arrexonis: poita ca, chi s'aina no est beni fata is problemas ant a arribai luegus, e puru ca chi acostumaus a imperai funtzionis chi is àterus pratus no tenint, candu eus a sonai aforas de domu nosta eus a tenni barrancus mannus a nosi cunformai a su chi eus a agatai. Comuncas, abetaus su prètziu e is primus scedas de is digeis professionistas (no pagaus de sa Reloop!) chi ddu ant a imperai.19Jul/110

Pregontus: Dj Angelo

Agiumai nimancu deu nci creu! Su Digei custa borta est a bistimenta speciali ca (e ddu nau infogau meda!) pùblicat su primu pregontu internatzionali: Dj Angelo! Custu piciocu, nàsciu in Birmània ma crèsciu in s'Arrènniu Uniu, est connotu meda in totu s'Europa e, pruschetotu in custu ùrtimu annu, est faendi-sì connosci in totu su mundu andendi a giru cun d-unu cuncertu potenti chi fundit sceberus musicalis po ballai e pretziosismus tènnicus e stravanaus de digei de batalla, umperendi a totu is ainas noas DVS, MIDI e USB chi s'agatant oindii. Candu m'at torrau ca eja po su pregontu femu prexau che una pasca! Craramenti apu dèpiu furriai totu de s'ingresu a su sardu, circhendi a no perdi nudda de su chi s'at bòfiu comunicai Dj Angelo e depu nai chi is barrancus furriendi de s'italianu e de s'ingresu funt diferentis po "calidadi" ma agualis po "cantitadi"...ma imoi custu no s'interessat. Torru gràtzias a Veronica Atzei po s'agiudu cun is currigiduras de s'ingresu. Balla, andaus a ligi luegus ita totu s'at nau:

 

Saludi Dj Angelo e beni beniu in su blog de "Su Digei", su primu e s'ùnicu chi s'incurat de ainas e chistionis tènnicas de digei in Sardu. Otu preguntas po tui:

1 - SU DIGEI: Musikmesse 2011, in sa parada de Reloop. Comenti est andada?

R - Dj Angelo: Musikmesse 2011 est stètia stravanada! Est stètiu chena de dudas unu de is prus tretus artus de s'annu miu e oi seu tzerriendi ancora po cantu mi seu spassiau cun totu sa truma de Reloop. Sa parada nosta fiat connota meda e eus tentu genti meda chi beniat a is spetàculus nostus dònnia dii. Est spassiosu a traballai cun sa truma de Reloop poita ca puru chi funt traballendi funt gioghendi meda puru!


2 - SU DIGEI: Tui ses testimòngiu po sa Reloop, unu sinnu Tedescu togu chi est amanniendi meda. Cali est sa prus aina innovadora de Reloop? E poita?

R - Dj Angelo: Puru chi no tengu unu cuntratu, seu unu artista ofitziali de Reloop amparau de issus de duus annus. A s'inghitzu no sciemu meda de issus e de is ainas insoru ma, candu ddus apu connotus, seu abarrau spantau meda de sa calidadi de is ainas chi faint. Creu chi is RP-6000 mk6 siant is mellus pratis chi ddoi funt in su mercau de oindii po is digeis modernus. Seu prexau meda de is cùfias RHP-20 puru, chi ddas seu umperendi in is cuncertus.

 

3 - SU DIGEI:Traktor o Serato? E poita? Sciu ca imoi ses umperendi a Traktor 2.

R - Dj Angelo:Mi faint custa pregunta sèmpiri. Sa beridadi est chi mi praxint ambaduus, Serato de su 2066 e Traktor sceti de s'annu passau. Sendi chi tengu sperièntzia meda cun Serato est sa primu sceberadura chi depu sonai in clubs, ecc. perou, chi candu arribant sciorus cun efetus e MIDI, Traktor est perfetu. Su chi pensu deu est chi dònnia aina de digei est sa mellus chi est in is manus giustas.

 

4 - SU DIGEI:E ita mi naras de SPIN2, su sistema DVS de Reloop? Est unu progetu serrau poita ca Serato e Traktor arregnant in su mercau?

R - Dj Angelo: De cussu chi sciu SPIN est spaciau e imoi Reloop tenit affillamentus cun Traktor e Serato e est cuncentrendi-sì a amanniai hardware bonu prusaprestu chi software.

 

5 - SU DIGEI: Nara-sì 3 cantzonis de comporai e sonai notesta!

R - Dj Angelo: Is mellus cosas in sa vida funt po debadas! Baxi e pigai calancuna de is cantzonis mias de Soundcloud.

 

6 - SU DIGEI: In su Maju passau fiast a giru in Letònia e Corea de Giossu: ita genia de spetàculu as "cuncordau"? Ita totu portas candu ses a giru (mixer, cùfias, puntinas, ecc.)?

R - Dj Angelo: Eja, ocannu apu sonau in Letònia, Germània, Svitzera, Polònia e Corea de Giossu. Su spetàculu chi fatzu cambiat a segunda de s'acontèssiu chi nci depu sonai ma, a su sòlitu, est a "enèrgia arta" cun mùsica eclètica, e sa tenta mia principali est sèmpiri de sciumbullai sa festa! M'agradat su "turntablism" e medas de is amiradoris mius s'abetant de mi biri faendi sciorus tènnicus ma, in sa situatzioni de su club, sa cosa no funtzionat beni e ndi podit sbuidai su pranu de ballu! Deu pentzu chi est importanti meda a tenni s'armùdiu giustu e mi disapegat candu biu digeis scarrafiendi o giogulendi tropu e perdendi s'interessu de su pùblicu insoru. Femu digei ananti de lompi a essi "turntablist" e duncas circu ancora de fai biaxiai sa genti dònnia borta chi sonu. M'eis a podi nai chi deu sonu a su 75% po su pranu de ballu cun d-unu 25% de elementus de scioru po cussus chi ddi praxit su turntablism. Po mimi sa tenta fitiana est de fai "turntablism chi podis puru ballai". Est una sfida diaderus e sèmpiri unu traballu in avantzadura. I'm currently using Serato, Shure M44-7 cartridges, Novation Dicers, Reloop RHP-20 headphones. For mixers, I enjoy using the Rane TTM57 or Pioneer 909.

 

7 - SU DIGEI: Ses bènniu mai in Sardìnnia? Ita ndi pentzas de s'ìsula nosta?

R - Dj Angelo: No seu stètiu mai in Sardìnnia ma mi praxit meda a biaxiai e a sperimentai cosas noas. Chi si serbit una festa potenti, cumbidai-mì!

 

8 - SU DIGEI: Poita s'allumìngiu cosa tua est "Angelo"? Ddu scis chi custu nòmini in italianu bolit nai "Angelo" in italianu? In Sardu est "Àngelu"...ti sonat stranu?

R - Dj Angelo: "Angelo" no est sceti su nòmini miu professionali ma est su nòminu miu beru puru. Tengu una sorri mughedda chi ddi narant "Angelica" e candu seus nàscius, mamai e babu si funt intèndius benedixus cun duus àngelus, e duncas s'ant donau nòminis angèlicus. Deu circu a essi una fortza positiva in dònnia cosa chi fatzu chi est s'arrexoni poita ca mi praxit a imparai a is àterus s'arti chi stimu. Ma gei no seu un'àngelu totu su tempus 😉

 

SU DIGEI: Gràtzias meda po su pregontu e bonu traballu!

Dj Angelo: Gràtzias a tui e saludi a totus!.

 

Soundcloud

Twitter

Facebook

Youtube


Versioni ingresa de su pregontu.

 


 


  

16Jan/113

Cali est su pratu ereu de su Technics 1200/1210?

[Totu is deretus de is màginis chi nci funt in custu post funt de is firmas de is ainas e de is giassus acapiaus a is màginis etotu]

In custus ùrtimus mesis eus intèndiu boxis meda apitzus de su fatu chi su Technics 1200/1210, “s'urrei de is pratus po digei” est bessendi-nci de produsidura. Difatis parrit chi sa Matsushita (sa firma giaponesa manna chi tenit is siddus “Technics” e “Panasonic”) apat ditzìdiu de spaciai custu tretu de ainas, forsis po ndi amanniai àterus prus liaus a sa tennologia de oindii (usb, Midi e chena de filu). Est difìcili meda a si bisai unu mundu chena de su 1200/1210 po unu digei! Su 1200 est stètiu sèmpiri su sìmbulu de su digei e at pirmìtiu su nascimentu de tènnicas noas comenti a su “scratch”. Est craru ca custa spècia de pratu, de prus de 30 annus in produsidura, est lòmpia a èssiri su “standard” po una filera de arraxonis: su motori potenti (tratzioni dereta), sa calidadi de is materialis, sa precisioni de arrodiadura arregulada de su sitzillu e sa bellesa puru e, duncas, pighendi po beridera custa nova, si depeus pregontai: cali iat a pòdiri èssiri su pratu suplidori de su Technics? E poita? Andaus a biri unas cantu de scèberus:

VESTAX PDX 2000/3000

Tenint su motori prus potenti (2.0/4.7 Kgf/cm) e meda prus de lestresa (+/-10% finsas a +/-50%); in su mod. 2000 su bratzu est deretu (cosa chi no praxit a unu sciacumannu de digeis) e funt totu fatus pruschetotu de pràstica tostada e parrit (is spècias bècias siguramenti) ca s'arrodiadura no siat costanti, po nexi de una sitzilladura pagu bona. In prus costant meda (min. 500 èurus), ma abarrat unu de is prus pratus imperaus po su scratch (apalas de su Technics).

STANTON ST-150/STR8-150

S'ùnicu pratu chi at copiau beni su Technics. Esistit de diora e, puru chi sa firma Stanton no est pigada in cunsideru mannu po is pratus, est un'ordìngiu beni fatu. Su motori est potenti (4 Kgf/cm), is materialis imperaus font bonus (totu in allumìniu), lestresa de +/-10% finsas a +/-50%, duus tastus de partèntzia/firmada e (foras de su STR8-150 chi tenit su bratzu deretu) s'impressioni generali est simbillanti a cussa chi donat su Technics. Su prètziu no est bàsciu (min. 550 èurus) perou ddoi funt sa conchita e su pannu puru.

NUMARK TT500-TTX

Motori potenti meda (tratzioni arregulàbili: 2.5, 3.7 e 4.7 Kgf/cm), bratzu deretu opuru curbau, arrodiadura afidabili, lestresa sceberàbili (de +10%- finsas a +50%-), 78 GPM, e milli àteras cosas (in su TTX: bèssida furriabili a Line, bessida digitali, duus tastu de partèntzia/firmada, porta USB, conta-bàtidus, luxi de servìtziu asuta (acanta de is acapius de is gavetus), ecc.. Bellu meda, materialis bonus perou grai (13 Kg); is tastus de de partèntzia/firmada funt unu pogheddu prasticosus e su curreu de sa lestresa no est scurrenti comenti a cussu de su Technics (perou est pretzisu). Balit su chi costat (min. 370 € su TT500 e min. 470 € su TTX) e est lompendi a essi su standard in su mundu de su scratch e de sa musica eletrònica.

RELOOP RP-6000

Custa firma tedesca est amanniendi meda, amelliorendi is prodotus in calidadi e bisura. In custus ùrtimus annus, tanti po nai, digeis comenti a "Dj Angelo" e "Pro Zeiko" ant sceberau de imperai e fàiri sa pubricidadi a custa firma e, duncas, est craru ca seus chistionendi de cosas professionalis. Su prus pratu importanti de Reloop est su RP-6000; motori potenti (tratzioni arregulàbili (de 2.5 finsas a 4.5 Kgf/cm), lestresa sceberàbili (de +10%- finsas a +50%-), ndi bessit a Lìnea puru, tenit giai sa conchita e su pannu. Totu po unus 370 èurus, donendi fidùcia manna a sa firma giòvuna!

GEMINI TT04

Sa bonànima de Dj Roc Raida fiat stètiu grandu sponsor de custu pratu, narendi chi fiat mellus de su TTX po unas cantu de arraxonis: no est grai, su motori est potenti (5 Kgf/cm, su prus motori potenti in is pratus de digei), materialis bonus meda, tastus chi assimbìllant a cussus de su Technics, lestresa de +10%- finsas a +20%-, ecc.. Certu, Gemini no est connota meda po ainas de calidadi manna ma, a cantu parrit, custu est unu pratu sèriu e interessanti meda...po su prètziu puru: min. 260 €!

Ddoi funt àterus pratus puru: AKIYAMA "Acura" (firma spanniola), CITRONIC "PD45 mk2", US BLASTER (firma olandesa) "USB 7364", ecc.. Ma, mancai, de custus ordìngius pagu connotus nd'eus a chistionai prus ainnantis.

Siguramenti su Tecnics 1200/1210 at a abarrai po annus e annus s'urrei pruschetotu po una cosa: sa fiantza de no crèiri.

Lèssicu 0.2

(su) PRATU: in ingresu ddi nàrant “turntable” (tàula chi girat), in italianu “giradischi”. Eus a pòdiri a nai “gira-discus” ma est lègiu meda a intendi. Perou, sèmpiri in italianu, ddi nàrant “piatto” puru, in su sùspiu de su mundu de su digei, de s'arràdiu e de su hi-fi, puru chi est una parti sceti de su “giradischi” (cussa chi girat, chi apitzus nci poneus su discu); duncas podeus nàiri “pratu” e totus ant a cumprèndiri (de su tèssiu) de ita seus chistionendi. Bollu a aciùngiri ca in tedescu est “plattenspieler” e in frantzesu est “platine".

(su) SITZILLU: est su chi ddi nàrant "quartz" in ingresu. In su pratu a tratzioni dereta est s'elementu chi controllat sa precisioni s'arrodiadura.

(sa) LESTRESA: is pratus de digei tenint sa possibilidadi de arregulai sa lestresa de s'arrodiadura (po pòdiri amisturai discus diferentis); eus a pòdiri nai "pitch", a s'ingresa, ma in italianu puru s'imperat "velocità" prus meda chi "pitch". Cun lestresa teneus sa possibilidadi de imperai unu fueddu sardu e de fai cumprèndiri luegus de ita seus chistionendi puru a chi no est spertu de custas cosas chi, mancai, iat a pòdiri èssiri de su fueddu ingresu.

(sa) CONCHITA: est cussa aina anca ddoi est sa puntina. In italianu ddi nàrant "testina" e in ingresu "cartridge".

Contus de Digei: a s'inghitzu de is annus '90 una truma de piciocus chi faiant “rap” (in cussus tempus no fiat cosa normali meda) depiant sonai in d-una bidda manna de su Campidanu de mesu (chi fiat ancora Provìntzia de Casteddu) e, duncas, iant pigau acòrdius a fueddus po sa scheda tènnica: una mesa po sa consolle e is pratus po su digei. Sa dii chi depiant sonai, lòmpius in su logu de su cuncertu, iant agatau is pratus po sa bateria! Iat a essi stètiu mellus, a cussu puntu, a nd'agatai una pariga prenus a cùcuru de malloreddus cun bagna de sartitzu!

Custa borta est a Paolo "Dj Boophera" Alghisi chi depu torrai gràtzias!