SU DIGEI
20Okt/140

Vestax e Ecler serrant: s’acabu de un’era

In custas diis duas novas lègias funt stètias donadas de duus giassus spetzializaus apitzus de is ainas po digei:

- su 15 de ladàmini djtechtools.com scrit chi, a parrimentu de mitzas d'informatzioni sèrias, sa grandu firma giaponesa Vestax at firmau sa produsidura e est serrendi totu;

- sa dii afatanti, su 16, djworx.com pùbricat un'artìculu chi narat chi sa firma spanniola Ecler at decrarau bancarruta.

Seus chistionendi de duas firmas mannas chi in is annus passaus ant prodùsiu ainas de calidadi manna chi funt lòmpia a essi "su standard". De manera particulari sa Vestax, in is annus de su noranta, traballendi impari a trumas de digeis americanus che a ISP at amanniau genias de mixer e de pratus chi ant mudau meda su mundu de is ainas po su scratch e po s'amesturamento, boghendi-nci de su tronu a sa Technics, a sa Numark, ecc. e arribendi a essi, finsas a sa mitadi dei is annus de su duamilla, "sa firma" po primori, cun mixer stravanaus che a su 05, 06, 07, ecc. e a pratus potentis che a totu sa filera PDX , a su Contoller One e a àteras dexinas de ainas chi ant donau a su sinnu Vestax sa bisura de unu sìmbulu de totu unu mundu.

S'Ecler puru nd'at bogau fileras sèrias de mixer po su scratch (HAK 320, 260, 380), po s'amesturamento (filera NUO, filera EVO) e de àteras ainas pighendi-sì unu tretu bonu de su mercau mondiali gràtzias a su "sonu" spetziali cosa sua.

E insandus, e ita est sutzèdiu? Est difìtzili meda a fai un'anàlisi lestra e, comuncas, nosu no seus bastanti spertus de economia e de mercau po circai a dda fai. S'ùnicu cosa chi podeus lestramenti sciri est s'impressioni chi teneus che a umperadoris e connoscidoris de is ainas de custas firmas faendi, mancai, una listixedda:

- sa Vestax, apustis de is annus de oru, at tentu unu tretu unu pogheddu difìtzili, ca iat faddiu cun calincuna aina sa manera de dda proponni in su mercau mondiali (totu sa filera Samurai, su 007, su 08 pro) e no arrennescendi a fai unu prètziu "pagu artu" (bàsciu, cun sa Vestax, est unu fueddu chi no si podit umperai;

- sa Vestax iat spèndiu meda in is progetus de su QFO (custu pubricizau finsas tropu!) e de su Controller One, unu pratu/aina musicali tropu ainnantis e caru po sa majoria de is digei;

- sèmpiri Vestax: medas fileras de mixer e pratus, intra de su 2003-2011, ant tentu problemas tènnicus (08, 05 pro IV, PDX), forsis po nexi de un'abasciamentu generali de sa calidadi de is progetus e de sa produsidura;

- Ecler e Vestax: in s'era de s'amanniadura de su "digitali" e de su DVS no ant amanniau unu setori dedicau insoru. S'Ecler est abarrada in su tretu de s'analògicu po aguantai beni sa fita de mercau cosa sua, parendi a sa calidadi e a su nòmini mannu de su sonu Ecler e de su crossfader Ethernal e lassendi a perdi DVS e programas. Vestax at circau de "s'integrai" cun is sistemas hardware/software de is àteras firmas pruschetotu cun is mixer, ponenci-ndi elementus de controllu che a teclas usb.

Is àteras firmas, siat is mannas (Pioneer, Rane, Numark, ecc.) siat is "piticas" ma in alladiadura (Reloop, Dj Tech, ecc.) ant sighiu, intamis, a amanniai ainas digitalis pròpias po abarrai in su mercau e, de manera particulari, sa tedesca Native Instruments at fatu unu mesu traballu perfetu; nàscia che a firma de programas po digei e po "ainas virtualis" (sintetizadoris, arratantinas eletrònicas, campionadoris, ecc.) a pagu a pagu s'est fata unu nòmini cun is software cosa sua e at spèndiu meda dinai de su chi iat guadangiau po produsi hardware suu po cussus programas, po aberri sedis de progetatzioni in U.S.A. e in Giaponi, finsas a arribai a is ainas cun su sinnu "Native Instruments". In custu momentu "stòricu", duncas, is ainas de sa Native Instruments funt in su mercau mondiali cun ainas modernas, "plug and play", integradas cun Traktor e is àterus programas e, pruschetotu, cun prètziu bàscius e andendi a si pigai agiumai totu sa turta in domu de su rivali mannu Vestax po su chi pertocat is mixer e is programas (sendi chi at abertu in Giaponi totu sa polìtica "amparadora" chi faint in cussu stadu no balit prus po sa NI chi, imoi, podit fai prètzius arrasaus a cussus europeus e americanus po ndi pigai unu mercau mannu che a cussu asiàticu in generali.

Custu est su parrimentu nostu; a dolu mannu su mercau bincit sèmpiri e chena de piedadi e tocat a ddu afrontai faendi ainas agiorronadas e geniosas e prètzius bonus... in prus chi una pubricidadi manna e bona! Sa Vestax e s'Ecler si funt unu pogheddu sètzias in is annus e àteras firmas si funt mòvias beni. Dispraxit meda ma, a nai sa beridadi, deu po primu no còmporu unu mixer Vestax de su '99 (emu pigau su 05 pro MKII) e Ecler no nd'apu comporau mai!

Chi nci at sa possibilidadi chi si sarvint de calincuna manera, perou, eus a essi prexaus meda ca, comenti nau agoa, funt duas firmas mannas chi, de mesuras diferentis, ant fatu sa parti insoru in s'amanniadura de s'arti de su digei.

20Sep/120

DJ Unkut cun su Vestax VCI-400

Eus scritu giai apitzus de-i custa impunna de is grandu firmas a nci ponni in su mercau de is ainas po digei controlladoris MIDI e consolle sèmpiri prus pibincosas e, craramenti, comenti est pretzisu in custu tretu modernu de marketing bia internet, bireus sciorus stravanaus fatus de digei potentis (sa Reloop cun Dj Angelo, po nai). Eriseru sa firma giaponesa Vestax at pubrucau unu scioru stravanau de Dj Unkut, campioni DMC tedescu (ma turcu de sangunau!) imperendi su controlladori MIDI nou VCI-400. Totu bellu, potenti, lestru, lìmpiu e tènnicu comenti si spetat a una bella... pubricidadi! Su parrimentu miu est chi custas ainas funt bellixeddas meda ca tenint unu muntoni de funtzionis e funt tragaditzas perou, chi seus chistionendi de "digei", ddas depeus biri comenti a scèberus a is pratus. Controlladoris MIDI po is efetus e totu is àteras cosas nci-nd'at àterus prus baratus! S'apoddu innoi asuta su chi emu scritu in su mesi de Donniassantu de su 2011 e chi sigu a pensai:

"... funt circhendi a fai issus su mercau, sciendi chi is ligidoris CD ant a bendi sèmpiri de a mancu ca su CD est morendi-sì comenti a formau lassendi totu su logu a is formaus digitalis (.mp3, .ogg, .vor, .wav, .aif) e duncas a is consolles USB e a is DVS cuntrullaus cun is pratus puru. Insaras funt circhendi a proponni una spècia de consolle analògica/digitali cun is pratus e un'aina ùnica po mixer e controlladoris, in prus chi unu computer chi at a serbiri amarolla."

17Apr/120

Stili lìberu de Andrea Cabras

Friscu-friscu de su canali Youtube cosa sua:

16Jan/113

Cali est su pratu ereu de su Technics 1200/1210?

[Totu is deretus de is màginis chi nci funt in custu post funt de is firmas de is ainas e de is giassus acapiaus a is màginis etotu]

In custus ùrtimus mesis eus intèndiu boxis meda apitzus de su fatu chi su Technics 1200/1210, “s'urrei de is pratus po digei” est bessendi-nci de produsidura. Difatis parrit chi sa Matsushita (sa firma giaponesa manna chi tenit is siddus “Technics” e “Panasonic”) apat ditzìdiu de spaciai custu tretu de ainas, forsis po ndi amanniai àterus prus liaus a sa tennologia de oindii (usb, Midi e chena de filu). Est difìcili meda a si bisai unu mundu chena de su 1200/1210 po unu digei! Su 1200 est stètiu sèmpiri su sìmbulu de su digei e at pirmìtiu su nascimentu de tènnicas noas comenti a su “scratch”. Est craru ca custa spècia de pratu, de prus de 30 annus in produsidura, est lòmpia a èssiri su “standard” po una filera de arraxonis: su motori potenti (tratzioni dereta), sa calidadi de is materialis, sa precisioni de arrodiadura arregulada de su sitzillu e sa bellesa puru e, duncas, pighendi po beridera custa nova, si depeus pregontai: cali iat a pòdiri èssiri su pratu suplidori de su Technics? E poita? Andaus a biri unas cantu de scèberus:

VESTAX PDX 2000/3000

Tenint su motori prus potenti (2.0/4.7 Kgf/cm) e meda prus de lestresa (+/-10% finsas a +/-50%); in su mod. 2000 su bratzu est deretu (cosa chi no praxit a unu sciacumannu de digeis) e funt totu fatus pruschetotu de pràstica tostada e parrit (is spècias bècias siguramenti) ca s'arrodiadura no siat costanti, po nexi de una sitzilladura pagu bona. In prus costant meda (min. 500 èurus), ma abarrat unu de is prus pratus imperaus po su scratch (apalas de su Technics).

STANTON ST-150/STR8-150

S'ùnicu pratu chi at copiau beni su Technics. Esistit de diora e, puru chi sa firma Stanton no est pigada in cunsideru mannu po is pratus, est un'ordìngiu beni fatu. Su motori est potenti (4 Kgf/cm), is materialis imperaus font bonus (totu in allumìniu), lestresa de +/-10% finsas a +/-50%, duus tastus de partèntzia/firmada e (foras de su STR8-150 chi tenit su bratzu deretu) s'impressioni generali est simbillanti a cussa chi donat su Technics. Su prètziu no est bàsciu (min. 550 èurus) perou ddoi funt sa conchita e su pannu puru.

NUMARK TT500-TTX

Motori potenti meda (tratzioni arregulàbili: 2.5, 3.7 e 4.7 Kgf/cm), bratzu deretu opuru curbau, arrodiadura afidabili, lestresa sceberàbili (de +10%- finsas a +50%-), 78 GPM, e milli àteras cosas (in su TTX: bèssida furriabili a Line, bessida digitali, duus tastu de partèntzia/firmada, porta USB, conta-bàtidus, luxi de servìtziu asuta (acanta de is acapius de is gavetus), ecc.. Bellu meda, materialis bonus perou grai (13 Kg); is tastus de de partèntzia/firmada funt unu pogheddu prasticosus e su curreu de sa lestresa no est scurrenti comenti a cussu de su Technics (perou est pretzisu). Balit su chi costat (min. 370 € su TT500 e min. 470 € su TTX) e est lompendi a essi su standard in su mundu de su scratch e de sa musica eletrònica.

RELOOP RP-6000

Custa firma tedesca est amanniendi meda, amelliorendi is prodotus in calidadi e bisura. In custus ùrtimus annus, tanti po nai, digeis comenti a "Dj Angelo" e "Pro Zeiko" ant sceberau de imperai e fàiri sa pubricidadi a custa firma e, duncas, est craru ca seus chistionendi de cosas professionalis. Su prus pratu importanti de Reloop est su RP-6000; motori potenti (tratzioni arregulàbili (de 2.5 finsas a 4.5 Kgf/cm), lestresa sceberàbili (de +10%- finsas a +50%-), ndi bessit a Lìnea puru, tenit giai sa conchita e su pannu. Totu po unus 370 èurus, donendi fidùcia manna a sa firma giòvuna!

GEMINI TT04

Sa bonànima de Dj Roc Raida fiat stètiu grandu sponsor de custu pratu, narendi chi fiat mellus de su TTX po unas cantu de arraxonis: no est grai, su motori est potenti (5 Kgf/cm, su prus motori potenti in is pratus de digei), materialis bonus meda, tastus chi assimbìllant a cussus de su Technics, lestresa de +10%- finsas a +20%-, ecc.. Certu, Gemini no est connota meda po ainas de calidadi manna ma, a cantu parrit, custu est unu pratu sèriu e interessanti meda...po su prètziu puru: min. 260 €!

Ddoi funt àterus pratus puru: AKIYAMA "Acura" (firma spanniola), CITRONIC "PD45 mk2", US BLASTER (firma olandesa) "USB 7364", ecc.. Ma, mancai, de custus ordìngius pagu connotus nd'eus a chistionai prus ainnantis.

Siguramenti su Tecnics 1200/1210 at a abarrai po annus e annus s'urrei pruschetotu po una cosa: sa fiantza de no crèiri.

Lèssicu 0.2

(su) PRATU: in ingresu ddi nàrant “turntable” (tàula chi girat), in italianu “giradischi”. Eus a pòdiri a nai “gira-discus” ma est lègiu meda a intendi. Perou, sèmpiri in italianu, ddi nàrant “piatto” puru, in su sùspiu de su mundu de su digei, de s'arràdiu e de su hi-fi, puru chi est una parti sceti de su “giradischi” (cussa chi girat, chi apitzus nci poneus su discu); duncas podeus nàiri “pratu” e totus ant a cumprèndiri (de su tèssiu) de ita seus chistionendi. Bollu a aciùngiri ca in tedescu est “plattenspieler” e in frantzesu est “platine".

(su) SITZILLU: est su chi ddi nàrant "quartz" in ingresu. In su pratu a tratzioni dereta est s'elementu chi controllat sa precisioni s'arrodiadura.

(sa) LESTRESA: is pratus de digei tenint sa possibilidadi de arregulai sa lestresa de s'arrodiadura (po pòdiri amisturai discus diferentis); eus a pòdiri nai "pitch", a s'ingresa, ma in italianu puru s'imperat "velocità" prus meda chi "pitch". Cun lestresa teneus sa possibilidadi de imperai unu fueddu sardu e de fai cumprèndiri luegus de ita seus chistionendi puru a chi no est spertu de custas cosas chi, mancai, iat a pòdiri èssiri de su fueddu ingresu.

(sa) CONCHITA: est cussa aina anca ddoi est sa puntina. In italianu ddi nàrant "testina" e in ingresu "cartridge".

Contus de Digei: a s'inghitzu de is annus '90 una truma de piciocus chi faiant “rap” (in cussus tempus no fiat cosa normali meda) depiant sonai in d-una bidda manna de su Campidanu de mesu (chi fiat ancora Provìntzia de Casteddu) e, duncas, iant pigau acòrdius a fueddus po sa scheda tènnica: una mesa po sa consolle e is pratus po su digei. Sa dii chi depiant sonai, lòmpius in su logu de su cuncertu, iant agatau is pratus po sa bateria! Iat a essi stètiu mellus, a cussu puntu, a nd'agatai una pariga prenus a cùcuru de malloreddus cun bagna de sartitzu!

Custa borta est a Paolo "Dj Boophera" Alghisi chi depu torrai gràtzias!