SU DIGEI
22Okt/140

Reloop Neon, su controlladori nou de Reloop

Oindii su mundu de is controlladori est, forsis, su prus setori mannu de is ainas po digei; Pioneer, Native Instruments, Akai, ecc., unu sciacumannu de genias po calisisiat abisòngiu! E, comenti a sèmpiri, custa borta puru sa firma tedesca Reloop ndi bessit cun un'aina chi punnat a sintetizai totu s'essèntzia de is prus ainas famadas de is àteras firmas, circhendi de nci-dda ponni in su mercau cun una pubricidadi fata beni e (siguramenti) cun prètziu bàscius. Su Neon, difatis, portat totu is prus caraterìsticas interessantis de sa NI Maschine, de su Pioneer DDJ-SP1 e de su Denon DN-HC1000S est a nai de cussus controlladoris "cumplementaris" a is consolle cun su mixer, is pratus/cdj e unu DVS (est tzertificau Serato DJ ma, craramenti, bandat beni po dònnia DVS sendi mapàbili).

Su vìdiu spricat beni totu is funtzionis chi tenit e totu su chi si podit fai, contendi-ndi e amostendi-ndi sa fatzilesa de umperu, s'ergonomia e s'assentu generali. Bellu meda, nudda de nai, ma unu contu est a ddas biri a is cosas, un'àteru est a ddas provai e personalmenti tengu dudas meda apitzus de sa lestresa de umperu e sa solidesas de is manaxili e de is tastus. Est berus puru chi Reloop no est prus una firma "giovunedda" e, comenti eus nau in s'ùrtimu artìculu, chi punnat a nci bintrai a faci manna in su mercau in custu momentu chi Vestax e Ecler ant lassau unu tretu mannu siguramenti at prodùsiu un'aina bona e est bellu meda a sciri chi nci at unu scioberu sèmpiri prus mannu e de ainas nci-nd'at po dònnia abisòngiu.

6Sep/130

A si biri SERATO SCRATCH LIVE! Beni beniu SERATO DJ!

 

S'istadi est spaciau e su pàsiu nostu longu puru, ca fiat de diora chi femus firmus cun su blog. Chena de si perdi in arrexonamentus bambus andaus a biri luegus sa novidadi manna (ma manna diaderus!) in su mundu de is ainas po digei:

SERATO SCRATCH LIVE at a lassai sa cadira a SERATO DJ! Sa truma noa-zelandesa de Serato at comunicau de manera ufitziali su chi nosi femus giai fragau unus cantu mesis a oi, est a nai chi at a fai acurri su traballu insoru in s'amanniadura de unu programa sceti chi tengat totu is funtzionalidadis chi, po imoi, funt partzias intra de Scratch Live e de Serato DJ. Duncas, comenti est fàcili meda a cumprendi, Serato DJ at a tenni su DVS integrau! Difatis est unu programa giai cumpletu meda, chi iat pigau su postu de ITCH po essi imperau cun is controlladoris cumpatìbilis ma cun s'aciunta, a pagu a pagu, de totu is ainas de aìnturu chi in Scratch Live ddoi fiant giai (efetus, campionadori, ecc.) e cun s'acostamentu de sa bisura, prus crara e "lìmpia". A-i custu puntu, spaciada sa "sperimentatzioni" e castiadas is sceda de is umperadoris e de is tènnicus su scioberu est stètiu: in su benidori unu programa chi fait totu e po totu!

Po imoi no eus a intrai in is chistionis tènnicas e in is novidadis annuntziadas ma podeus giai fai unus cantu arrexonamentus apitzus de custas noas:

- sa "gherra" a su nimigu mannu Traktor sighit cun su matessi scioberu: unu programa sceti! Est una manera de arrisparmiai puru, ca a amanniai, a sighiri, a fai pubricidadi e a donai agiudu po duus o tres programa còstat meda e, in tempus de "crisi", est a si-dda arriscai tropu;

- sa truma de Serato no at a lassai sa "polìtica" cosa sua e su programa nou at a essi po debadas che a su bèciu;

- Serato at pubricau unu calendàriu (càstia apitzus) de is passus chi ant fai a cabu de su 2015, po lassai a totus su tempus de cumprendi comenti s'organizai po is agiorronamentus;

- s'agiorronamentu e s'amanniadura de Scratch Live at a sighiri po totu su 2014 e, in su matessi tempus, at a inghitzai sa "proa" de Serato DJ, giai de custu mesi de idas 2013 cun  s'amparu de is mixer de sa RANE e Pioneer chi tenint sa scheda aìnturu e de is schedas SL2, SL3 e SL4;

- po su chi pertocat a s'hardware bèciu candu s'at a firmai Scratch Live no at a essi amparau de Serato DJ; seus chistionendi de SL1 e de su RANE TTM 57SL, ca tenint una tennologia bècia de 10 annus e sa truma de Serato at ditzidiu chi no fait prus a ddus amparai cun is programas nous;

- biu su calendàriu, chini umpèrat SL1 e/o 57SL at a tenni totu su tempus de s'agiorronai ma, a dolu mannu, no at a podi "a proai" Serato DJ; est craru chi unu contu est a cambiai sa scheda, un'àteru est a depi cambiai su mixer puru! Custu arrexonamentu de su bantaxu de sa scheda contras a su mixer tòrrat sèmpiri!

Ita àteru aciungi? Is novidadis aìnturu de Serato DJ funt mannas (8 cue point, efetus potentis a incuru de sa Izotope, duus campionadoris, funtzioni de SYNC, ecc.) e sa vìdiu-presentada ufitziali de sa Serato promitit unu programa stàbili meda (e Scratch Live ddu fiat giai!) e unu còixi de amanniadura a s'avanguàrdia (e po-i custu s'hardware bèciu no at a essi amparau). Est un'acostamentu "cumertziali" chi mi praxit meda e spereus chi sa "batalla" contras a Traktor at a inghitiai ambaduas is firmas a abasciai is prètzius de is ainas, deghinou at a essi unu barrancu mannu po chini cun custus programas/hardware nci trabàllat e, oindii, no ndi podit umperai àterus chi no funt aici professionalis!

Eus a sighiri totu sa cosa e a scriri àteru agiorronamentus... e a torrai a sciri in su blog cun arregularidadi!

14Mrz/130

Windows 8 + Scratch Live 2.4.4 = Touchscreen DVS

S'àtera dii eus pubricau sa noa de sa bessida de sa versioni 2.4.4 de Serato Scratch Live andendi a castiai lestramenti is prus agiorronamentus importantis chi nci at. Intra de-i custus eus biu:

imoi s'at a podi ponni asuta de Windows 8 chena de ndi dèpiri studai "Windows Security Settings" (mancai Windows 8 no siat unu sistema ofitziali po umperai Scratch Live)

Sendi chi deu umperu Serato asuta de OSX e, a bortas, de Windows 7 no emu pensau chi Windows 8 est unu sistema operadori pensau po is ainas a "touchscreen" e, duncas, candu chi nci-ddu eus postu, Serato etotu at a funtzionai de-i custa manera! A mimi custa cosa gei no mi spantat meda perou est berus puru chi intra de tablet, smartphone e computer de ùrtimu genia su touchscreen est in dònnia aina informàtica e, duncas, is sistemas DVS puru ant a podi essi umperaus tochendi su schermu, mancai po circai e carrigai is cantzonis o po arregulai unu efetu. Deu, chi seu de sa scola bècia, apu a sighiri a umperai su contoller MIDI e su touchpad de su computer, ca su schermu tocau cun is didus s'imbrutat e tocat a ddu limpiai dònnia dii!

12Mrz/130

Scratch Live 2.4.4

Est bessiu oi su Serato Scratch Live nou versioni 2.4.4, "a maintenance release" po amanniai sa firmesa e sa lestresa de su programa, connotu e difùndiu meda pròpiu po custas. Is prus amellioramentus importantis chi ddoi funt:

  • imoi s'at a podi ponni asuta de Windows 8 chena de ndi dèpiri studai "Windows Security Settings" (mancai Windows 8 no siat unu sistema ofitziali po umperai Scratch Live);
  • arrangiau unu problema cun su crossfader de su Serato Video;
  • agiorronaus is Rane Audio Core Drivers po s'umperu cun àterus programas àudio e po funtzionai asuta de OSX 10.8.

Est craru chi est sèmpiri mellus a lassai sa versioni bècia puru po dda umperai po sonai foras de domu in su mentris chi provaus sa siguresa e sa stablidadi de cussa noa, ca si sciri chi est mellus a no si-dda arriscai luegus cun cosas tropu "callentis"!

31Jan/130

Pregontus: Dj Vekked (IDA 2012 Technical e DMC 2012 Supremacy champion)

Piciocus, no si perdeus in girus de fueddus longus! Unas cantu cidas a oi eus fatu unu bellu pregontu a Jake "Dj Vekked", unu digei chi in su 2012 at bintu de totu e de prus (IDA, DMC Supremacy...); est stètiu simpàticu e disponìbili meda e ddi torraus gràtzias sperendi chi, in su 2013 puru, at a binci batallas e at a nosi arregalai unu montoni de scarràfius, sciorus e mùsica de gosai. Insa', labai su pregontu:

1 – SU DIGEI: Diferèntzias intra de DMC e IDA: tènnicas, giugis, arrègulas, etc.. Cali est sa mellus batalla?

R – VEKKED: Po s'IDA tenis abisòngiu de prus materiali, e su formau est prus difìtzili. Sa bogadura est sa prus parti “tostada” de sa batalla e su formau: de 13 personis 4 ndi àndant a sa mesu-finali. In prus, a dònnia torrada, depis scarrafiai/fai giogulamentus e no podis passai chena de unu de custus. Sa cumpetitzioni a 6 minùtus de su DMC est prus difìtzili ma s'IDA est unu pogheddu prus forti de su DMC Supremacy e prus dèbili de su DMC 6 minùtus. Mi praxit unu pogheddu de prus s'acontèssiu e s'impostatzioni de s'IDA, est stètiu stravanau ca su team de s'IDA fait funtzionai totu lisu... no ddoi at cansàntziu po apariciai totu. Su parri miu est chi imoi su DMC siat sa prus batalla difìtzili poita ca est sa prus antiga e atinat prus natzionis ma s'IDA tenit unu benidori luxenti diaderus, deu incoru a dònnia digei a circai de nci intrai. S'IDA est stètia sa mellus sperièntzia mia de digei chena de dudas.

2 – SU DIGEI: Digeis canadesus: A-Trak, Dopey, Lil' Jazz... cali de issus t'at donau ispiratzioni?

R – VEKKED: Mah, càstia... medas. Seu stètiu ispirau meda de is digeis canadesus. Nci-ndi funt medas bravus diaderus, e unu tanti de issus no est connotu meda. Po sa prusparti seu stètiu ispirau de: Turnstylez (D-Scratch, Lil' Jaz, DJ Grouch), DJ Brace, Wundrkut, Shub, A-Trak, Jr. Flo, M-Rock, Jooce, Pump, Drastik, Kid Koala, DJ Mana. Totu custus piciocus funt bravus diaderus e medas de issus funt sutapretziaus... medas digei canadesus no tenint sa matessi pubricidadi de-i cussus americanus.

3 – SU DIGEI: Chistionendi de tennologia, apu biu chi umperas Serato cun su RANE 62. Ita ndi pensas de custu micser? E cali arrecumandas che a scèberu? Giai ddu scis chi su 62 costat meda!

R – VEKKED: Imoi su 62 est su micser chi prefèrgiu. Mi praxit a tenni Serato/DVS integrau aìnturu de su micser impari a is controllus. Nomi praxit a tocai my tragaditzu in su mentris de su cuncertu chi no depu. Duncas, po custa tenta, is Rane 62 e 57 mius funt is chi m'agradant. Su Z2 e su Vestax Pro IV parrint togus comenti a ainas “no Rane”. Po su chi pertocat is micsers chena de DVS prefèrgiu su Vestax 08 cun Innofaders po scarrafiai.

4 – SU DIGEI: Pròssimu tentas: batallas, discus, produsiduras, cuncertus, pàsiu...

R – VEKKED: Bollu a batallai ancoras, no m'intendu giai “spaciau”. Forsis seu lòmpiu a su 75% de su potentziali cosa mia. Pensu chi, in is duus annus benidoris, apu a ndi benni a essi prus forti. Mancai apa tentu un'annu bonu diaderus ocannu, no tengu sperièntzia meda. Forsis apu fatu 7 o 8 batallas sèrias in sa vida mia, duncas seu ancoras imparendi meda apitzu de comenti ddas fai. Bollu fai mùsica puru chi tengu unu pagu de tempus lìberu, cun preferèntzia po sa mùsica fundada apitzu de su scratch.

5 – SU DIGEI: Ita mùsica ponis in is currillus? Deu pensu chi tui siast unu digei giòvunu chi tenit una connoscièntzia manna de sa mùsica, printzipalmenti de cussa de is annus 90... Seu sballiendi?

R – VEKKED: Mi praxit sa mùsica fata apitzu de is campionamentus cun arratantinas grais, duncas apu sèmpiri scioberau hip-hop de scola bècia e breaks. A nai sa beridadi no sonu in is currillus ca in Cànada no nci-ndi funt medas po nci sonai sa genia de mùsica chi mi praxit, e no min-nd'importat de sonai mùsica “pop”.

6 – SU DIGEI: Tèssiu de digei europeu contras a su tèssiu de digei americanu: su parrimentu tuu.

R – VEKKED: Po is batallas is digeis europeus funt prus eletrònicus e orientaus apitzus de su scarrafiau, is digeis americanus umperant meda prus mùsica de su connotu e s'orientant de prus apitzu de su giogulamentu. Pensu chi is digeis europeus, imoi siant, in totu, prus ainnantis, ma calincunu, ma medas sighint sa moda de manera tropu acostada. Medas funt bonus scarrafiendi, ma est fàcili a biri is influèntzias insoru. Podis nai custu apitzu de totu is digeis, ma deu pensu chi siat poita s'Euròpa at tentu medas grandu campionis in custus annus (Netik, Rafik, Unkut, Fly, etc.) e medas digeis funt sighendi is arrastus insoru. Is digeis americanus, imoi de pagu, pensu chi apant unu stili prus ùnicu, ma scarrafiendi no siant aici tènnicus o lìmpius po sa prusparti. Est agiumai una chistioni de “tènnicas contras stili”. Creu chi, de su 2005-2010 est stètiu a s'imbressi, is digeis europeus teniant unu stili prus ùnicu/arrefinau e is digeis americanus fiant sighendi una surra de modas (I-Emerge apitzu prima de totu). Sa cosa andat a fàsias. Deu speru chi nci at a essi unu tempus chi ambaduus lompant a su prus cùcuru artu insoru comenti a is diis de is Skratch Perverts contras a The Allies.

7 – SU DIGEI: Tui ses canadesu e duncas, siguramenti, ses “a duas lìnguas”: is fueddus tènnicus funt mellus espressaus in ingresu o in frantzesu? Ddoi funt curiosidadis chi ndi bessint a pillu acarendi is duas lìnguas?

R – VEKKED: Ha ha ha! Crei-nci o no ma su frantzesu miu no est bonu. Ddu apu studiau in sa scola e ddu portzu ligi bastanti po fueddai in frantzesu in is “French DJ Message Boards” e ligi calincunu giassu, ma casi sèmpiri is frantzesus fueddant un'ingresu prus bonu de su frantzesu chi fueddu deu! Ha ha ha!

8 – SU DIGEI: Tui scarràfias e fais giogulamentus a s'imbressi: poita custu scioberu? Su crossfader a s'imbressi est unu profetu, de manera speciali po-i cussus chi umperant sa manu dereta, che a Q-Bert?

R – VEKKED: Apu inghitzau a scarrafiai a s'imbressi po sa matessi arrexoni de meda genti: su micser cosa mia teniat curreus lòfius e femu imparendi cun is cambiadoris de lìnia. Candu apu incarrerau a imparai giogulamentus e amisturamentus apu apoderau su crossfader a cussa manera e, duncas, podendi sighiri a scarrafiai in su mentris chi faemu dònnia cosa... simplementi teniat unu sentidu, po mei! A lestru, emu cambiau is curreus de is canalis (su pratu a manu manca acapiau a su canali de a manu dereta e s’àteru a s’imbressi [n.d.s.]) poita ca mi parriat prus fàcili a passai de su crossfader a s'imbressi a su canali cambiau. No creu chi nci siat profetu mannu, pruschetotu scarrafiendi, normali o a s’imbressi est sa pròpiu cosa. Po is giogulamentus nci funt una pariga de tènnicas chi funt prus fàcilis cun su fader a s’imbressi e, po contras, àteras prus fàcilis cun su fader deretu. Su fader est prus lestru deretu po is giogulamentus ma est prus fàcili a fai movimentus lestrus de su discu candu est a s’imbressi, ma funt acanta meda.

9 – SU DIGEI: Connoscis sa Sardinia?

R – VEKKED: Haha, nou! Est bella? Emu a depi a dda abisitai? Agatai-mì unu cuncertu!

10 – SU DIGEI: Comenti a is mellus pregontus serraus cun: bonu annu nou!

R – VEKKED: Gràtzias medas!

Vekked ande Facebook

Versioni ingresa de su pregontu

30Aug/120

Serato e D-Styles

Custu vìdiu ddu at pubricau oi sa firma Serato in su canali Youtube cosa sua: friscu-friscu in custas diis de basca de si scallai mali! Est unu scioru chi D-Styles fait imperendi a Serato impari a su mixer nou de sa Rane, su "Sixty Two". Pagu cosa de nai: custu mixer est s'amanniamentu de su 57, cun d-unu sciacumannu de controllus in prus. Ma no ndi bollu a chistionai in custu post, ca cust'aina si merescit de èssiri bia beni-beni! Gosai-sì is luxiteddas coloradas ma, pruschetotu, su scioru simpli ma stravanau chi nd'at bogau tziu D-Style, forsis su mellus digei de su mundu (lassendi a perdi a Q-Bert chi no fait a ddu acostai a nemus), imperendi unu loop de ratantina (fatu de issu etotu) e scarrafiendi apitzus de unu sonu de sassòfunu... pitica sa boNba! Bosi cumbidu a apubai sceti una pariga de cosas:

1 - D-Styles inghitzat su scioru faendi partiri su pratu a manu manca, gioghendi cun s'atacu; sa tremidura chi custa cosa produsit dda aciapat sa puntina de su pratu a manu dereta, comenti est normali chi siat, e Serato arrespundit movendi pagu-pagu sa ligidura de sa tràcia (si biri beni chi castiais in sa fentanedda chi ant postu, chi amostat su chi nci at in sa computera in su mentris chi est sonendi) mancai su pratu siat firmu. Custa est una farta de Serato e, po sa sperièntzia chi tengu cun custu programa (stravanau!), donat strobu meda candu, a pratu firmu, sa puntina aciapat sonu meda de s'impiantu e movit sa ligidura ananti meda. S'ùnicu cosa chi si podit fai est a circai de calibrai beni sa sensibilidadi de su programa.

2 - D-Styles sonat cun pagu efetus e chena de imperai loops.

3 - Is tràcias chi est sonendi, cuncordadas de issu etotu, tenint is atacus sinnaus (utilis meda po si spostai luegus aìnturu de sa cantzoni) e in su nòmini de sa tràcia chi est scarrafiendi at scritu sa velocidadi (- 4%), unu sistema bonu po no si-ndi scaresci ma puru po no depi imperai a unu file àudio cun sa velocidadi cambiada de unu programa, ca mancai su sonu s'imbrutat unu pogheddu.

4 - Est unu scioru spantosu de cantu est simpli ma musicali.

Gosai-si-ddu!

 

Lèssicu 1.7

(su) ATACU: su chi in ingresu est CUE POINT, est a nai unu puntu sceberau aìnturu de una cantzoni chi nci podeus torrai luegus imperendi unu butoni chi eus assotziau a-i cussu atacu etotu. Est una funtzioni introdùsia cun is ligidoris de CD po digei (CDJ) e, apustis, in totu is programas de controllu digitali (Serato, Traktor, Virtual DJ, ecc.), pruschetotu gràtzias a su protocollu MIDI.

 

 

8Sep/110

Pregontus: Dj Vajra (U.S.A. DMC Champion 2011)

E custa borta mi-nci scapat s'arrisu diaderus! Teneus s'onori mannu de pubricai unu pregontu fatu a unu digei "potenti meda", su campioni friscu-friscu de su DMC U.S.A. 2011 (chi si-dda at a batallai a sa finali mondiali in Londra in su mesi chi intrat), unu grandu digei de batalla chi tenit aìnturu sa scola bècia e dda portat in sa scola noa, scarrafiadori precisu, gioguladori fantasiosu e sceberadori de crassi de hip hop e funk: Chris "Dj Vajra" Karn de Denver (Colorado). Ita àteru de nai? Chi torru gràtzias meda a Verònica Atzei po s'agiudu cun s'ingresu! Imoi, perou, andaus a ligi su pregontu:

Saludi Chris e beni beniu in su blog de "Su Digei", su primu blog apitzus de chistionis tènnicas de digei (e no sceti!).

1 - SU DIGEI: Po mei ses unu de is mellus "digeis de batalla" de su mundu e m'arregordu chi Q-Bert iat nau chi ses unu de is suus "digeis de DMC" preferius. Ti bollu pregontai unu parrimentu personali meda: in su 2011 esistit ancora su digei de batalla in cumpetitzioni e creadori? Poita ca mi parit chi is tennologias noas ant creau làcanas creadoras fortis in su matessi tempus chi ant smenguau is làcanas tènnicas.

R - DJ VAJRA: Deu pensu chena de dudas chi su digei creadori e in cumpetitzioni bivit ancora. Faendi umperai is tennologias noas in is batallas si funt donadas a is digeis unu sciacumannu de maneras de nci sonai comenti mai iant tentu ananti. Su DVS at cambiau su giogu a su mellus.

2 - SU DIGEI: Abarraus apitzus de is chistionis tènnicas (chi nosi praxint aici meda!): tui umperas a Serato, cun su TTM-57 sèmpiri prontu a s'azioni. Cali est su prus bantaxu mannu chi as tentu de-i custu sistema e cali su prus sbantaxu mannu?

R- DJ VAJRA: Sa mellus cosa umperendi a su Serato impari a su 57 est chi tenis a totu is controllus in su mixer. Sa cosa lègia est chi no ddoi funt teclas bastantementi e depis cambiai de truma in truma po funtzionis diferentis.

3- SU DIGEI: Su frunimentu cosa tua is cuncordau de manera diferenti candu sonas cun trumas "hip hop"?

R - DJ VAJRA: Seu sonendi dònnia tanti cun d-una banda de Denver chi ddi narant "Big Wheel", e candu nci sonu impari umperu a unu pratu, solitamenti. Candu tenis unu sonadori de arratantina forti meda, su giogulamentu sonat comenti a una cosa no professionali.

4 - SU DIGEI: Chistionendi di hip hop: est una genia de mùsica chi ses liau meda ma ddu ses a sa matessi manera a su funky. Est berus? Candu depis fai una scalita chi ponit impari a s'hip hop e a su funky su sceberu de sa filera de is cantzonis est liada prus a sa lestresa o is sonus insoru?

R - DJ VAJRA: Mi praxint medas genias de mùsica, hip hop e funky incluius. Sa lestresa contat in su sceberu de is cantzonis de amisturai, ma tocat a nci traballai apitzus de is sonus puru. Fatzu unu sciacumannu de proas e de faddinas candu ddus pongu aparis. S'arresultau a s'acabu depit sonai beni in totu su chi fatzu.

5 - SU DIGEI: Apu fatu unu pregontu a Dj Angelo (grandu digei ingresu) e issu at nau una cosa chi mi praxit: "No mi potzu arriscai de biri a genti arròscia in s'interis chi seu faendi unus milli gioghitus, est mellu a tenni unu spetàculu cun su 75% de mùsica e su 25% de scioru". Ses diacòrdiu? Tenis su matessi acostamentu?

R - DJ VAJRA: Dipendit de sa genti, podit essi de prus o de amancu, perou eja, seu deacòrdiu.

6 - SU DIGEI: Ita nosi naras de is primus seti mesis de su 2011 cosa tua de s'ala professionali? As fatu medas cuncertus?

R - DJ VAJRA: Ocannu mi seu cuncentrau meda apitzus de is batallas, ma apu fatu calancunu cuncertu togu puru. Custu est stètiu siguramenti su mellus annu de sa carrera mia de digei, e speru de sighiri a otenni de prus.

7 - SU DIGEI: Torraus a is batallas: su DMC Online Dj Battle parit una grandu cumpetitzioni e su fatu chi as participau tui puru mi torrat una cunfirma de traessu. Cali est s'impressioni tua generali? Calincunu de timi?

R - DJ VAJRA: No seu siguru a su 100% chi apu a sighiri ancora in sa batalla in s'arretza, poita ca apu bintu is finalis DMC USA e seu giai prontu po andai a-i cussas mondialis. Is àterus batalladoris funt totus bonus meda, ma deu no timu a nemus.

8 - SU DIGEI: Calincuna inditadura po is giòvunus chi nosi ligint?

R - DJ VAJRA: Traballu tostau, passioni e costàntzia a s'acabu ant a pagai.

9 - SU DIGEI: Ses bènniu mai in Sardìnnia? Ita ndi pentzas de s'ìsula nosta?

R - DJ VAJRA: No seu stètiu mai in Sardìnnia ma m'iat a praxi MEDA a nci andai una dii. Seu sìguru chi innia est bellu meda!

10 - SU DIGEI: S'annu chi benit is Denver Nuggets ant a agafai is playoffs?

R - DJ VAJRA: No creu chi is Nuggets ant a fai is playoff s'annu chi benit. Trupu trumas fortis in su West, e is Nuggets no tentint "star" intra de is giogadoris. No podis binci chena de unu "go-to" giogadori a s'atacu.

SU DIGEI: Gràtzias meda po sa gentilesa e sa passièntzia. Speraus de ti biri luegus in Europa!

DJ VAJRA: Gràtzias!!

Facebook

Soundcloud

Twitter

Myspace

Youtube

 

Versioni ingresa de su pregontu.

19Jul/110

Pregontus: Dj Angelo

Agiumai nimancu deu nci creu! Su Digei custa borta est a bistimenta speciali ca (e ddu nau infogau meda!) pùblicat su primu pregontu internatzionali: Dj Angelo! Custu piciocu, nàsciu in Birmània ma crèsciu in s'Arrènniu Uniu, est connotu meda in totu s'Europa e, pruschetotu in custu ùrtimu annu, est faendi-sì connosci in totu su mundu andendi a giru cun d-unu cuncertu potenti chi fundit sceberus musicalis po ballai e pretziosismus tènnicus e stravanaus de digei de batalla, umperendi a totu is ainas noas DVS, MIDI e USB chi s'agatant oindii. Candu m'at torrau ca eja po su pregontu femu prexau che una pasca! Craramenti apu dèpiu furriai totu de s'ingresu a su sardu, circhendi a no perdi nudda de su chi s'at bòfiu comunicai Dj Angelo e depu nai chi is barrancus furriendi de s'italianu e de s'ingresu funt diferentis po "calidadi" ma agualis po "cantitadi"...ma imoi custu no s'interessat. Torru gràtzias a Veronica Atzei po s'agiudu cun is currigiduras de s'ingresu. Balla, andaus a ligi luegus ita totu s'at nau:

 

Saludi Dj Angelo e beni beniu in su blog de "Su Digei", su primu e s'ùnicu chi s'incurat de ainas e chistionis tènnicas de digei in Sardu. Otu preguntas po tui:

1 - SU DIGEI: Musikmesse 2011, in sa parada de Reloop. Comenti est andada?

R - Dj Angelo: Musikmesse 2011 est stètia stravanada! Est stètiu chena de dudas unu de is prus tretus artus de s'annu miu e oi seu tzerriendi ancora po cantu mi seu spassiau cun totu sa truma de Reloop. Sa parada nosta fiat connota meda e eus tentu genti meda chi beniat a is spetàculus nostus dònnia dii. Est spassiosu a traballai cun sa truma de Reloop poita ca puru chi funt traballendi funt gioghendi meda puru!


2 - SU DIGEI: Tui ses testimòngiu po sa Reloop, unu sinnu Tedescu togu chi est amanniendi meda. Cali est sa prus aina innovadora de Reloop? E poita?

R - Dj Angelo: Puru chi no tengu unu cuntratu, seu unu artista ofitziali de Reloop amparau de issus de duus annus. A s'inghitzu no sciemu meda de issus e de is ainas insoru ma, candu ddus apu connotus, seu abarrau spantau meda de sa calidadi de is ainas chi faint. Creu chi is RP-6000 mk6 siant is mellus pratis chi ddoi funt in su mercau de oindii po is digeis modernus. Seu prexau meda de is cùfias RHP-20 puru, chi ddas seu umperendi in is cuncertus.

 

3 - SU DIGEI:Traktor o Serato? E poita? Sciu ca imoi ses umperendi a Traktor 2.

R - Dj Angelo:Mi faint custa pregunta sèmpiri. Sa beridadi est chi mi praxint ambaduus, Serato de su 2066 e Traktor sceti de s'annu passau. Sendi chi tengu sperièntzia meda cun Serato est sa primu sceberadura chi depu sonai in clubs, ecc. perou, chi candu arribant sciorus cun efetus e MIDI, Traktor est perfetu. Su chi pensu deu est chi dònnia aina de digei est sa mellus chi est in is manus giustas.

 

4 - SU DIGEI:E ita mi naras de SPIN2, su sistema DVS de Reloop? Est unu progetu serrau poita ca Serato e Traktor arregnant in su mercau?

R - Dj Angelo: De cussu chi sciu SPIN est spaciau e imoi Reloop tenit affillamentus cun Traktor e Serato e est cuncentrendi-sì a amanniai hardware bonu prusaprestu chi software.

 

5 - SU DIGEI: Nara-sì 3 cantzonis de comporai e sonai notesta!

R - Dj Angelo: Is mellus cosas in sa vida funt po debadas! Baxi e pigai calancuna de is cantzonis mias de Soundcloud.

 

6 - SU DIGEI: In su Maju passau fiast a giru in Letònia e Corea de Giossu: ita genia de spetàculu as "cuncordau"? Ita totu portas candu ses a giru (mixer, cùfias, puntinas, ecc.)?

R - Dj Angelo: Eja, ocannu apu sonau in Letònia, Germània, Svitzera, Polònia e Corea de Giossu. Su spetàculu chi fatzu cambiat a segunda de s'acontèssiu chi nci depu sonai ma, a su sòlitu, est a "enèrgia arta" cun mùsica eclètica, e sa tenta mia principali est sèmpiri de sciumbullai sa festa! M'agradat su "turntablism" e medas de is amiradoris mius s'abetant de mi biri faendi sciorus tènnicus ma, in sa situatzioni de su club, sa cosa no funtzionat beni e ndi podit sbuidai su pranu de ballu! Deu pentzu chi est importanti meda a tenni s'armùdiu giustu e mi disapegat candu biu digeis scarrafiendi o giogulendi tropu e perdendi s'interessu de su pùblicu insoru. Femu digei ananti de lompi a essi "turntablist" e duncas circu ancora de fai biaxiai sa genti dònnia borta chi sonu. M'eis a podi nai chi deu sonu a su 75% po su pranu de ballu cun d-unu 25% de elementus de scioru po cussus chi ddi praxit su turntablism. Po mimi sa tenta fitiana est de fai "turntablism chi podis puru ballai". Est una sfida diaderus e sèmpiri unu traballu in avantzadura. I'm currently using Serato, Shure M44-7 cartridges, Novation Dicers, Reloop RHP-20 headphones. For mixers, I enjoy using the Rane TTM57 or Pioneer 909.

 

7 - SU DIGEI: Ses bènniu mai in Sardìnnia? Ita ndi pentzas de s'ìsula nosta?

R - Dj Angelo: No seu stètiu mai in Sardìnnia ma mi praxit meda a biaxiai e a sperimentai cosas noas. Chi si serbit una festa potenti, cumbidai-mì!

 

8 - SU DIGEI: Poita s'allumìngiu cosa tua est "Angelo"? Ddu scis chi custu nòmini in italianu bolit nai "Angelo" in italianu? In Sardu est "Àngelu"...ti sonat stranu?

R - Dj Angelo: "Angelo" no est sceti su nòmini miu professionali ma est su nòminu miu beru puru. Tengu una sorri mughedda chi ddi narant "Angelica" e candu seus nàscius, mamai e babu si funt intèndius benedixus cun duus àngelus, e duncas s'ant donau nòminis angèlicus. Deu circu a essi una fortza positiva in dònnia cosa chi fatzu chi est s'arrexoni poita ca mi praxit a imparai a is àterus s'arti chi stimu. Ma gei no seu un'àngelu totu su tempus 😉

 

SU DIGEI: Gràtzias meda po su pregontu e bonu traballu!

Dj Angelo: Gràtzias a tui e saludi a totus!.

 

Soundcloud

Twitter

Facebook

Youtube


Versioni ingresa de su pregontu.

 


 


  

11Mai/110

Pregontus: Dj Cordella

Arriendi e brullendi Su Digei est inghitzendi a si movi beni, puru chi nci est pagu tempus po fai totu is cosas chi unu blogheri sèriu depit fai! Imoi gei ddu cumprendu beni su traballu mannu chi at fatu s'amigu Ivu Mùrgia po cincu annus! Ddi torru gràtzias po s'agiudu chi sighit a nosi donai e ddu saludu cun amigàntzia, sperendi de ddu podi biri luegus scriendi torra in s'arretza.

E insaras, torraus a nosu: po su segundu pregontu sa Pùllia benit a si fai bìsita! Eus arrexonau unu pogheddu cun d-unu grandu digei chi emus arrenomenau in sa de tres noas de sa batalla in s'arretza de su DMC, est a nai Luigi Morgante, prus connotu comenti a "Dj Cordella"! Crassi de su '77, grandu sperimentadori de sonus, scarrafiadori lestru e precisu in prus chi testadori de ainas (Numark, Novation, ecc.) traballat impari a Caparezza puru e tenit unus cantu de progetus musicalis de calidadi manna. Andaus a ddu connosci mellus chistionendi-nci!

1 - SU DIGEI: Saludi Luigi "Dj Cordella" e beni beniu in su blog de "Su Digei"!
R - Dj Cordella: Saludi a bosàterus, praxeri mannu.

2 - SU DIGEI: Norabonas de coru po nci essi passau a sa torrada de su "DMC Online DJ Battle Championship"! Comenti ti-ddu ses pensau e fatu a custu scioru?
R - Dj Cordella: Gràtzias meda po s'apretziamentu! Po su chi pertocat a is sciorus cosa mia acostumu a ddus fai partiri de una bidea e mai de una cosa pràtica...po nai: candu seu in sa màchina puru m'acucat una melodia e mi-dda cantareddu finsas a candu no fùrriu a domu; apustis ndi scioberu su sonu chi, a parrimentu miu, iat a podi andi beni po cussu giru de scratch e, craramenti, ddu perfetzionu a sa mellus manera. De su giru, s'inghitzu, est automàticu a ndi fai totu s'arratantina e àterus girus de scratch. Comuncas su scioru chi apu presentau a su DMC online fia cosa bècia chi tenemu giai poita ca, biendi a is àterus bideos, mi seu pensau chi podiat abastai po nci passai a sa torrada. A nai sa beridadi mi pensamu de nci bessiri comenti a primu poita ca su scioru de Ritchie Ruftone no est bella meda...ma custu est unu parrimentu miu e sa giuria no dda pensat comenti a mimi!

3 - SU DIGEI: Imoi su giogu est tostau diaderus! Tenit giai calincuna bidea po sa pròssimu torrada?
R - Dj Cordella: Eja eja, tengu pronta giai sa sessioni de ses minutus, podeus nai totu su sterrimentu; m'abarrat sceti a dda proai e dda proai torra unu milioni de bortas finsas a candu no ndi apu a imparai beni totu is partis. Dda apu cambiada sceti candu apu biu a su scioru di Unkut, chi po mimi est unu de is mellus (e creu chi sa finali dda at a binci issu). Po su chi pertocat a su scratch no mi lassat spantau meda, ma po s'assortamentu est cosa de timi e creu chi imoi siat unu de is mellus a su mundu. A dònnia manera su scioru cosa mia est totu cosa noa, foras chi un'arrogu piticu chi tenemu giai e chi mi praxit meda. Ti potzu nai chi at a essi musicali meda perou, biendi a cussu chi at fatu Unkut, apu aciuntu unus 30-40 segundus de assortamentu amarteddanti meda, chi no nc'intrat nudda cun cussu chi apu fatu po is cualificatzionis. Ddoi at a essi unu remix scarrafiau puru de una cantzoni connota meda e apu a umperai a calincunu controlladori: in prus de is "Dicers" seu pensendi a s'MPD-26 de s'Akai e a unu pedali de sa Boss.

4 - SU DIGEI: Ita ndi pensas de su scioru e de sa tènnica de Unkut? Deu seu abarrau spantau meda de sa precisioni e lestresa cosa sua, carateristìcas chi ddu ant scerau sèmpiri.
R - Dj Cordella: Ehh, ita potzu nai...ddu apu arrenomenau a primu: est cosa de timi e est su "turntablist" chi, impari a Dj Fly e Dj Rafik, stimu de prus de totus. In prus issus in is sciorus insoru umperant pagu pagu su "thaaa"e àetrus sonus tropu sbagassaus; est sèmpiri unu praxeri mannu a ddus ascurtai poita ca proponint sonoridadis friscas e campionis stravanaus, calincunu pigau de is discus po su scratch de Le Jad.

5 - SU DIGEI: Biendi a is collaboratzionis cosa tua mi parit de cuprendi chi ti praxit a probai is ainas noas e a sperimentai cumbinassionis vàrias, siat in is cuncertus chi in su stùdiu. Ita ddoi at, imoi, in su frunimentu tuu?
R - Dj Cordella: In is cuncertus a sa sola umperu duus pratus Numark TTX usb, mixer Rane TTM 57SL, duus Novation Dicer e una computera Macbook. Chi imbecis sonu impari a trumas a tipu "Après la classe" opuru "MS Triniti" s'aciuncit unu meda-tràcias Yamaha AW16G, unu teclau MIDI Akai MPK 49, unu synth/vocoder de sa Korg in prus de Ableton Live e Reason. Sa collaboratzioni cun Federico "Dj Alar" Simonazzi est inghitzada in su 2008, candu apu bintu una batalla de digeis in Pùllia e Basilicada; de insaras seu bintrau in sa Esound divisione de sa Eko Music Group comenti a amparau de sa Numark ma in is seminàrius costa nosta amostaus is ainas noas de Korg, Akai Pro, Ortofon e Alesis puru.

6 - SU DIGEI: De su vìdeo chi as presentau a su DMC apu biu chi ses umprendi is "Dicer" de sa Novation, impasi de su Denon DN-HC 1000s. Comenti mai custu cambiamentu? Comenti funt is Dicer chi, in prus, umperas in d-una positzioni particulari?
R - Dj Cordella: Difatis; a primu umperamu a su controlladori de sa Denon chi, po mimi, est bonu meda po Serato ma est làstima manna chi ddi ant montau is pads po is puntus de CUE tropu dilicaus, si-ndi segant luegus e po chini, comenti a mei, ddus umperat meda no andat beni po nudda. Is Dicer ddus apu pigaus candu no fiant ancora in bèndida; ddis nau "is gioghiteddus", funt piticheddeddus e si podint incasciai in is 1200/1210 anca ddoi est su circhixeddu po is 45 girus, puru chi deu nci-ddus pongu apitzus de su mixer po una chistioni de comodidadi. Si podit fai sa mapa a praximentu e tenint finsas a cuìndixi pùntus MIDI partzius in tres unidadis po Dicer...est a nai chi podeus fai una mapa finsas a trinta puntus MIDI.

7 - SU DIGEI: Tui ses umprendi Serato con su TTM 57SL e scieus totus chi est una solutzioni bona meda. Ita mixer iast a cunsillai a chini no si podit comporai su 57? Sèmpiri impari a Serato o Traktor puru andat beni?
R - Dj Cordella: Po chini no si podit permiti su 57 nci at su 56, sèmpiri produsiu de sa Rane, chi costat nimancu sa metadi de su 57 ma est aguali in totu, foras chi no tenit Serato aìnturu. Opuru su Vestax PMC 05 Pro IV, mixer bonu meda chi in prus tenit unu pannitzu po su MIDI, aici, chi in su benidori eis a bolli a ndi pigai Traktor o Serato, eis a tenni sa possibilidadi de ddi fai sa mapa comenti bosi praxit. Ma est bellu meda su X5 de sa Numark puru, chi tenit un'atza bona meda, una de is mellus po mimi. Intra de Serato e Traktor: finsas a unus cantu de tempus a oi femu po su Serato ma de pagu ant amelliorau meda su Traktor: prus medas de puntus de CUE, prus medas de efetus emi parrit puru prus meda de firmesa.

8 - SU DIGEI: A giru impari a Caparezza e puru scarràfius po s'album insoru...una collaboratzioni importanti. Candu sonaus cun issu depis umperai calincuna spertesa speciali?
R - Dj Cordella: A nai sa beridadi no apu sonau mai in cuncertu impari a issu, foras chi candu femu cun sa truma de "Après la classe", ca medas bortas issu nci artiàt in su palcu po cantai calincuna cantzoni anca iat arregistrau unas cantu de partis, a tipu "Lu sole, lu mare, lu ientu". Ddu apu agiudau sceti in su stùdiu. Ita si potzu nai...Caparezza? Est unu potenti! Candu depu arregistrai unu scarràfiu s'arrogu de scarrafiai mi-ddu donat issu poita ca ddu sceberat sighendi a su testu. No fait nudda a ingertu, deu pentzu...unu de is prus artistas bàlidus in s'Italia.

9 - SU DIGEI: Ita puntinas e ita cùfias ses umperendi imoi?
R - Dj Cordella: Puntinas M44-7 de sa Shure, opuru Ortofon Q-Bert OM. Is cùfias, sigomenti ca mi durant una dii, ddas pagu otu èurus esagerendi, ah ah ah! Andant beni cussas de s'Autogrill puru!

10 - SU DIGEI: As sonau mai in Sardìnnia o connotu a calincunu digei sardu?
R - Dj Cordella: Ddoi apu sonau candu femu a giru cun is "Après la classe" po calincunu festival chi imoi no mi-nd'arragordu su nòmini ma no apu tentu mai su praxeri de connosci a calincunu digei sardu e nimancu sa possibilidadi de fai unu cuncertu totu miu ande bosàterus.

11 - SU DIGEI: Ita progetus musicalis e/o batallas depis fai custa istadi?
R - Dj Cordella: Siguramenti sa DMC online at a mi-ndi furai tempus meda ma, a sa fini, apu a essi a giru siat a solu siat cun is "Resina Sonora", una truma afirmada meda in sa scena hip hop pulliesa. Apustis de s'istadi, chi su tempus ddu at a permitiri, m'at a praxiri a inghitzai su discu a solu cosa mia.

12 - SU DIGEI: Gràtzias meda po sa disponibilidadi!
R - Dj Cordella: Gràtzias a tui, est stètiu unu praxeri...e speru de tenni s'ocasioni de si fai bìsita in Sardìnnia! Ciau!

Canali Youtube
Myspace
Facebook

 

Lèssicu 1.1

(su) TESTADORI: est su chi ddi faint fai sa proa de is ainas poita ca, mancai, est digei de traballu e, duncas, podit torrai scedas bonas po s'amellioramentu de is ordìngius.

 

(sa) ARRATANTINA: sigomenti chi seu casteddaju mi praxit a umperai custu fueddu po nai "sa bateria", impasi de tenni su fueddu ingresu "su beat".

 

(su) ASSORTAMENTU: su chi in ingresu est "su cutting", una de is partis chi ddoi funt in is sciorus de is batallas de digei. Tocat a essi bravus meda, poita ca si depint fai melodias, rìtimus, ecc. umperendi duus discus agualis o diferentis e amisturendi totu cun d-unu movimentu lestru in cumbinu cun su crossfader o is curreus (ddoi funt unu sciacumannu de tènnicas).

 

(su) SCARRÀFIU: su "scratch", su matessi fueddu chi umperat s'italianu. Perou, chi "graffio" in italianu est lègiu deu nau chi "scarràfiu" sonat beni e si podit scriri e nai impari a scratch, comenti a sinònimu. Po su verbu imbecis no mi praxit "scratchai", ca ndi bessit unu casinu cun HAI; duncas nau de umperai sèmpiri "scarrafiai", ca si cumprendit de su tèssiu chi no seus chistionendi de scarrafiai su scraxu.

 

(su) DISCU PO SU SCRATCH: funt discus specìficus po digei, chi tenint sonus e strutura po organitzai sciorus. In ingresu ddi narant "Battle Breaks", duncas eus a podi nai puru "Discus po batallas"...sèmpiri chi calincunu no cumprendit chi serbint po si strupiai a corpus!

 

(su) FRUNIMENTU: su "setup", comenti funt organitzadas is ainas de dònnia digei candu sonat in cuncertu o in su stùdiu (craramenti dònniunu tenit preferèntzias diferentis).

 

(su) MEDA-TRÀCIAS: est un'aina digitali chi podit arregistrai e sonai prus de una tràcia àudio. In italianu ddi narant "multitraccia", in ingresu "multitrack".

 

(su) TECLAU: "tastera/tastiera" no mi praxit. "Teclau" ndi benit de su spanniolu "teclado"; chi depeus nai su chi in ingresu est "key" e in italianu est "tasto" no cumbenit a ddu tradusi cun "crai" opuru "tastu" ca funt fueddus chi faint pensai a sa crai po aberri e a su tastu (it.: sapore) de is cosas. Duncas est mellu "sa tecla"; su teclau tenit medas teclas.

 

(sa) MAPA: dònnia aina MIDI (oindii mixer, pratus, ecc. funt agiumai totus MIDI puru) podit arrici e intregai sinnalis MIDI e nosu podeus decidi comenti ddu depint fai (es: "custa tecla alluit sa tràcia, cussu curreu amanniat is àrtus"). Sa mapa est su sceberu de totu is cumandus chi eus sceberau. Eus a podi nai puru "sa mapadura", ma deu prefèrgiu nai "sa mapa", "fai/fatu sa mapa" impasi de "sa mapadura", "mapau". Es: "apu fatu sa mapa de su controlladori".

 

(su) PANNITZU: una parti specìfica de un'aina, cun teclas, curreus e manaxilis dedicaus. In italianu est "pannello", in ingresu "panel" e in tedescu "paneel". Eus a podi nai "su pannellu" puru.

 

(sa) ATZA: is curreus de su mixer tenint un'arreguladura po su bolùmini: podeus sceberai chi su sonu depit sparessi a pagu a pagu , opuru chi si depit segai luegus; candu depeus scarrafiai est utilosu meda chi su crossfader "seghit" su sonu beni, est a nai chi "s'atza" (ita.: "taglio", ing.: "cut") siat precisa.

 

(sa) FIRMESA: computeras e programas podint sèmpiri fai brullas lègias candu seus sonendi! Duncas, prus firmus funt e mellus est!


5Apr/112

Pregontus: Dj Nasty

Est cun praxeri mannu chi pongu su primu pregontu in custu blog! Una bella arrexonada cun d-unu amigu digei de sa "scola bècia", giòvunu a s'anàgrafi e bravu meda: "Dj Nasty". Custu piciocu asseminesu est de diora gioghendi apalas de sa consolle, spertu e sperimentadori de mùsica e de tennologia; issu puru (comenti a su scriidori) s'est amachiau po is pratus a s'inghitzu de is annus '90 e s'est fatu connòsci meda in su mundu de s'hip hop de Sardìnnia ma, apustis, at amanniau su fantallu de gènerus musicalis (drum'n'bass, breakbeat, dubstep, ecc.) sighendi a incurai sa passioni manna po su scratch. Oindii, impari a Dj Villain, at cuncordau unu spetàculu àudio-vìdeo chi ddi nàrant "Bilderberg Dj's". Andaus a ligi ita totu s'at contau s'amigu Filippo "Nasty":

1 - SU DIGEI: Saludi o Filippo "Dj Nasty"! Beni beniu in su blog de "Su Digei"!
R - Dj Nasty: "salludi a tui Alex e a tottusu is ligitorisi, seu mera prexau de essi innoi, e speru de aggiurai a fai connoxi custu bellu blog.".

2 - SU DIGEI Duncas, tui puru ses de sa scola bècia e ti praxit a imperai is pratus intamis de is ligidoris de cd. Poita?
R - Dj Nasty: "eya ascurtu musica da gandu femmu pippiu, e tengu is prattusu de candu tenemmu cattordix'annusu (immoi di tengiu trintadusu de annusu...), appu sempri scerau is prattusu po vinili po mera motivazionisi...prima de tottu su fueddu stessu de d.j. stari po giocadori de discusu e no giocadori de "compact disc", pariri una scimprenzia, ma po mei su valori de is fueddusu esti importanti, chini non di toccara discusu, no si ara debbi zerriai dj...quand'appu incummenzau deu, is ligidorisi de cd no fianta ancora collaudausu e non sind'aggatanta, immoi a tottu, deu mi penzu chi su livellu tecnicu e sa comodidari de maneggiai de is liggidori, no esti paragonabbilli a cussa de is prattusi a vinili, poi puru is competizionisi de dj, funti scetti cu is prattusu tradizionallisi, is lettorisi funti troppu automatizzausu, non c'esti sa possibilidari de screcciai, e qandu esti possibili, su sonu è troppu digitali, friru, e cosa pru importanti, cussu chi intediri sa manu, esti una simulazioi de unu movimentu meccanicu chi mancu c'esti, scetti su Numark CDX o cancu attru lettori teinti diarerusu unu prattu girendi, mancai cun is dvs cummenti Serato o Traktor su sonu esti sempri computerizzau, però sa sensazzioi de sa manu è perfetta cummenti unu discu normalli arrisppettu chi preferisci usai cdj...ma non mi praxiri, mi pariri de biri e ascurtai unu impiegau aranti de unu computer chi streccara buttoisi. Mai appa ascuttai una mixtape fattu a cdj, o chi esti, scetti po sa scerta de is canzoni, no po is passaggiusu. E poi po spacciai, seu innamorau de is discusu de candu femmu pippiu, poitta tenemmu e tengiu ancora becciusu giradiscusu portatili e mera discusu 45 giri de is cartoisi "armausu" cummmenti narara nonnu miu.".

3 - SU DIGEI: Ita firmas e genias de pratus ti praxint e/o imperas? E poita?
R - Dj Nasty: "immoi tengiu dusu TTX de sa Numark, e mi parinti su mellusu po su prezzu qui teinti, funti bellusu tostausu, dus brazzusu, derettu o trottu, teinti unu "range" de prusu o mancu 50% bonusu po screcciai, mixai, funtu is pru fottisi de spinta, teinti unu schermu po liggi su percentualli de rotazioi, o su conta battutasa, e attrusa funzioi chi mancu mi serbinti, ma sempri mellu a da tenni che a ndi fai a mancu...poi appu tentu su Vestax PDX 2000 mk2 ottimu ma immoi no du fainti prusu, d'anti cambiau cun su 3000 chi esti puru mellusu, poi tenemmu is 1210 de Technics, bonusu ma antigusu, teinti pagu spinta, pagu "range" e costanta puru troppu...e appu incumminzau cun is Gemini 1800xl chi mancai fianta de plastica, m'anti permittiu de imparai tottu is tecnicasa principallisi. chi tenemmu su dinai mi era a praxi su Vestax "Controller One" (mancai non d'appu mai provau).".

4 - SU DIGEI: Ita pàrrint is ligidoris nous chi tenint unu sciacumannu de cosas (USB, MIDI, ligint is craixeddas de memòria, ecc.)? Ant a pòdiri essi cosa in prus o est totu gatzosa cara meda?
R - Dj Nasty: "mmm cummenti ligitoris mi pariri sprecau a ponni pottasa usb o buttoisi midi in su prattu...ind'unu de is prattusu TTX chi tengu, c'esti sa usb, ma serbiri scetti po registrai in su pc, d'appu provau un otta, ma fazzu prima intrendi in su mixer...po su midi mi praxiri de prusu a usai dusu controlladori a patti (Akai LPD8) chi funti liggerusu, pitticcusu, si porinti ponni impizzusu de su mixer o annui oisi, e mancai battisi is buttonisi, no fanti sattai sa puntina e costanta puru pagu po sa quallidari chi teinti.".

5 - SU DIGEI: Contai-sì calancunu contu spassiosu! Po nai (chena de fai nòminis): t'est incapitau de sonai, mancai in continenti, cun mixer e ligidoris lègius opuru mesu segaus? Comenti as fatu?
R - Dj Nasty: "eheheh in 15 e prus annusu ndi funti cappitarasa...de mixers chi cun sa basca si sturanta, o prattussu cun su brazzu tottu trottu o segau e accomodau a scotch...crossfader chi non serranta su canalli...m'è cappittau de sonai proendi a sutt' e s'acqua con dus picciocasa chi mi tenianta su paracculu...fiba de currenti chi passanta in mesu de su crossfader...pigai sa currenti tocchendi sa fiba de massa...genti imbriaga chi poniri is manusu in su discu penzendi de essi Q-Bert...i è stettiu bonu po imparai a mi salvai (e fai spassiai sa genti) in d'ognia situazioni. sia sonendi o in sa vida de d'ogna dì, ma pozzu nai de m'essi sempri spassiau mancai non fiara tottu perfettu.".

6 - SU DIGEI: Asuba de su mixer: ita firmas e genias ti praxint e poita?
R - Dj Nasty: "immoi seu usendi su Rane TTM-57, chi mi pariri su mellusu po dus canallisi, bellu crossfader, bell' equalizzadori, bocciri is frequenziasa, cancu buttoni midi po commandai su dvs, e principalmenti esti diaderusu"affidabbili". No pozzu nai su propriu de su "Mackie d.2 pro" chi tenemmu primma...teniara unu de is crossfader prus bellusu chi appu mai toccau, ma teniara cancu problema de proggettazzioi, e su tresi chi mi funti passau ne i manusu, m'anti donau tottusu problemasa...puru quandu femmu sonendi in localisi...poi appu tentu su classicu Vestax pmc 06 su pmc 05 e unu scantu de mixer de sa gemini po imparai...da su pmx 02 a su 25 e puru cancu attru chi mi seu scaresciu su nomini precisu, ma fianta cummenti is tassasa "piga e fuia", doppemmu cambiai su crossfader d'ognia du mesisi...non mi pozzu scaresci de cummenti appu imparau sa tecnica de su cavunu (crab) in su crossfader de su preascurtu...tenemmu i dirusu cun tresi bollasa, una po d'ognia diru...e s'incazzu po su dabori chi non mi fariara continuai s'allenamentu! ma sa soddisfazzioi fiara manna diaderusu!".

7 - SU DIGEI: De digei bèciu apu apubau  ca imoi totus imperant efetus "a bocidura" (totus agualis), strupiendi-ndi tropu is cantzonis e strobendi sa genti chi baddant. Tengu arraxoni?
R - Dj Nasty: "deu puru penzu su propriu, is effettusu funti bellusu chi arricchisciri sa canzoi, i esti usau pò s'esprimmi, no mi praxiri chi esti scetti po cubberri is "cuaddusu"...deu immoi tengiu settau su filtru passabanda attusu e basciusu, e su repetitori o su delay, non mi praxinti su phaser o is filtrusu tipo apparecchiu de gherra...troppu "opprimenti" poi mi praxinti mera (mancai no funti filtrusu..) is funzionisi de loop/loop roll e is cue, perou torru a du nai, no toccara du usai a boccidura, mi praxiri scetti qui sa canzoi si prestara o po fai unu passaggiu chi soniri armonicamenti.".

8 - SU DIGEI: Torrendi a is pratus: ita mantenidura si depit fai?
R - Dj Nasty: "sa minima...bogai su pruiniri sempri, controllai tottusu is contattusu, mancai unu stiddiu de ollu in stampu annui girara su prattu, ma giustu un otta d'ognia motti e papa (chi po mei esti puru ua cosa de festeggiai); poi bhò teniri abbisongiu pru su mixer de controllai chi siara tottu bellu pulliu, olliau annui si movvinti is buttonisi de is vollumisi e principalmenti su crossfader...in su TTM-57 d'appu acconciau boghendi sa "molla" chi ci fiara aintru e curriri mera mellusu".

9 - SU DIGEI: Curiosidadi mia: as imperau mai su Numark CDX? Chi eja, ita ti-ndi pàrrit? Ti-ddu pregontu ca est s'ùnicu ligidori chi apu tentu (e bèndiu de diora), pruschetotu ca funtzionat comenti a unu pratu chena de puntina.
R - Dj Nasty: "eccu, mancai d'appu toccau giustu ua dì, mi pariri s'unicu ligidori chi si poriri permitti de usai a su postu de unu prattu normalli, su scracth esti praticamenti perfettu, su logu de ponni is manusu esti mannu a su propriu de unu giradiscusu, sa sensazioi esti giai giai sa propria. Ma mancai chi poremmu scerai, mi era a praxi de prusu sa genia chi teniri su discu tostau aintru, mò no sciu esattamenti qanta memoria teniri, perou sempri mellu chi murigai compact disc chi si seganta cumment'e nudda e funti sempri prontusu a fai ponni multasa de is puncionisi de sa S.I.A.E. ...".

10 - SU DIGEI: Ita programa DVS imperas? Poita? Nd'as imperau àterus puru? Ita parriant?
R - Dj Nasty: "de u annu a immoi seu passau a su Serato Scratch Live (de candu mi seu pigau su TTM-57) deppu nai chi tenemmu cancu penzammentu leggiu prima de du pigai, poitta appu sempri murigau traktor, chi funzionara puru chi no teinisi sa scheda audio, e innoi in Europa esti su pru usau, ma doppu chi c'appu sonau unu paghiteddu, m'è praxiu mera pru de Traktor...prima de tottu esti mera affidabbili, su programma non si serrara mai, mancai bogu sa fiba usb o bogu su disco tostau, no arrichiediri mera ram de su pc, esti faccili de programmai su MIDI, s'"interfaccia" è bella manna e faccilli de liggi, teiri mera pru funzionisi de Traktor, is effettusu sonanta mellusu e non si pappanta su sonu, teiri pru possibilitari (30 o prusu) e tottusu si ponti cambiai a piacimentu po is valorisi, poi sa cosa chi Traktor propriu d'ammancara è chi is effettusu cummenti su delay, si poriri ponni doppu de essi passau de su crossfader...e po su scracth custu esti fondammentalli...poi ancora, Traktor ti fari pagai d'ogna aggiornamentu, Serato funti grattisi e attra bella cosa esti sa funzioni de su scretch video chi Traktor ancora no teniri...comunquasa ormai funti tott'e dusu bonusu e parinti sempri prusu uguallisi puru de cabori...appu provau puru Virtual DJ/Numark Cue e puru su Torq, ma mi parinti chi deppinti ancora cresci prima de du su pori ponni a livellu de Traktor o SSL, comunquasa deu mi penzu chi no esti importanti su strumentu quantu is ideasa e sa conca de chi sonara.".

11 - SU DIGEI: Gràtzias meda e a si biri luegus in sa consolle torra!
R - Dj Nasty: "graziasa a tui Alex, e su ottimu blog chi ses portendi aranti (e mi pariri puru su pru compettenti chi si poriri agattai in Itallia), mi auguru chi ara a cresci sempri de prusu e mancai su sforzu de liggi in limba, sempri pru genti t'ara a sighii".

BIO E CUNTATUS: "Mi zerriu Villippu,o nasty artisticcamenti, sonu cummenti dj de su 93, de s'hiphop a sa drumbass passendi po is breakbeat e sa dubstep. Appu sonau in mera localisi e discotecasa de sa Sardinia, de su Kilton a su K2, de is principallisi localisi de Casteddu sinzasa a sa Costa Smeralda, e puru cancua bessira afforasa de s'isola; appu sonau con mera artistasa de sa scena hiphop, e mera dj e sonadorisi. Mi praxiri d'ognia tippu de musica chi no siara commercialli e immoi seu sonendi impari a Dj Villian cun su nommini de "Bildeberg Dj's" e pottausu unu spettacculu de musica e video. Seu preparendi unu situ uffizialli po ponni tottusu is registrazzionisi e collaborazzionisi chi appu fattu. Po immoi tengiu dusu canallisi principallisi e funti:

Canali Youtube

Facebook

Bildeberg Dj's

Chi cancunu mi olliri contattai sa cascitta de littera esti: nastynasty@tiscali.it.

p.s. "grafia de s'autori".