SU DIGEI
18Dez/130

Reloop RP-8000: su pratu modellu de su benidori?

Eus giai chistionau de sa bessida de produsidura de su Technics 1200/1210, "su pratu" de su digei, antzis, sa bidea matessi de su pratu. In custus ùrtimus duus annus, duncas, s'est amanniau meda su mercau de is pratus, totu bellus potentis e prenus de funtzionis e tennologia; po esempru, su Numark TTX nd'est bessiu a pillu de manera prepotenti cun totu is novidadis insoru e sa Stanton cun su ST-150/STR8-150 at circau de proponni un'aina simbillanti a su Technics ma prus moderna. Lassendi a perdi is àterus pratus de-i custu tretu spetzìficu de mercau (càstia a innoi po ddus biri mellus), depeus sinnalai chi sa firma tedesca Reloop, sighendi in su caminu cosa sua de amanniadura in su mercau mondiali e de pubricidadi de livellu artu, at inghitzau a bendi unu pratu nou, su Reloop RP-8000, cun su spèddiu mannu de ndi sperditziai is àteras firmas cun d-unu pratu "modellu". E poita? Poita ca pòrtat is prus funtzionis avantzadas de is ainas de is pratus de oindii (motori potenti, ultra-lestresa, ecc.) e in prus una setzioni digitali MIDI de controlladoris po su DVS (giai pronta po Serato) e de pads po s'arratantina. Est a nai chi su chi is àteras firmas ant fatu in su micser (Native Instruments, Rane, ecc.) sa Reloop ddu at fatu in su pratu, agiorronendi e asetiendi su progetu de su Controller One de sa giaponesa Vestax. At a essi su pratu "modellu" de su benidori? No ddu sciu. Tòcat a biri unas cantu cosas: calidadi, durada, segurantza, precisioni de sa lestresa e de s'arrodiadura, ecc., totu cosas chi su Technics sighit a fai beni meda mancai siat imperau de 30 annus! In prus, su de nci ponni sèmpiri prus cosas eletrònicas e aìnturu de is ainas est un'arriscu mannu po duus arrexonis: poita ca, chi s'aina no est beni fata is problemas ant a arribai luegus, e puru ca chi acostumaus a imperai funtzionis chi is àterus pratus no tenint, candu eus a sonai aforas de domu nosta eus a tenni barrancus mannus a nosi cunformai a su chi eus a agatai. Comuncas, abetaus su prètziu e is primus scedas de is digeis professionistas (no pagaus de sa Reloop!) chi ddu ant a imperai.14Feb/111

Puntinas: chi no sartiant est mellus!

Una de is cosas chi su digei timit de prus de totu est: sa puntina chi sàrtiat! Est tìmia assumancu cantu a sa fentana de faddina de Windows. Puru chi lìmpias beni is discus sa puntina parrit sèmpiri pronta a ndi sartiai e a ti fai castiai mali de sa genti chi est ballendi, opuru a ti-ndi sderrui s'arregistratzioni. E duncas ita s'iat a podi fai? Unas cantu de cosas:

- a imperai discus chi no funt scarrafiaus tropu (craramenti!);

- a comporai puntinas/conchitas bonas; seus chistionendi de puntinas po digei e, duncas, su sceberu no est mannu meda poita ca in is annus is firmas chi si funt fatas bellu nòmini funt una pariga sceti:

SHURE: pruschetotu cun sa genia M-44 chi, prodùsia giai in is annus '70 est stètia scoberta torra de digei Q-Bert in sa segundu mitadi de is annus '90, candu fiat in Giaponi po sonai. Custas puntinas (po dda fai curtza e no depi nai sèmpiri conchitas/puntinas) costant pagu (unus 45/50 èurus), tenint unu sonu bellu apitzus de is bàscius (cosa bona meda po su hip hop e sa “black music”) e dificilmenti ndi sàrtiant. In su Technics 1200/1210 s'arreguladura est fàcili: su pesu andat postu a s'imbressi, portau finsas a fundu e torrau agoa a su primu scatu, s'antiskating a 0, su bratzu artziau totu (a cuàturu). Po essi sigurus-sigurus si podit arrodiai sa conchita unu pogheddu in sensu contra-oràriu. Totu is genias funt bonas: cambiat su prètziu e su sonu! Po su scratch s'imperant puru:

WHITELABEL, M44-G, SC35

ORTOFON: firma danesa chi faiat sceti puntinas (imoi fait cùfias puru), connota meda custa puru. Po digei tenit un sciacumannu de genias: Concorde Pro, OM Pro, Elektro, Scratch, ecc. ma sa prus cosa importanti est chi at imbentau is conchitas “a infertura dereta”, est a nai conchitas chi s'atacant a su bratzu chena de depi essi montadas apitzus de unu conchìllu, cun collegamentus de gavetus e de turnìllius. Po dònnia genia, duncas, sa Ortofon fait sa spècia “concorde” e cussa “normali”. Su sonu est sèmpiri lìmpiu e prenu e peruna spècia est progetada po un'imperu/mùsica particulari. Funt prus cirdinas e dilicadas che is SHURE e tocat a fai calancuna arreguladura de prus po chi no sàrtint. Comuncas funt difùndias meda; imoi comenti a imoi pentzu chi siant is prus imperadas, siat po su scratch chi po su mixing, est a nai chi is genias Q-BERT (progetadas de issu etotu po su scratch) e S-120 (specìficas po is discus a codixitzaus SERATO).

STANTON: is genias 500 e 680 ant fatu sa stòria de is puntinas, candu custa firma no fiat connota po custas ainas sceti. A mimi no mi funt pràxias mai, ca apu sèmpiri tentu is SHURE M44 (giai de su '90) e no fiat cosa fàcili a no ddas fai sartiai is Stanton. Perou ant tentu sucessu mannu in su mundu intreu e, oindii, totu cussa sperièntzia est stètia imperada po progetai genias noas, a tipu GROOVEMASTER, TRACKMASTER, 680.V3, ecc., chi, po sa prusparti, circant a copiai su sistema a infertura dereta de Ortofon, ponendi-sì in su mercau specìficu cun prètzius prus bàscius. Sa calidadi est mèdiu-arta e podint essi unu sceberu po inghitzai o candu nci at apretu; perou, chi nci arraxonaus pagu pagu, Shure e Ortofon puru tenint genias “de inghitzu” chi costant pagu.

Su cunsìllu chi si dongu est: comporai puntinas bonas e fai provas meda po imparai cali funt is arreguladuras mellioris in su pratu e ddas tragai sèmpiri in d-unu stùgiu. Assumancu sa conchita e su conchìllu ant a durai annus e annus.

Lèssicu 0.5

(su) CONCHÌLLU: est una strutura pitica chi s'atacat a su bratzu de su pratu (s'atacu est “standard”), po trasmìtiri su sonu de sa conchita/puntina, chi ddi montaus. In ingresu ddi nàrant “headshell”, in italianu est tradùsiu cun “conchiglia”, est a nai sceti “shell” sceti. Podeus, duncas, fai sa matessi cosa, ca mi parrit unu sceberu bonu.

(sa) INFERTURA: su sistema chi permitit a su bratzu de su pratu e a su conchìlliu de si collegai impari. Chi seus chistionendi de specia a tipu “concorde”, comenti a is Ortofon, s'infertura est “dereta”, poita ca no ddoi est collegamentu intra de conchìllu e puntina.

(su) TURNÌLLIU: serbint po atacai sa conchita a su conchìllu. Su fueddu ndi benit de su cadelanu “tornet” e deu ddu prefèrgiu a “via”, ca iat a podi fai cumprendi mali a calancunu (sa “via” in italianu, giustu po incrarai). In italianu est “vite”, “screw” in ingresu.

(su) ANTISKATING: est un'arreguladura chi tenint totu is pratus de digei e chi permitit de balantzai sa fortza centrìpeda chi s'arrodiadura criat. Ddu lassaus diaici, ca is àteras lìnguas puru no dd'ant tradùsiu. Opuru eus a podi nai: su “contra-patinamentu”, chi est lègiu meda!

DE INGHITZU: tradusidura fàcili e lestra de “entry level”.

16Jan/113

Cali est su pratu ereu de su Technics 1200/1210?

[Totu is deretus de is màginis chi nci funt in custu post funt de is firmas de is ainas e de is giassus acapiaus a is màginis etotu]

In custus ùrtimus mesis eus intèndiu boxis meda apitzus de su fatu chi su Technics 1200/1210, “s'urrei de is pratus po digei” est bessendi-nci de produsidura. Difatis parrit chi sa Matsushita (sa firma giaponesa manna chi tenit is siddus “Technics” e “Panasonic”) apat ditzìdiu de spaciai custu tretu de ainas, forsis po ndi amanniai àterus prus liaus a sa tennologia de oindii (usb, Midi e chena de filu). Est difìcili meda a si bisai unu mundu chena de su 1200/1210 po unu digei! Su 1200 est stètiu sèmpiri su sìmbulu de su digei e at pirmìtiu su nascimentu de tènnicas noas comenti a su “scratch”. Est craru ca custa spècia de pratu, de prus de 30 annus in produsidura, est lòmpia a èssiri su “standard” po una filera de arraxonis: su motori potenti (tratzioni dereta), sa calidadi de is materialis, sa precisioni de arrodiadura arregulada de su sitzillu e sa bellesa puru e, duncas, pighendi po beridera custa nova, si depeus pregontai: cali iat a pòdiri èssiri su pratu suplidori de su Technics? E poita? Andaus a biri unas cantu de scèberus:

VESTAX PDX 2000/3000

Tenint su motori prus potenti (2.0/4.7 Kgf/cm) e meda prus de lestresa (+/-10% finsas a +/-50%); in su mod. 2000 su bratzu est deretu (cosa chi no praxit a unu sciacumannu de digeis) e funt totu fatus pruschetotu de pràstica tostada e parrit (is spècias bècias siguramenti) ca s'arrodiadura no siat costanti, po nexi de una sitzilladura pagu bona. In prus costant meda (min. 500 èurus), ma abarrat unu de is prus pratus imperaus po su scratch (apalas de su Technics).

STANTON ST-150/STR8-150

S'ùnicu pratu chi at copiau beni su Technics. Esistit de diora e, puru chi sa firma Stanton no est pigada in cunsideru mannu po is pratus, est un'ordìngiu beni fatu. Su motori est potenti (4 Kgf/cm), is materialis imperaus font bonus (totu in allumìniu), lestresa de +/-10% finsas a +/-50%, duus tastus de partèntzia/firmada e (foras de su STR8-150 chi tenit su bratzu deretu) s'impressioni generali est simbillanti a cussa chi donat su Technics. Su prètziu no est bàsciu (min. 550 èurus) perou ddoi funt sa conchita e su pannu puru.

NUMARK TT500-TTX

Motori potenti meda (tratzioni arregulàbili: 2.5, 3.7 e 4.7 Kgf/cm), bratzu deretu opuru curbau, arrodiadura afidabili, lestresa sceberàbili (de +10%- finsas a +50%-), 78 GPM, e milli àteras cosas (in su TTX: bèssida furriabili a Line, bessida digitali, duus tastu de partèntzia/firmada, porta USB, conta-bàtidus, luxi de servìtziu asuta (acanta de is acapius de is gavetus), ecc.. Bellu meda, materialis bonus perou grai (13 Kg); is tastus de de partèntzia/firmada funt unu pogheddu prasticosus e su curreu de sa lestresa no est scurrenti comenti a cussu de su Technics (perou est pretzisu). Balit su chi costat (min. 370 € su TT500 e min. 470 € su TTX) e est lompendi a essi su standard in su mundu de su scratch e de sa musica eletrònica.

RELOOP RP-6000

Custa firma tedesca est amanniendi meda, amelliorendi is prodotus in calidadi e bisura. In custus ùrtimus annus, tanti po nai, digeis comenti a "Dj Angelo" e "Pro Zeiko" ant sceberau de imperai e fàiri sa pubricidadi a custa firma e, duncas, est craru ca seus chistionendi de cosas professionalis. Su prus pratu importanti de Reloop est su RP-6000; motori potenti (tratzioni arregulàbili (de 2.5 finsas a 4.5 Kgf/cm), lestresa sceberàbili (de +10%- finsas a +50%-), ndi bessit a Lìnea puru, tenit giai sa conchita e su pannu. Totu po unus 370 èurus, donendi fidùcia manna a sa firma giòvuna!

GEMINI TT04

Sa bonànima de Dj Roc Raida fiat stètiu grandu sponsor de custu pratu, narendi chi fiat mellus de su TTX po unas cantu de arraxonis: no est grai, su motori est potenti (5 Kgf/cm, su prus motori potenti in is pratus de digei), materialis bonus meda, tastus chi assimbìllant a cussus de su Technics, lestresa de +10%- finsas a +20%-, ecc.. Certu, Gemini no est connota meda po ainas de calidadi manna ma, a cantu parrit, custu est unu pratu sèriu e interessanti meda...po su prètziu puru: min. 260 €!

Ddoi funt àterus pratus puru: AKIYAMA "Acura" (firma spanniola), CITRONIC "PD45 mk2", US BLASTER (firma olandesa) "USB 7364", ecc.. Ma, mancai, de custus ordìngius pagu connotus nd'eus a chistionai prus ainnantis.

Siguramenti su Tecnics 1200/1210 at a abarrai po annus e annus s'urrei pruschetotu po una cosa: sa fiantza de no crèiri.

Lèssicu 0.2

(su) PRATU: in ingresu ddi nàrant “turntable” (tàula chi girat), in italianu “giradischi”. Eus a pòdiri a nai “gira-discus” ma est lègiu meda a intendi. Perou, sèmpiri in italianu, ddi nàrant “piatto” puru, in su sùspiu de su mundu de su digei, de s'arràdiu e de su hi-fi, puru chi est una parti sceti de su “giradischi” (cussa chi girat, chi apitzus nci poneus su discu); duncas podeus nàiri “pratu” e totus ant a cumprèndiri (de su tèssiu) de ita seus chistionendi. Bollu a aciùngiri ca in tedescu est “plattenspieler” e in frantzesu est “platine".

(su) SITZILLU: est su chi ddi nàrant "quartz" in ingresu. In su pratu a tratzioni dereta est s'elementu chi controllat sa precisioni s'arrodiadura.

(sa) LESTRESA: is pratus de digei tenint sa possibilidadi de arregulai sa lestresa de s'arrodiadura (po pòdiri amisturai discus diferentis); eus a pòdiri nai "pitch", a s'ingresa, ma in italianu puru s'imperat "velocità" prus meda chi "pitch". Cun lestresa teneus sa possibilidadi de imperai unu fueddu sardu e de fai cumprèndiri luegus de ita seus chistionendi puru a chi no est spertu de custas cosas chi, mancai, iat a pòdiri èssiri de su fueddu ingresu.

(sa) CONCHITA: est cussa aina anca ddoi est sa puntina. In italianu ddi nàrant "testina" e in ingresu "cartridge".

Contus de Digei: a s'inghitzu de is annus '90 una truma de piciocus chi faiant “rap” (in cussus tempus no fiat cosa normali meda) depiant sonai in d-una bidda manna de su Campidanu de mesu (chi fiat ancora Provìntzia de Casteddu) e, duncas, iant pigau acòrdius a fueddus po sa scheda tènnica: una mesa po sa consolle e is pratus po su digei. Sa dii chi depiant sonai, lòmpius in su logu de su cuncertu, iant agatau is pratus po sa bateria! Iat a essi stètiu mellus, a cussu puntu, a nd'agatai una pariga prenus a cùcuru de malloreddus cun bagna de sartitzu!

Custa borta est a Paolo "Dj Boophera" Alghisi chi depu torrai gràtzias!